| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/585/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej nadanym Uchwałą Nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r., (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 lipca 2013 r. poz. 4698) dokonać następujących zmian:

1) W § 1. Statutu  pkt  1) otrzymuje brzmienie „1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217)”,

2) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Szpital udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie:

a) chemioterapii,

b) chorób wewnętrznych,

c) chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej,

d) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

e) otorynolaryngologii,

f) okulistyki,

g) neurologii,

h) udarów,

i) anestezjologii i intensywnej terapii,

j) położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej,

k) neonatologii,

l) pediatrii,

m) psychiatrii,

n) psychiatrii dziennej,

o) szpitalnego oddziału ratunkowego i medycyny ratunkowej,

p) onkologii i hematologii dziecięcej,

q) hematologii,

r) rehabilitacji ogólnoustrojowej,

s) rehabilitacji neurologicznej,

t) onkologii klinicznej,

u) chirurgii onkologicznej,

w) ginekologii onkologicznej. Świadczenia w zakresie: okulistyki, otorynolaryngologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, laryngologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej oraz chemioterapii udzielane mogą być w trybie chirurgii jednego dnia.

2. Szpital udziela ambulatoryjnych świadczeń w zakresie:

a) onkologii i hematologii dziecięcej,

b) proktologii,

c) gastroenterologii,

d) hematologii,

e) onkologii,

f) chorób tarczycy,

g) chorób piersi,

h) rehabilitacji i rehabilitacji dziecięcej (w zakładzie rehabilitacji),

i) neurologii,

j) ginekologii i położnictwa,

k) otorynolaryngologii,

l) okulistyki,

m) chirurgii ogólnej,

n) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

o) patologii i kontroli rozwoju noworodka,

p) diabetologii,

q) anestezjologii,

r) psychiatrii,

s) wad postawy,

t) pulmonologii dziecięcej,

u) alergologii dziecięcej,

v) profilaktyki i leczenia wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci,

w) sportowo-lekarskiej i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży,

y) chirurgii onkologicznej,

z) ginekologii onkologicznej,

za) leczenia bólu,

zb) onkologii dziecięcej,

zc) hematologii dziecięcej,

zd) chirurgii onkologicznej dziecięcej,

ze) leczenia obrzęku limfatycznego,

zf) medycyny nuklearnej,

zg) radioterapii,

zh) immunologii,

zi) teleradioterapii,

zj) brachyterapii,

zk) tomografii komputerowej,

zl) rezonansu magnetycznego,

zm) medycyny paliatywnej,

zn) onkologii klinicznej,

zo) otorynolaryngologii onkologicznej,

zp) histopatologii,

zq) elektromiografii (EMG).

3. Szpital udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz medycyny paliatywnej.

4. Szpital udziela świadczeń w zakresie medycyny pracy.

5. Szpital udziela świadczeń w zakresie diagnostyki medycznej i obrazowej.

6. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego.;

3) W § 19 ust. 1 Statutu  lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) Główny Księgowy,”.

4) § 22 Statutu otrzymuje brzmienie:

Gospodarka finansowa Szpitala opiera się na zasadach ustalonych w:

1) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217)

2) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330,
z późn. zm.)

3) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.);

5) W § 27 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Szpitala w rozumieniu ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) jest Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.;

6) Załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały Rady Miejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/585/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 4 września 2013 r.

Załącznik do Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,                    ul. Szpitalna 13

Wykaz jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych wykonujących
zadania statutowe

Ogólna liczba łóżek – 616

I. Jednostki organizacyjne:

1) Szpital

2) Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

3) Dział Diagnostyki Medycznej

4) Zakład Rehabilitacji

5) Zakład Psychiatrii Dziennej

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

7) Hospicjum

II. Komórki organizacyjne:

ogólna liczba łóżek w oddziale

w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej

łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

1.

Oddział wewnętrzny

76

6

-

2.

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

52

2

-

3.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

30

2

-

4.

Oddział otorynolaryngologiczny

8

2

-

5.

Oddział okulistyczny

8

2

-

6.

Oddział neurologiczny

24

2

-

7.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

8

8

-

8.

Oddział położniczo-ginekologiczny

25

2

-

9.

Oddział ginekologii onkologicznej

10

2

-

10.

Oddział noworodkowy – typu rooming

20 miejsc dla noworodków (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek) w tym:
- 15 łóżek dla noworodków
- 5 inkubatorów

-

-

11.

Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym

20

2

-

12.

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

17
(w tym 5 dziennych)

-

13.

Oddział psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

60

-

-

14.

Oddział dzienny psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

20 miejsc dziennych (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

15.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

3
5 stanowisk (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

2

-

16.

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

20

2

-

17.

Odział onkologii klinicznej

50

2

-

18.

Oddział udarowy

20

6

-

19.

Oddział rehabilitacji neurologicznej

30

2

-

20

Oddział chirurgii onkologicznej

20

2

-

21.

Oddział hematologii

25 (w tym 5 dziennych)

-

-

22.

Zespół chirurgii jednego dnia w dziedzinach:
-okulistyki
- otorynolaryngologii
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- chirurgii ogólnej
- ginekologii
- urologii
- chirurgii onkologicznej
- ginekologii onkologicznej
- laryngologii onkologicznej
- onkologii i hematologii dziecięcej
- chemioterapii

8 miejsc (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

23.

Sala porodowa

2 łóżka (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

24.

Zakład opiekuńczo-leczniczy
ul. Krasińskiego 43

60

-

-

25.

Hospicjum stacjonarne
ul. Krasińskiego 43

20

26.

Oddział medycyny paliatywnej
ul. Krasińskiego 43

30

27.

Hospicjum domowe
ul. Krasińskiego 43


-

-

-

28.

Hospicjum domowe dla dzieci
ul. Krasińskiego 43

-

-

-

29.

Blok operacyjny I

30.

Blok operacyjny II

31.

Gabinet fizykoterapii

32.

Gabinet hydroterapii

33.

Gabinet masażu

34.

Sala gimnastyczna

35.

Pracownia EMG

36.

Pracownia EEG

37.

Pracownia endoskopii

38

Pracownia histopatologii

39.

Pracownia cytologii

40.

Pracownia audiometrii

41.

Pracownia spirometrii

42.

Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracowniami:

a.

angiografii fluorosceinowej

b.

ultrasonografii oka

c.

USG

d.

RTG

e.

mammografii

f.

tomografii komputerowej

g.

rezonansu magnetycznego

43.

Zakład Medycyny Nuklearnej z pracowniami:

a.

pozytonowej tomografii emisyjnej

b.

scyntygrafii

44.

Zakład Brachyterapii

45.

Zakład Teleradioterapii

46.

Poradnia proktologiczna

47.

Poradnia gastroenterologiczna

48.

Poradnia hematologiczna

49.

Poradnia onkologiczna

50.

Poradnia chorób tarczycy

51.

Poradnia chorób piersi

52.

Poradnia rehabilitacyjna i rehabilitacji dziecięcej /w zakładzie rehabilitacji/

53.

Poradnia neurologiczna

54.

Poradnia ginekologiczno-położnicza

55.

Poradnia otorynolaryngologiczna

56.

Poradnia okulistyczna

57.

Poradnia chirurgii ogólnej

58.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

59.

Poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka

60.

Poradnia diabetologiczna

61.

Poradnia anestezjologiczna

62.

Poradnia psychiatryczna – ul. Krasińskiego43

63.

Poradnia wad postawy

64.

Poradnia pulmonologii dziecięcej

65.

Poradnia alergologii dziecięcej

66.

Poradnia preluksacyjna

67.

Poradnia sportowo-lekarska i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży

68.

Poradnia chirurgii onkologicznej

69.

Poradni ginekologii onkologicznej

70.

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Krasińskiego 43

71.

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

72.

Poradnia hematologiczna dla dzieci

73.

Poradnia onkologiczna dla dzieci

74.

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej

75.

Poradnia leczenia bólu

76.

Poradnia immunologiczna

77.

Poradnia radioterapii

78.

Poradnia medycyny nuklearnej

79.

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

80.

Dział Medycyny Pracy

81.

Dział nadzoru radiologicznego

82.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

83.

Apteka Szpitalna

84.

Centralna Sterylizatornia

85.

Prosektorium

86.

Podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne w zakresie:
a. nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
b. nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
c. transportu sanitarnego.

87.

Izba Przyjęć.

88.

Izba Przyjęć psychiatryczna - ul. Krasińskiego 43

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »