| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 779/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013r. poz. 594) oraz w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406), Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala:

§ 1. Uchylenie uchwały nr 479/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania wraz z Regulaminem.

§ 2. Ustanowienie Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca oraz określenie zasad i trybu jej przyznawania.

§ 3. Zasady i tryb przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca określa Regulamin przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła


Załącznik do Uchwały Nr 779/XLIV/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ MIASTA SOSNOWCA

I Zasady przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca

§ 1. Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca może być przyznawana w dwóch kategoriach:

1. Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za całokształt twórczości.

Nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności artystycznej lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

2. Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za najlepsze osiągnięcia w danym roku.

Nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny osiągnięć artystycznych o istotnym znaczeniu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Umożliwi to uhonorowanie młodych artystów związanych z Sosnowcem.

II Tryb przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za całokształt twórczości powinny być wypełnione na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej miasta Sosnowca oraz w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33.

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za najlepsze osiągnięcia w danym roku powinny być wypełnione na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej miasta Sosnowca oraz w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33.

§ 3. Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca mogą składać: organizacje społeczno-kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz inne podmioty działające na rzecz kultury.

§ 4. Informacja o naborze wniosków do nagrody zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Małachowskiego 3, pok. 33, tel. 32/296-06-47 lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału) w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o naborze wniosków do nagrody.

§ 6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 7. 1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiegow Sosnowcu.

2. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

a) wniosek złożony w terminie;

b) wniosek złożony na właściwym formularzu;

c) wniosek wypełniony prawidłowo (wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem);

d) wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda;

e) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia).

3. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne, istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty poinformowania drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e- mail. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.

§ 8. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca, zwana dalej Komisją.

2. Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

3. Ilość nagród oraz ich wysokość proponuje Komisja uwzględniając wysokość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

4. Komisja może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu oceny osiągnięć kandydata, zmienić kategorię przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca.

5. Komisja może stwierdzić, że zgłoszony kandydat nie spełnia warunków zarównow kategorii Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za całokształt twórczości, jak również w kategorii Nagroda Artystyczna Miasta Sosnowca za najlepsze osiągnięcia w danym roku, jednak z uwagi na znaczne osiągnięcia kandydata może zaproponować Nagrodę Specjalną. Nagroda taka może być przyznana za konkretne wydarzenie artystyczne lub wybitne jednorazowe osiągnięcie. W takim przypadku Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta Sosnowca przyznanie dodatkowej Nagrody Specjalnej Miasta Sosnowca poza kategoriami, w których rozpatrywane są wnioski.

6. Prezydent Miasta Sosnowca może przyznać Nagrodę Specjalną Miasta Sosnowca bez konieczności uzyskania opinii Komisji.

7. Z posiedzenia Komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Prezydentowi Miasta Sosnowca do akceptacji.

§ 9. Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca przyznaje Rada Miejska w Sosnowcu po uzyskaniu opinii Komisji i akceptacji Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 10. Rada Miejska w Sosnowcu może odstąpić od przyznania Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca w danym roku.

§ 11. Laureat otrzymuje statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

§ 12. Rada Miejska może przyznać nagrodę indywidualną lub nagrodę zespołową.

§ 13. Osoby składające wnioski oraz kandydaci do Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca zobowiązują się do akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »