| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.150.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Gminy Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala:

§ 1. Określić następujące stawki procentowe bonifikat od ceny nieruchomości Gminy Ruda Śląska, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej:

1) 99% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

a) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

b) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

c) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;

d) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.

2) 75% - jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

a) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;

b) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.);

c) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;

d) na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, a przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości.

§ 2. Bonifikaty o których mowa w §1 mogą zostać udzielone na wniosek nabywcy nieruchomości, tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) cena nieruchomości zostanie zapłacona jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży;

2) nabywca nieruchomości nie posiada zaległych zobowiązań finansowych względem Miasta Ruda Śląska;

3) nie zostało zawarte porozumienie (ugoda) pomiędzy Miastem Ruda Śląska a nabywcą nieruchomości, dotyczące rozłożenia zadłużenia względem Miasta na raty lub odroczenia terminu płatności;

4) nie została wydana przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska decyzja o odroczeniu nabywcy nieruchomości terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty albo o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej; dotyczy również opłat oraz niepodatkowych należności do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

§ 3. W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy nieruchomości.

§ 4. Zasady udzielania bonifikat od ceny nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym gruntu określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kobierski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »