| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZSO.0719/1-1-1/13/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mykanów

z dnia 16 sierpnia 2013r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101

zawarte w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa, reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy – Przemysława Koperskiego

Naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych – Adriana Starońka

zwaną dalej „Miastem”,

a Gminą Mykanów reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mykanów – Krzysztofa Smelę

zwaną dalej „Gminą”.

Strony zawierają niniejsze Porozumienie w wykonaniu przepisów art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zawierania porozumień międzygminnych powierzających Gminie Częstochowa do realizacji zadanie publiczne od innych gmin i uchwały Nr 80/VII/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 9 września 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Częstochowa w celu realizacji zadania gminy z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia domów pomocy społecznej

§ 1.

1. Miasto zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Mykanów poprzez uczestnictwo i korzystanie z prowadzonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101.

2. Miasto zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem dysponowania przez placówkę miejscami wolnymi.

§ 2.

Środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 zapewnia Wojewoda Śląski w formie dotacji udzielanej Miastu.

§ 3.

Zasady składania wniosków, kierowania do placówki, ustalania odpłatności za świadczone w niej usługi oraz formy korzystania z tych usług regulują odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jt. Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101.

§ 4.

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w § 1, Miasto przyjmuje Panią Ewę Duda gm. Mykanów od dnia 03.06.2013 r. do Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 na podstawie decyzji kierującej do tej placówki, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, poprzedzonej przeprowadzonym przez pracownika socjalnego Gminy wywiadem środowiskowym wraz z dołączonymi wymaganymi zaświadczeniami lekarskimi, o których mowa w cytowanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Decyzję ustalającą ewentualną odpłatność na korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101 oraz zasady jej wnoszenia wyda Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

§ 5.

1. Niniejsze Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2. Każdej stronie przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec miesiąca lub w innym czasie przez zgodne oświadczenia stron.

§ 6.

Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 7.

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 9.

Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Mykanów


Krzysztof Smela

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowa


Przemysław Koperski

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych


Adrian Staroniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »