| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy; Wójta Gminy Poraj

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Poraj przez Gminę i Miasto Koziegłowy zadania własnego z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków

Zawarte w dniu 21.08.2013r. w Poraju, pomiędzy Gminą Poraj reprezentowaną przez:

Łukasza Stacherę – Wójta Gminy Poraj oraz Jadwigę Zasik - Skarbnika Gminy Poraj z jednej strony,

a

Gminą i Miastem Koziegłowy zwaną dalej Gminą Koziegłowy reprezentowaną przez: Jacka Ślęczkę – Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Jadwigę Matyja – Skarbnika Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 1. 1. Porozumienie dotyczy powierzenia Gminie Poraj przez Gminę i Miasto Koziegłowy zadania własnego z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków polegającego na budowie wspólnych obiektów oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz odcinka kanalizacji biegnącego od granicy gmin będących Stronami porozumienia do przepompowni i dalej do oczyszczalni ścieków w terminie do końca 2014 r., eksploatacji wybudowanych urządzeń oraz zasad finansowania porozumienia.

2. Funkcję Zamawiającego pełnić będzie wyłącznie Gmina Poraj.

3. Gmina Poraj zapewni Gminie Koziegłowy udział w czynnościach podejmowanych w związku z realizacją porozumienia, a w szczególności poprzez wgląd we wszelką dokumentację, możliwość uzyskiwania kopii tych dokumentów, udział w ewentualnych naradach i spotkaniach.

4. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy może wyznaczyć swojego przedstawiciela w zakresie realizacji porozumienia.

§ 2. Gmina Poraj oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości:

- stanowiących działki nr 892/2 położone w Gminie Poraj na którym budowana ma być oczyszczalnia ścieków,

- stanowiących działki nr 890/1 i 892/1 oraz drogi gminne położone w Gminie Poraj (ul. Łączna dz. nr ew. 436, ul. Grzybowa dz. nr ew. 787, ul. Nadrzeczna dz. nr ew. 795, 852) na których budowany będzie odcinek kanalizacji od granicy Gmin przez przepompownię do oczyszczalni ścieków, umożliwiający dysponowanie gruntami na cele budowlane.

§ 3. 1. Gmina Poraj oświadcza, że wszelkie koszty związane z budową inwestycji wskazanej w § 1 wynoszą 8 248 787,08 zł.

2. Strony ustalają, że budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą i pracami przygotowawczymi dla Gminy Poraj oraz Gminy i Miasta Koziegłowy współfinansowana będzie wg następujących proporcji: Gmina Poraj 65% kosztów budowy, co daje kwotę 3 697 651,78 zł. zaś Gmina i Miasto Koziegłowy 35% kosztów budowy, co daje kwotę 1 991 043,27 zł.

3. Koszt budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od przepompowni do oczyszczalni ścieków wynosi 2 094 953,02 zł, zaś Gminy finansować będą go w częściach równych, co daje kwotę 1 047 476 , 51 na każdą z nich.

4. Koszt budowy przepompowni ścieków oznaczonej w projekcie, jako obiekt PŻ 6 wyniesie                 465 139, 01 złotych, na pokrycie, którego Gmina Poraj wyłoży 35% środków w kwocie 162 798, 65 złotych, zaś Gmina i Miasto Koziegłowy 65% środków w kwocie 302 304,36 zł.

5. Koszty związane ze zmianą wartości wskazanych w ust. 2 - 4, strony ponosić będą odpowiednio w proporcjach wskazanych w ust 2 - 4. Regułę tą stosuje się odpowiednio w razie zmniejszenia kosztów, przez co należy rozumieć także możliwość odzyskania albo rozliczenia podatku VAT.

6. Gmina Poraj zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu odzyskania lub rozliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją.

7. W razie uzyskania zwrotu podatku VAT, także w postaci rozliczenia, Gmina Poraj zwróci Gminie Koziegłowy uzyskany zwrot według proporcji wskazanych w ust. 2 –4 w terminie w 7 dni od dnia uzyskania zwrotu albo złożenia deklaracji z której rozliczenie wynika.

§ 4. 1. Gmina Koziegłowy finansować będzie zadanie wskazane w § 1 wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu.

2. W celu finansowania zadania objętego porozumieniem Gmina Koziegłowy przekaże Gminie Poraj                     na warunkach wskazanych w porozumieniu :

1) kwotę do 2 000 000,00 zł w 2013 r.,

2) kwotę do 1 000 000,00 zł w 2014 r.

§ 5. 1. Przekazywanie środków na finansowanie zadania odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w porozumieniu oraz ustawie o finansach publicznych.

2. Przekazane środki pieniężne Gmina Poraj przechowywać będzie na wyodrębnionym rachunku bankowym, z którego dokonywane będą płatności bezpośrednio na rzecz wykonawcy.

§ 6. 1. Każda faktura, rachunek albo inny dokument potwierdzający konieczność poniesienia wydatku związanego z porozumieniem, będzie opisany przez Gminę Poraj w sposób umożliwiający jego identyfikację zobowiązania stosownie do § 3 ust. 2 – 4.

2. Dokument ewentualnie jego uwierzytelniona kopia opisana zgodnie z ust. 1 przekazany będzie Gminie Koziegłowy.

3. W terminie 7 od dnia otrzymania dokumentu Gmina Koziegłowy  albo przekazuje środki Gminie Poraj               albo oświadcza, czy i z jakiego powodu dokument kwestionuje.

4. Do czasu otrzymania niezakwestionowanego dokumentu potwierdzającego konieczność poniesienia wydatku Gmina Koziegłowy może wstrzymać się z wypłatą środków.

§ 7. 1. Strony zgodnie ustalają, że sfinansowane w ramach porozumienia obiekty i urządzenia stanowić będą przedmiot współwłasności stron według proporcji ustalonych zgodnie z § 3 ust. 2-4.

2. Strony dysponować będą obiektami i urządzeniami wskazanymi w ust. 1 oraz nieruchomościami z nimi związanymi, wyłącznie za jednomyślną zgodą obu stron, a w szczególności dotyczy to zbywania, obciążania, oddawania do korzystania innym podmiotom lub pobierania pożytków.

§ 8. 1. Gmina Poraj zobowiązuje się podjąć kroki w celu uzyskania własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, na których wybudowane będą budynki, budowle i urządzenia wskazane w § 1. na rzecz obu Gmin.

2. W razie nabycia wyłącznie przez Gminę Poraj prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Poraj zobowiązuje się do przeniesienia na Gminę Koziegłowy udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego według proporcji określonych w § 3 ust. 2-4 w zależności od obiektu z zastrzeżeniem zasad zarządu wynikających z § 7.

3. W razie zbywania przez Gminę Poraj własności albo użytkowania wieczystego przedmiotu związanego z niniejszym porozumieniem Gminie Koziegłowy przysługuje prawo pierwokupu.

§ 9. 1. Gmina Koziegłowy oświadcza, że do zrealizowanej inwestycji zamierza podłączyć kanalizację zbudowaną w sołectwach: Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Lgota Mokrzesz, Kuźnica Nowa, Oczko, Postęp.

2. Podłączenia kanalizacji o której mowa w ust. 1 do kanalizacji wybudowanej w ramach porozumienia nastąpi w przepompowni PŻ 6 położonej w Żarkach Letnisko przy ul. Nadrzecznej, gm. Poraj w terminie 30 dni od dnia skierowania takiego żądania przez Gminę Koziegłowy.

3. Przed podłączeniem zostanie zainstalowane urządzenie pomiarowe służące ustaleniu ilości ścieków odprowadzonych z Gminy Koziegłowy. Miarą urządzenia będą m3.

4. Podłączenie o którym mowa zostanie wykonane na koszt Gminy Koziegłowy.

5. Jeżeli Gmina Poraj utrudni lub uniemożliwi podłączenie, Gmina Koziegłowy wykona podłączenie na koszt i ryzyko Gminy Poraj.

6. Gmina Poraj nie będzie czynić żadnych przeszkód w podłączeniu kanalizacji, o którym mowa w ust. 1 oraz zapewni odbiór i oczyszczanie ścieków w ilości nie przekraczającej 35% jej wydajności jednak nie mniejszej niż 168 m3na dobę.

7. Po uruchomieniu podłączenia kanalizacji o którym mowa w ust. 1 Gmina Poraj odbierać będzie ścieki z terenu Gminy Koziegłowy za opłatą nie większą niż równowartość iloczynu liczby m3ścieków odprowadzonych z terenu Gminy Koziegłowy oraz stawki za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni obowiązującej na terenie Gminy Poraj dla mieszkańców Gminy Poraj. Gmina Koziegłowy może wskazać podmiot na który będą wystawiane rachunki lub faktury.

8. Z tytułu wskazanego w ust. 7 strony będą rozliczać miesięcznie z dołu do 15 dnia miesiąca od zakończenia miesiąca rozliczeniowego na podstawie wskazań urządzenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 10. 1. Gmina Poraj zobowiązana jest do zwrotu Gminie Koziegłowy całości środków przekazanych w ramach porozumienia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego porozumienia przez Gminę Poraj, a w szczególności poprzez:

a) naruszenia § 1 ust. 3 Porozumienia,

b) utrudniania lub uniemożliwianie odbioru ścieków z terenu Gminy Koziegłowy,

c) wykonanie inwestycji w stopniu uniemożliwiającym odbiór ścieków z terenu Gminy Koziegłowy.

d) niewywiązania się przez Gminę Poraj z zapisów § 7 i 8 porozumienia albo podważenia możliwości dokonania czynności prawnych tam wskazanych.

2. Gmina Poraj zobowiązana jest do zwrotu Gminie Koziegłowy całości środków przekazanych w ramach porozumienia w razie jego rozwiązania albo uznania, że niniejsze porozumienie albo jakakolwiek czynność z nim związana, jest chociażby w najmniejszej części nieważna albo bezskuteczna.

3. Zwrot środków nastąpi w terminie w 7 dni od dnia otrzymania wezwania na piśmie z odsetkami jak od zaległości podatkowych liczonymi od dnia otrzymania środków przez Gminę Poraj.

§ 11. 1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

2. Porozumienie niniejsze może być rozwiązane za zgodą obu stron albo wskutek trzymiesięcznego wypowiedzenia dokonanego wyłącznie przez Gminę Koziegłowy.

3. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia przez obie strony umowy w formie aktu notarialnego umożliwiającej prawnie skuteczne dochodzenie od Gminy Poraj przeniesienia własności.

§ 12. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Gminie Poraj.

3. Zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Gmina Poraj                                                                      Gmina i Miasto Koziegłowy

Wójt Gminy Poraj


Łukasz Stachera

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy


Jacek Ślęczka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »