| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Konopiska

z dnia 29 sierpnia 2013r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska

Miasto Częstochowa, reprezentowane przez: Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie – Mariusza Sikorę działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy nr NA.077.1.224.2011 z dnia 10.05.2011 r.

oraz Gmina Konopiska reprezentowana przez: Wójta - Jerzego Sochę

na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 zawartego w dniu 4 stycznia 2013 r. pomiędzy Gminą Częstochowa a Gminą Konopiska w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska strony wprowadzają aneks o następującej treści:

§ 1.

1. § 6 porozumienia otrzymuje brzmienie:

Ustalona w Załączniku Nr 2 kwota kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na liniach przebiegających przez teren Gminy Konopiska w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. przekazywana będzie w formie dotacji z góry, w czterech równych ratach, w terminach do 15 dnia każdego miesiaca, na rachunek bankowy Miasta:

ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0022 7998 4005.

2. § 9 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 05.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r..

3. Zmienia się Załącznik Nr 1 wymieniony w § 3 porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

4. Zmienia się Załącznik Nr 2 wymieniony w § 5 ust. 1 porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 2.

Aneks obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks do Porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.


§ 5.

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie


Mariusz Sikora

Wójt Gminy Konopiska


Jerzy Socha


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 7
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska

KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA KONOPISKA
w okresie od 5 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Numery i trasy linii :

Linia nr 30
Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 7
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska

KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA KONOPISKA
w okresie od 5 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

I. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 05.01.2013 r. do 31.01.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1 368,0 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2 881,00 zł

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 488,54 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 54/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 05.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w wysokości – 6 595,30 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100).

II. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1 425,6 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2 881,00 zł

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 518,82 zł (słownie: pięćset osiemnaście złotych 82/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. w wysokości – 7 004,02 zł (słownie: siedem tysięcy cztery złote 02/100).

III. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1 465,4 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2 881,00 zł

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 539,74 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych 74/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r. w wysokości – 7 286,42 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 42/100).

IV. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1 431,4 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2 881,00 zł

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 521,87 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych 87/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r. w wysokości – 7 045,17 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych 17/100).

V. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 2 808,4 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 5 762, 00

(słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 1 015,14 zł (słownie: tysiąc piętnaście złotych 14/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r. w wysokości – 13 704,33 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset cztery złote 33/100).

VI. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1 040,4 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2 881,00 zł

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 316,36 zł (słownie: trzysta szesnaście złotych 36/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r. w wysokości – 4 270,79 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 79/100).

VII. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1 037,0 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2 881, 00

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 314,56 zł (słownie: trzysta czternaście złotych 56/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r. w wysokości – 4 246,65 zł (słownie: cztery tysiące  dwieście czterdzieści sześć złotych 65/100).

VIII. Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

1. Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 5 688,2 wkm

2. Cena netto za 1 wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).

3. Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 11 524, 00

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

4. Podatek VAT 8% - 2 067,80 zł (słownie: dwa tysiące sześdziesiąt siedem  złotych 80/100).

5. Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i ustalonej ceny netto za 1 wozokilometr, pomniejszony o planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i powiększony o podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości – 27 915,27  zł (słownie: dwadzieścia siedem  tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 27/100).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »