| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.17.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej; Wójta Gminy Bolesław

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w roku szkolnym 2012/2013

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w roku szkolnym 2012/2013 zawarte w dniu 19.04.2013 r. pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej – Iwonę Krupę

Naczelnika Wydziału Oświaty – Elżbietę Gęcę

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,
a

Gminą Bolesław, reprezentowaną przez:

Ryszarda Januszka – Wójta Gminy

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w sprawie przyznania etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2012/2013 dla 42 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Będzina, Sosnowca, Psar, Bolesławia i Dąbrowy Górniczej – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, w wymiarze 0,5 etatu w Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbskiego 17.

2. Lekcje religii realizowane będą w punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łukasińskiego 7.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 obejmują:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy,

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na 0,5 etatu, tj. dla 1 ucznia z terenu Gminy Bolesław przypada 0,0238 części z 0,5 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne rzeczywiste koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, w roku 2012 wynosiły 2 041,10 zł.

2. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, w roku 2013 wynoszą 1 936,57 zł.

3. Kalkulację rzeczywistych oraz planowanych kosztów, o których mowa w § 2 oraz ust. 1 i 2, a które są ponoszone przez Gminę Dąbrowa Górnicza z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

4. Gmina Bolesław zobowiązuje się przekazywać Gminie Dąbrowa Górnicza dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. 48,58 zł miesięcznie za 2012 rok oraz 46,09 zł miesięcznie w 2013 roku.

5. Gmina Bolesław zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 4 na rachunek Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank S.A. nr: 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968 do 14-go dnia każdego miesiąca z tym, że dotację za okres od września 2012 r. do stycznia 2013 roku w wysokości 240,40 złniezwłocznie po podpisaniu porozumienia.

6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 5 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i 3 dotyczące 2012 roku są kwotami faktycznie poniesionymi.

2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 2 i 3 dotyczące 2013 roku są kwotami planowanymi.

3. Planowane kwoty na rok 2013 wykazane w § 3 w ust. 2 i 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

4. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2013 r. i rozliczona do dnia 31 października 2013 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Bolesław rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej.

5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 4 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Bolesław, to Gmina Bolesław zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie, Gmina Bolesław zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 6.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Bolesław to Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia do Gminy Bolesław, o którym mowa w ust. 4, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie, Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 6.

§ 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2012/2013, tj. za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty


Elżbieta Gęca

Wójt


Ryszard Januszek


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr WO.031.17.2012
Wydziału Oświaty
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Porozumienia nr WO.031.17.2012 z dnia19.04.2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »