| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/327/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2013 - 2017

Na podstawie art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminy (Dz.U. z   2013r. poz 594) oraz art. 4   i art. 21 ust. 1   pkt. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z   2005r. Nr 31 poz. 266 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Ornontowice uchwala :  

§   1.   1.   Przyjmuje się o   treści poniższej wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2013 - 2017, który określa podstawowe kierunki działania Gminy Ornontowice w   gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.  

2.   Dla opracowania programu przyjęto wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Ornontowice według stanu na dzień podjęcia uchwały.  

I.   Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu z   podziałem na lokale mieszkalne i   socjalne.  

1.   Mieszkaniowy zasób Gminy Ornontowice tworzą lokale znajdujące się w   13 budynkach stanowiących wspólnoty, w   których część lokali jest własnością gminy oraz 1   budynek stanowiący własność gminy.  

2.   Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 101 mieszkań o   łącznej powierzchni 7.163,66 m 2 , którymi administruje powołana do tego jednostka .  

3.   Mieszkaniowy zasób tworzy również budynek socjalny oddany do użytku w   2011 roku, który obejmuje 16 mieszkań socjalnych o   łącznej powierzchni 419,36 m 2 oraz 4   mieszkania socjalne w   budynku przy ul. Żabik 9,11,13 o   powierzchni 87,10 m 2 .  

4.   Nie przewiduje się budowy mieszkań komunalnych, a   sprzedaż lokali na rzecz najemców spowoduje zmniejszenie się istniejącego zasobu mieszkaniowego  

5.   Przewiduje się w   latach 2013-2017 postawienie kontenerów mieszkalnych o   niskim standardzie.  

Wielkość zasobu mieszkaniowego i   stan techniczny w   poszczególnych latach  

 

Zasób mieszkaniowy  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

Lokale mieszkalne  

101  

86  

76  

67  

65  

Lokale socjalne  

20  

20  

20  

20  

20  

Ogólem zasób mieszkaniowy  

121  

106  

96  

87  

85  

Prognoza stanu technicznego lokali  

 

Rok  

Dobry  

Średni  

Zły  

2013  

X  

 

 

2014  

X  

 

 

2015  

X  

 

 

2016  

X  

 

 

2017  

X  

 

 

II.   Analiza potrzeb oraz plan remontów.  

Plan wydatków związanych z   remontami w   zł.  

 

Zadanie  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

Rezerwa na nieprzewidziane remonty i   naprawy  

5.000  

3.000  

3.000  

3.000  

4.000  

1.   Nie przewiduje się w   prognozowanych latach przeprowadzenia remontów kapitalnych budynków mieszkalnych i   znajdujących się w   nich lokali. W   latach 2013 – 2017 przeprowadzone będą tylko bieżące remonty i   naprawy wynikłe w   trakcie użytkowania i   wynikłych zdarzeń losowych.  

III.   Planowana sprzedaż lokali.  

1.   Lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób Gminy Ornontowice z   wyłączeniem niektórych lokali mieszkalnych i   socjalnych, będą sprzedawane na zasadach określonych w   ustawach: z   dnia 24 czerwca 2004r. o   własności lokali (Dz. U. z   2000r. Nr 80 poz 903 z   późn. zm.) i   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2004r. Nr 261 poz 2063 z   późn. zm.).  

2.   Sprzedaż lokali będzie koncentrować się przede wszystkim w   tych budynkach, w   których część lokali została wykupiona. Zasadniczym celem sprzedaży winno być uporządkowanie struktury własności doprowadzając do 100% wspólnot.  

3.   Sprzedaży podlegają lokale mieszkalne w   drodze bez przetargowej na rzecz najemców, a   będące własnością gminy Ornontowice zgodnie z   uchwałą Nr XX/185/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 20.06.2012r. w   sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością gminy Ornontowice oraz z   uchwałą Nr XXI/195/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 29.08.2012r. w   sprawie warunków udzielenia bonifikat i   wysokość stawek procentowych przy sprzedaży tychże lokali.  

4.   Zakłada się że, w   zasobie pozostaną w   większości mieszkania oraz lokale socjalne wynajmowane przez rodziny nie posiadające żadnego dochodu lub o   niskich dochodach, osoby starsze, których nie stać na wykup zajmowanych lokali oraz partycypowania w   przyszłości w   remontach części wspólnej nieruchomości.  

5.   Przewiduje się, że stan lokali z   zasobów zostanie zmniejszony w   wyniku ich sprzedaży w   drodze przetargów lub z   bonifikatami  

 

Rok  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

Przewidywana ilość lokali do sprzedaży  

15  

10  

9  

5  

5  

IV.   Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.  

1.   Czynsz obejmuje między innymi koszty administrowania, remontów, modernizacji pomieszczeń i   urządzeń służących do wspólnego użytkowania mieszkańców tj. klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, oświetlenia części wspólnych budynku, utrzymania terenu wokół budynku.  

2.   Najemcy oprócz czynszu są zobowiązani do uiszczania opłat za dostawę wody, odbiór ścieków i   nieczystości.  

3.   Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.  

4.   Wpływy z   czynszów powinny być głównym źródłem finansowania i   utrzymania budynków. Polityka czynszowa powinna zmierzać do takiego ukształtowania stawek czynszu w   latach 2013 – 2017, aby wpływy z   czynszów w   miarę pokrywały nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewniły również pozyskane środki na remonty.  

5.   Stawki czynszu miesięcznego za 1m² powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy w   swoim zarządzeniu określając jednocześnie czynniki obniżające i   podwyższające tę stawkę.  

1)   Do czynników obniżających stawkę czynszu należą:  

a)   lokal zlokalizowany na parterze i   ostanim piętrze - 0,10 zł/m 2

b)   lokal posiada ślepą kuchnię - 0,20 zł/m 2

c)   lokal w   budynkach przy ul. Żabik 9, 11, 13 - 0,20 zł/m 2

2)   Do czynników podwyższających stawkę czynszu należą:  

a)   lokal znajduje się w   centrum - I   strefa + 0,10 zł/m 2

b)   lokal zlokalizowany od pierwszego do przedostatniego piętra + 0,10 zł/m 2

c)   lokal wyposażony w   centralne ogrzewanie + 0,20 zł/m 2

d)   lokal wyposażony w   instalację gazową + 0,15 zł/m 2

e)   lokal wyposażony w   centralną wodę użytkową + 0,20 zł/m 2

6.   Wójt może podwyższyć stawkę bazowa raz na rok jednak podstawą wyliczenianowej stawki jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1   m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszany przez Wojewodę Śląskiego w   drodze obwieszczenia.  

7.   Jeżeli zaś chodzi o   ustalanie stawek czynszu za lokale socjalne to zgodnie z   art. 23 pkt. 4   ustawy o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   zmianie Kodeksu Cywilnego czynsz za lokal socjalny nie może przekraczać 50% stawki bazowej czynszu obowiązującego w   gminnym zasobie mieszkaniowym. W   odniesieniu do stawki czynszu za lokale socjalne nie stosuje się czynników obniżających wartość czynszu.  

V.   Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami.  

1.   Mieszkaniowym zasobem gminy w   Ornontowicach administruje powołana jednostka organizacyjna Gminy Ornontowice tj. Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w   Ornontowicach.  

2.   Podstawowe obowiązki :  

1)   w zakresie eksploatacji:  

a)   zawieranie umów najmu;  

b)   rozwiązywanie umów zgodnie z   obowiązującymi przepisami;  

c)   prowadzenie spraw związanych z   remontami;  

d)   prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania lokali;  

e)   naliczanie czynszu i   innych należności wynikających z   umów najmu;  

f)   rozkładanie w   uzasadnionych przypadkach zaległości czynszowych na raty;  

g)   podejmowanie działań w   przypadkach samowolnego zajęcia lokalu;  

h)   dostarczanie na żądanie Urzędu Gminy danych dotyczących stanu technicznego, zasiedlenia i   rozliczania.  

2)   w zakresie obsługi technicznej :  

a)   dokonywanie przeglądów budynków, prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z   przepisami Prawa Budowlanego;  

b)   dokonywanie bieżącej konserwacji i   napraw w   zarządzanych obiektach;  

c)   usuwanie awarii i   skutków awarii;  

d)   utrzymywanie w   należytym porządku pomieszczeń i   urządzeń wspólnych budynku;  

e)   zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń budynku.  

3)   w zakresie spraw finansowych :  

a)   prowadzenie rachunkowości obejmującej dochody z   tytułu najmu lokali oraz koszty związane z   eksploatacją budynków;  

b)   realizowanie wszystkich płatności wynikających z   funkcji;  

c)   składanie sprawozdań wynikających z   zarządzania;  

d)   archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych i   innych;  

e)   wysyłanie i   odbiór faktur;  

f)   rozliczenia z   dostawcami mediów oraz inne.  

4)   w zakresie obsługi prawnej:  

a)   prowadzenie postępowań sądowych i   egzekucyjnych zaległości czynszowych i   innych opłat;  

b)   występowanie o   eksmisję.  

3.   W związku z   koniecznością zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy tj. budynkiem socjalnym oddanym do użytku w   2011 roku oraz przewidywanym postawieniem w   latach 2016-2017 kontenerów mieszkalnych o   niskim standardzie nie planuje się zmian w   zakresie zarządzania niniejszymi lokalami.  

VI.   Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.   Głównym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są środki z   budżetu Gminy Ornontowice pokrywające wydatki Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy. Aktualnie polityka mieszkaniowa jest silnie deficytową dziedziną działalności. W   budżecie Gminy nie ma środków na wykonanie remontów w   pełnym zakresie. Dlatego docelowo zakłada się osiągnięcie maksymalnego stopnia samofinansowania. Służyć mogłaby temu optymalna prywatyzacja zasobu (utworzenie wspólnot) i   urealnienie polityki czynszowej. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są czynsze z   najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Zakłada się, iż wpływy czynszowe pokrywać będą koszty utrzymania budynków i   administracji oraz część kosztów koniecznych remontów. Gmina Ornontowice prowadzi politykę finansową w   stosunku do wspólnot mieszkaniowych w   następujący sposób:  

a)   wpłaca zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z   uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe;  

b)   wpłaca zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z   uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe.  

Przewidywana wysokość wydatków w   zł.  

 

Rok  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

Koszty bieżące eksploatacji  

5.000  

4.000  

3.000  

3.000  

2.800  

Koszty wspólnot  

281.000  

334.000  

330.000  

325.000  

320.000  

Fundusz remontowy wspólnot  

73.000  

85.000  

81.000  

76.000  

71.000  

VII.   Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  

1.   Należy dążyć do sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom przy zastosowaniu bonifikat, a   zwolnione lokale przeznaczyć do sprzedaży w   drodze przetargu.  

2.   Sprawowanie nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz windykacja należności.  

3.   Ograniczanie sprzedaży lokali w   budynkach zasobów, w   celu realizacji ustawowych obowiązków Gminy w   zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.  

4.   Przekwalifikowanie lokali o   najniższym standardzie na pomieszczenia tymczasowe.  

5.   Prowadzenie wg. potrzeb remontów budynków i   lokali, w   celu utrzymania substancji mieszkaniowej w   nie pogorszonym stanie.  

6.   Wskazywanie lokali zamiennych na podstawie art. 21 ust. 4   i 5   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego.  

7.   Oferowanie lokali mieszkalnych i   socjalnych w   zamian za lokal dotychczas zajmowany w   związku z   zadłużeniem.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr LIII/354/06 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 13.07.2006r. w   sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »