| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie budowy chodników przy ul. Tarnogórskiej w ciągu drogi powiatowej Nr S2312 w Woźnikach oraz przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S2310 w Woźnikach

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.:

1. „Budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w ciagu drogi powiatowej Nr S2312 w Woźnikach„

2. Budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S2310 w Woźnikach,

§ 2. W zwiazku z realizacją zadania wymienionego w § 1 Gmina Woźniki udzieli pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu z budżetu na 2013 rok ze środków własnych Gminy w kwocie 286 182,35 zł (Słownie: dwieście osiemdziesiąt sześc tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy.) w tym:

1. 118 928,04 zł (słownie sto osiemnascie tysiecy dziwięćset dwadzieścia osiem złotych cztery grosze) na zadanie okreslone w § 1 ust 1,

2. 167 254,31 zł (słownie sto sześćdziesiat siedem tysiecy dwiescie pięćdziesiąt cztery złote trzydziesci jeden groszy) na zadanie określone w § 1 ust 2,

3. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6300.

4. Kwota dotacji zostanie przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu nr 27 1020 1664 0000 3302 0186 4842, w transzach odpowiadających wysokosci wynagrodzenia wskazanego w fakturach wystawionych przez wykonawcę zadania.

§ 3. Powiat dokona rozliczenia dotacji po zakończeniu zadania nie później niż do 20 grudnia 2013 r.

§ 4. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy MBS Myszków O/Woźniki 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001 w terminie do dnia 24 grudnia 2013 r.

§ 5. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2013 r.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Gminy.

§ 8. Porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Burmistrza


mgr inż. Dorota Cieluch


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

Starosta


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »