| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXVIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamienica Polska i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi:

a) 7 m³ - 760 zł + VAT

b) 4 m³ - 480 zł + VAT

c) 1,5 m³ - 240 zł + VAT

3. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 4.

Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi podstawienia i odbioru pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy zgłosić w formie zlecenia. .

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »