| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/305/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelów na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 227.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 11.793 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 4.133.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 544.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 676.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 557.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 5.429.271 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.840.698 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w przedsięwzięciu przewidzianym do realizacji według wniosku sołectwa Zbyczyce pt. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Góreckiej” polegającą na zmianie klasyfikacji budżetowej i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadania inwestycyjne w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały:

a) „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”,

b) „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”,

c) „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”,

2. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadania inwestycyjne w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały:

a) „Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową przepustów – droga do dworu, Etap I, od km 0+000 do 0+350 w miejscowości Lgota Gawronna”,

b) „Odbudowa drogi gminnej Nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudową mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany”,

c) „Odbudowa drogi gminnej Nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna”,

d) „Odbudowa drogi gminnej – na Rasów wraz z odbudową przepustów, od km 0+000 do 0+650, w miejscowości Ślęzany”,

3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pt. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany”, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały

4. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie bieżące w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80110 – Gimnazja, pt. „Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich”, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

5. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi Staromieście – Brzozowa Góra” na zadanie inwestycyjne pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S przy cmentarzu, wraz z odbudową przepustów, od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście”,

6. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Góreckiej w Lelowie – Zbyczyce” na zadanie inwestycyjne pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S, Etap I – ul. Górecka, od km 0+000 do 0+816, w miejscowości Zbyczyce”,

7. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi za kościołem w Drochlinie” na zadanie inwestycyjne pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012, w miejscowości Drochlin”,

8. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Odwodnienie ulicy Polnej i Łąkowej” na zadanie inwestycyjne pt. „Odbudowa odwodnienia ulicy Łąkowej i Polnej w Lelowie”,

9. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni dróg i ciągów pieszych na osiedlu przy ulicy Sportowej w Lelowie” na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ulicy Sportowej w Lelowie”,

10. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pt. „Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie” na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa zatoki parkingowej w rynku w Lelowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

§ 5. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1 oraz w § 2 i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych zmniejszyć przychody o kwotę
97.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


                           

Objaśnienia do Uchwały Nr XL/305/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 227.294 zł, :

1.1

W dziale 600 – Transport i łączność

50.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50.000

w związku z wpływem dochodów od JST z przeznaczeniem na przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi

50.000

1.2

W dziale 750 – Administracja publiczna

164.166

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

164.166

1. w związku ze planowanym zwrotem dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu VAT dotyczącym realizowanych zadań inwestycyjnych:

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”

75.732

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”

2.992

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”

11.406

2. w związku z rozliczeniem podatku od towarów i usługa VAT za m-ce kwiecień-sierpień br.

29.000

2. w związku z wpływem dochodów z UP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych (8 osób x 3 miesiące)

45.036

1.3

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

Rozdziale 75414 – Obrona cywilna

300

w związku z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zwrotu za udział w szkoleniu obronnym pracownika urzędu gminy

300

1.4

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

12.828

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

9.907

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie przenieść z Szkoły Podstawowej w Lelowie dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych w Domach Nauczycieli w Lelowie oraz Drochlinie

9.907

Rozdziale 80104 - Przedszkola

1.886

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie przenieść z Przedszkola w Lelowie dochody z tytułu opłaty stałej za dzieci uczęszczające do przedszkola

1.886

Rozdziale 80110 - Gimnazja

1.035

w związku z otrzymanymi środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, z przeznaczeniem na realizację Programu YOUNGSTER PLUS, tj. wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

1.035

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 11.793 zł, tj.:

2.1

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 

11.793

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

9.907

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zmniejszyć dochody Szkoły Podstawowej z tytułu opłat z czynszów mieszkalnych w Domach Nauczycieli

9.907

Rozdziale 80104 - Przedszkola

1.886

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zmniejszyć dochody Przedszkola z tytułu opłaty stałej za dzieci uczęszczające do przedszkola

1.886

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 4.133.641 zł, tj.:

3.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

313.494

Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

313.494

w związku ze planowaną dotacją z WFOŚiGW,  dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”

263.414

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”

10.406

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”

39.674

3.2

W dziale 600 – Transport i łączność

3.813.147

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.813.147

  1. W związku z otrzymaną promesą od Ministra Administracji i Cyfryzacji:

3.789.967

a) dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach przyznanej promesy:

2.213.267

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S – przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście”

1.406.867

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce”

484.800

- „Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową przepustów – droga do dworu – Etap I, od 0+000 do 0+350 w miejscowości Lgota Gawronna”

321.600

b) dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach oszczędności z przyznanej promesy:

1.576.700

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin”

600.000

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudową mostu gminnego i przepustów – Etap I, od 0+400 do 2+046, w miejscowości Ślęzany”

493.500

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna”

483.200

  1. W związku z otrzymanymi dotacjami od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

23.180

- „„Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S – przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście”

500

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce”

7.380

- „Odbudowa drogi gminnej na Rasów wraz z odbudową przepustów, od 0+000 do 0+650 w miejscowości Ślęzany”

12.300

- „Odbudowa odwodnienia ulicy Polnej i Łąkowej w Lelowie”

3.000

3.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.000

Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7.000

w związku z otrzymaną dotacją od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany”

7.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 544.375 zł, tj.:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

544.375

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

544.375

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S – przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście” w ramach środków powodziowych.

544.375

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 676.538 zł, tj.:

1.1

W dziale 600 – Transport i łączność

50.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50.000

Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (przywrócenie do działań niezbędnej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi)

50.000

1.2

W dziale 750 – Administracja publiczna

65.076

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

16.259

z przeznaczeniem na zakup opału oraz prace remontowe w budynku urzędu gminy

16.259

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

48.817

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach  prac publicznych

45.977

- przeprowadzenie badań lekarskich w/w pracowników, wpłaty na PFRON

2.600

- zakup środków czystości

240

1.3

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

Rozdziale 75414 – Obrona cywilna

300

z przeznaczeniem na wydatki z tytułu przeprowadzenia szkolenia obronnego w 2013 r. 

300

1.4

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

556.662

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

402.447

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie przenieść wydatki z Szkoły Podstawowej w Lelowie,

z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w/w zespołu (szkoły podstawowej), 

230.031

- wydatki z tytułu wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz innych świadczeń na rzecz osób fizycznych

15.453

- pokrycie wydatków bieżącego utrzymania zespołu szkolno-przedszkolnego – szkoła podstawowa

156.963

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

17.838

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie przenieść wydatki z Oddziału Przedszkolnego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w/w zespołu (oddziału przedszkolnego), 

15.798

- wydatki z tytułu wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz innych świadczeń na rzecz osób fizycznych

1.512

- pokrycie wydatków bieżącego utrzymania zespołu szkolno-przedszkolnego (oddziału przedszkolnego)

528

Rozdziale 80104 – Przedszkola

133.557

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie przenieść wydatki z Przedszkola w Lelowie, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w/w zespołu (przedszkola), 

103.599

- wydatki z tytułu wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz innych świadczeń na rzecz osób fizycznych

5.449

- pokrycie wydatków bieżącego utrzymania zespołu szkolno-przedszkolnego (przedszkola)

24.509

Rozdziale 80110 – Gimnazja

2.070

z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu YOUNGSTER PLUS –przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum w Lelowie 

2.070

Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

750

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące dokształcania
i doskonalenia nauczycieli zespołu. 

750

1.5

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.500

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność

4.500

z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia terenu targowiska gminnego wraz z budynkami, maszynami i wyposażeniem, opłatę                    z tytułu wykonywania nadzoru zapobiegawczego za czynności związane z odbiorem targowiska gminnego w Lelowie oraz zakup tablic informacyjnych 

4.500

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 557.353 zł, tj.:             

2.1

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.726

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

1.726

zmniejszyć wydatki z tytułu opłaty środowiskowej z przeznaczeniem na pokrycie udziałów własnych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych

1.726

2.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

555.627

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

402.447

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zmniejszyć wydatki w Szkole Podstawowej w Lelowie z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 

230.031

- świadczeń z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych

15.453

- wydatków bieżącego utrzymania szkoły podstawowej

156.963

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

17.838

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zmniejszyć wydatki oddziału przedszkolnego w Drochlinie z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

15.798

- świadczeń z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych

1.512

- wydatków bieżącego utrzymania oddziału przedszkolnego

528

Rozdziale 80104 – Przedszkola

133.557

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zmniejszyć wydatki Przedszkola w Lelowie z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

103.599

- świadczeń z tytułu dodatków wiejskich i mieszkaniowych

5.449

- wydatków bieżącego utrzymania przedszkola

24.509

Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

750

w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie zmniejszyć wydatki Szkoły Podstawowej w Lelowie z tytułu dokształcania i doskonalenia nauczycieli

750

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność

1.035

z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanego programu YOUNGSTER PLUS 

1.035

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 5.429.271 zł, tj.:

3.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

500.850

Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

500.850

w związku ze realizacją zadań inwestycyjnych:

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 14+300) w miejscowości Lelów”

413.950

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska”

20.700

- „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka”

66.200

3.2

W dziale 600 – Transport i łączność

4.886.421

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

4.886.421

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S – przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście”

1.789.084

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce”

621.375

- „Odbudowa drogi gminnej wraz z odbudową przepustów – droga do dworu – Etap I, od 0+000 do 0+350 w miejscowości Lgota Gawronna”

418.753

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin”

776.619

- „Odbudowa drogi gminnej Nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudową mostu gminnego i przepustów – Etap I, od 0+400 do 2+046, w miejscowości Ślęzany”

617.000

- realizację zadania inwestycyjnego pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna”

628.290

- „Odbudowa drogi gminnej – na Rasów wraz z odbudową przepustów, od 0+000 do 0+650 w miejscowości Ślęzany”

12.300

- „Odbudowa odwodnienia ulicy Polnej i Łąkowej w Lelowie”

23.000

3.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35.500

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

500

z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przyłącze kanalizacyjne przy ul. Klasztornej w Lelowie”

500

Rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

35.000

z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pt. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany”

35.000

3.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.500

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6.500

z przeznaczeniem na opracowanie projektów w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Doposażenie oraz remont wewnętrzny budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie”

6.500

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.840.698 zł, tj.:

4.1

W dziale 600 – Transport i łączność

1.836.198

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

1.836.198

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689002 S – przy cmentarzu wraz z odbudową przepustów od km 0+200 do 2+300 w miejscowości Staromieście” (przekwalifikowanie na zadanie powodziowe)

1.788.584

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689030 S Etap I – ul. Górecka od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce” (przekwalifikowanie na zadanie powodziowe)

7.995

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pt. „Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin” (przekwalifikowanie na zadanie powodziowe)

19.619

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pt. „Odbudowa odwodnienia ulicy Polnej i Łąkowej w Lelowie” (przekwalifikowanie na zadanie powodziowe)

20.000

4.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.500

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność

4.500

w związku z przeniesieniem na wydatki dotyczące ubezpieczenia terenu targowiska gminnego wraz z budynkami, maszynami i wyposażeniem, opłaty z tytułu wykonywania nadzoru zapobiegawczego za czynności związane z odbiorem targowiska gminnego w Lelowie oraz zakupu tablic informacyjnych                 

4.500

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/305/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/305/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/305/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/305/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/305/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/305/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

#

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »