| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WE.031.4.2013 Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Powiatem Głubczyckimreprezentowanym przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Głubczycki - Józef Kozina

2. Wicestarosta Głubczycki - Piotr Soczyński

zwanym dalej "Przyjmującym".

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Kształcenie będzie odbywało się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Aleja Śląska 1, zwanym dalej ODiDZ.

3. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

4. Zakwaterownie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

5. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODiDZ imienny wykaz uczniów objętych w roku szkolnym 2013/2014 kształceniem zawodowym w ODiDZ.

§ 2.

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. wynosi 430,00 zł.

3. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w ust. 2 i 3.

4. Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez ODiDZ - na konto wskazane na fakturze, której płatnikiem jest:

Powiat Lubliniecki

ul. Paderewskiego 7

42-700 Lubliniec

NIP: 5751885800

5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora ODiDZ, w którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

                            POWIERZAJĄCY                                                                      PRZYJMUJĄCY

Starosta Lubliniecki


Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


Tadeusz Konina

Starosta Głubczycki


Józef Kozina


Wicestarosta Głubczycki


Piotr Soczyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »