| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późń. zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr LVII/1008/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4547 z dnia 17.12.2010r. z późn.zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr VII/96/11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 4 września 2013 r.

Uchwała Nr LVII/1008/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie : określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.[1])


Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm[2])./, art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz.857/, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Stypendia sportowe dla zawodników są wyrazem uznania władz samorządu miasta Dąbrowa Górnicza za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu sportu w mieście, a także promocję Dąbrowy Górniczej na sportowych arenach świata, Europy i kraju.

§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.[3])

§ 3. Traci moc uchwała NR XXIX/482/08 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LVII/1008/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 października 2010 r.

Regulamin określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.[4])

§ 1. Stypendium sportowe przyznaje zawodnikom Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej za wysokie osiągnięcia i wyniki uzyskiwane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

§ 2. O stypendium sportowe może ubiegać się zawodnik, który:

1. posiada aktualną licencję polskiego związku sportowego, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

2. ma miejsce zamieszkania w Dąbrowie Górniczej i jest zrzeszony w klubie sportowym mającym siedzibę w Dąbrowie Górniczej lub uprawia w innej gminie dyscyplinę sportową, której sekcja nie istnieje w żadnym klubie na terenie Dąbrowy Górniczej lub istnieje, lecz jej zawodnicy nie uzyskują wyników na poziomie kwalifikującym ich do otrzymania stypendiów,

3. wypełnia wzorowo obowiązki zawodnika określone regulaminem klubu sportowego, którego jest reprezentantem,

4. osiągnął wysoki wynik sportowy, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągnięcia w przyszłości podobnych lub wyższych wyników w dyscyplinach :

a) zespołowych :

- zakwalifikowanie się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub sportowy w oficjalnych rozgrywkach ligowych polskich związków sportowych (na poziomie ekstraklasy, I i II ligi),

- powołanie do kadry narodowej Polski w kat. senior lub junior.

b) indywidualnych :

- udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich

- zajęcie od I do V miejsca w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata w kat. senior lub junior,

- zajęcie od I do V miejsca w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w kat. senior lub junior,

- zajęcie od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w kat. senior lub junior,

- powołanie do kadry narodowej Polski w kat. senior lub junior,

§ 3. Wysokość miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika nie może przekroczyć trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w kwartale poprzedzającym rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium zawodnik lub klub sportowy, może złożyć w dwóch terminach :

- do końca grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy - w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres I półrocza roku budżetowego miasta Dąbrowa Górnicza,

- do 15 lipca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy - w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres II półrocza roku budżetowego miasta Dąbrowa Górnicza.

2. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta może przyznać stypendium na wniosek złożony po terminie. Przedmiotowy wniosek winien być szczegółowo uzasadniony.

3. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi na okres obejmujący zarówno I – sze, jak i II – gie półrocze roku budżetowego, na podstawie oddzielnych wniosków złożonych w terminach określonych w ust.1.

4. W przypadku, gdy zawodnik niepełnoletni otrzyma stypendium i nie posiada osobistego konta bankowego, stypendium może być przekazywane na konto jego rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na druku formularza , którego wzór określi zarządzeniem Prezydenta Miasta.[5])

§ 5. 1. W celu oceny złożonych wniosków o przyznanie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza miesięcznego stypendium sportowego dla zawodnika oraz określenia wysokości stypendium i czasokresu jego pobierania, Prezydent Miasta powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję w którym określi jej skład osobowy.

2. Wybór kandydata do przyznania stypendium, a także określenie wysokości stypendium i czasokresu jego otrzymywania, odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów o wyborze kandydata do stypendium decyduje głos Przewodniczącego.

3. Ostateczną decyzję o przydzieleniu zawodnikowi stypendium sportowego podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji. Od decyzji Prezydenta Miasta nie przysługuje odwołanie.

4. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

5. Szczegółowe zobowiązania stron wynikające z przyznania zawodnikowi stypendium sportowego określa umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza, a „Stypendystą”.

6. Dopuszcza się zróżnicowanie wysokości stypendiów dla poszczególnych zawodników w zespole.

§ 6. 1. Prezydent Miasta na wniosek klubu lub związku sportowego może pozbawić zawodnika przyznanego stypendium, w przypadku jeżeli zawodnik[6]) :

- odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje klub lub związek sportowy,

- został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez macierzysty klub sportowy,

- wystąpił z klubu sportowego, który złożył wniosek o przyznanie stypendium,

- zaprzestał uprawiania sportu.

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyny czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane zawodnikowi przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące licząc od miesiąca, w którym stwierdzono niezdolność zawodnika do uprawiania sportu. Jeżeli zawodnik po tym okresie nie powróci do realizacji programu szkolenia zostaje pozbawiony stypendium.[7])

§ 7. 1. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane podane przez zawodnika lub podmiot wnioskujący o jego przyznanie podlega zwrotowi. Warunki zwrotu nienależnie pobranego stypendium zostaną określone w umowie , zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a „Stypendystą".[8])

2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnego stypendium, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego żądania jego zwrotu.

3. (uchylony).[9])

§ 8. (uchylony).[10])

§ 9. 1. Środki finansowe na stypendia dla zawodników planowane są corocznie w budżecie miasta Dąbrowa Górnicza.

2. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest Wydział właściwy ds. Sportu.


[1]) Zmieniony  przez § 1 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[2]) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2013r. poz. 594.

[3]) Zmieniony  przez § 2 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[4]) Zmieniony  przez § 3 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[5]) Zmieniony  przez § 4 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[6]) Zmieniony przez § 5 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[7]) Zmieniony  przez § 6 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[8]) Zmieniony  przez § 7 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[9]) Uchylony przez § 8 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

[10]) Uchylony przez § 9 Uchwały VII/96/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1008/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie :  określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2671 z dnia 04.07.2011r.), który wszedł w życie w dniu 18.07.2011r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »