| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie warunków przygotowania, realizacji oraz finansowania zadań inwestycyjnych pt. „Budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w ciągu drogi powiatowej Nr S 2312 w Woźnikach” oraz „Budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S 2310 w Woźnikach”

zawarte pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. mgr inż. Joachima Smyłę              -              Starostę Lublinieckiego

2. mgr Tadeusza Koninę              -              Wicestarostę Lublinieckiego

zwanym dalej „Zarządem Powiatu”

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Dorotę Cieluch              -              Zastępcę Burmistrza

2. Dorotę Musik                            -              Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Gminą Woźniki”.

§ 1.

Na podstawie Porozumienia z dnia 23 lutego 2011 r. zawartego na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi ustala się między stronami następujące warunki przygotowania, realizacji oraz finansowania zadań inwestycyjnych pt. „Budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w ciągu drogi powiatowej Nr S 2312 w Woźnikach” oraz „Budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S 2310 w Woźnikach”, zwanych dalej „zadaniami”.

§ 2.

1. Prowadzenie zadań, o których mowa w § 1, powierza się „Gminie Woźniki”.

2. „Gmina Woźniki” zobowiązuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną realizacji zadań wraz z załatwieniem spraw formalnoprawnych oraz zobowiązuje się przeprowadzić przetargi na wykonanie zadań, o których mowa w § 1.

3. „Zarząd Powiatu” zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumentację przetargową na realizację zadań przez swoich przedstawicieli w osobach: przedstawiciela Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu lub wyznaczonego Inspektora Nadzoru.

§ 3.

Umowy z wykonawcami zadań zobowiązany jest podpisać upoważniony przedstawiciel „Gminy Woźniki”.

§ 4.

Nadzór techniczny nad realizacją zadań prowadzić będzie „Gmina Woźniki”, przy udziale upoważnionych przedstawicieli „Zarządu Powiatu”.

§ 5.

„Zarząd Powiatu” przekaże Gminie Woźniki kwotę 286.182,35 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 35/100) w formie dotacji na dofinansowanie zadań wymienionego w § 1, na konto nr BS Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6610.

§ 6.

1. Kwota wskazana w § 5 zostanie przekazana na konto Urzędu Miejskiego Woźniki, w terminie do dnia 20 listopada 2013 roku, pod warunkiem otrzymania środków wynikających z porozumienia z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji zadań inwestycyjnych pt. „Budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w ciągu drogi powiatowej Nr S 2312 w Woźnikach” oraz „Budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w ciągu drogi powiatowej S2310 w Woźnikach”.

2. Na wniosek „Gminy Woźniki”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania środków wymienionych w § 5.

§ 7.

1. Zadania zostaną zakończone i rozliczone przez „Gminę Woźniki” do 30 listopada 2013 r., a rozliczenie zadania będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z dnia 21 sierpnia 2013 r. od Gminy Woźniki.

2. Środki nie wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu Lublinieckiego nie później niż do 10 grudnia 2013 r.

3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z porozumieniem bądź pobranych w nadmiernej wysokości Starosta Lubliniecki podejmie decyzję o kwocie zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia stwierdzenia przedmiotowych okoliczności.

4. We wszystkich czynnościach odbiorczych „Gmina Woźniki” zapewni udział przedstawicieli „Zarządu Powiatu” w osobach: przedstawiciela Wydziału Budownictwa i Architektury oraz przedstawiciela Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

§ 8.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Zastępca Burmistrza


mgr inż. Dorota Cieluch


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »