| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.150.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Gminy Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:

§ 1. Określić następujące stawki procentowe bonifikat od ceny nieruchomości Gminy Ruda Śląska, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej:

1) 99% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

a) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

b) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

c) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;

d) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.

2) 75% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

a) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;

b) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.);

c) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;

d) na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, a przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości.

§ 2. Bonifikaty o których mowa w §1 mogą zostać udzielone na wniosek nabywcy nieruchomości, tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) cena nieruchomości zostanie zapłacona jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży;

2) nabywca nieruchomości nie posiada zaległych zobowiązań finansowych względem Miasta Ruda Śląska;

3) nie zostało zawarte porozumienie (ugoda) pomiędzy Miastem Ruda Śląska a nabywcą nieruchomości, dotyczące rozłożenia zadłużenia względem Miasta na raty lub odroczenia terminu płatności;

4) nie została wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska decyzja o odroczeniu nabywcy nieruchomości terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty albo o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej; dotyczy również opłat oraz niepodatkowych należności do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

§ 3. W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy nieruchomości.

§ 4. Zasady udzielania bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym gruntu określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kobierski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »