| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/228/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna„

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i art. 11a ust. 1, ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna„ w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/228/13
Rady Gminy Świnna
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna w 2013r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.

Kabaty 2 w Żywcu, które jest własnością Spółki Beskid w Żywcu.

2) Programie , należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Świnna w 2013 r.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Świnna.

2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Świnna – Wójt Gminy Świnna

2) na podstawie umowy z Gminą Świnna – Sółka Beskid w Żywcu ul. Kabaty 2, właściciel Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu.

Rozdział 2.
Cel Programu

§ 3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna oraz opieka  nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
Zapewnienie opieki  bezdomyn zwierzętom

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują :

1) Spółka Beskid poprzez wyłapywanie  oraz przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Świnna lub  Policję, Inspekcję Weterynaryjną;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie  gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują ;

1) Wójt Gminy poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom ( karmicielom) kotów wolno żyjących;

b) podejmowanie interwencji sprawach kotów wolno żyjących;

2) Schronisko poprzez sprawowanie opieki nad kotami w schronisku oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Świnna realizują służby pracownicze Spółki Beskid na podstawie stosownej umowy z Gminą Świnna.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują :

1) Schronisko, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

2) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują :

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, między innymi umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna oraz na stronie internetowej www.swinna.pl.

§ 9. Usypianie  ślepych miotów realizują :

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z Lecznicą dla Zwierząt  lek. wet. Karol Mielczarek , lek. wet. Andrzej Imbor 34 – 300 Żywiec ul. Folwark 8a.

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2013r. wskazuje się gospodarstwo P. Tadeusz Kantyka zam. Pewel Ślemieńska ul. Krakowska 279, 34 – 331 Świnna,  na podstawie zawartej umowy z Gminą Świnna.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują :

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

2) Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy z Lecznicą dla Zwierząt lek. wet. Karol Mielczarek , lek. wet. Andrzej Imbor Żywiec ul. Folwark 8a  ,34 – 300 Żywiec dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Świnna.

Rozdział 4.
Edukacja mieszkańców

§ 12. Wójt Gminy  poprowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Świnna ( tj. szkołami i instytucjami kultury) oraz kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania , propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
Finansowanie programu

§ 13. Na realizację zadań wynikłych z Programu w budżecie Gminy Świnna na 2013 r. zabezpieczone są środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł.

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »