| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/344/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
po konsultacji

RADA GMINY W JASIENICY
uchwala co następuje:

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/275/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy, a także w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jasienica.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/344/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, zwany dalej „regulaminem”, określa:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

- formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

2. kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3. okolicznościach rodzinnych – należy przez to rozumieć okoliczności wymienione
w art. 90d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomanię, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 3.

1 . Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie
i uzależniona będzie od sytuacji dochodowej ucznia oraz występowania
okoliczności rodzinnych.

2. Miesięczną kwotę stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:


Wysokość miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie


Miesięczna wysokość stypendium szkolnego

Do 50% kryterium dochodowego
oraz wystąpienie przynajmniej jednej
z okoliczności rodzinnych

150% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 50% kryterium dochodowego
oraz wystąpienie przynajmniej jednej
z okoliczności rodzinnych

100% kwoty zasiłku rodzinnego

3. W rodzinie, w której nie występuje żadna z okoliczności rodzinnych , miesięczna wysokość stypendium szkolnego jest pomniejszana o 10% kwoty zasiłku rodzinnego.

4. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

5. W zależności od przyznanej uczniowi formy pomocy, stypendium szkolne będzie realizowane miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo.

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 4.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym
w szczególności nauki języków obcych, zajęć z logopedą, a także opłat za udział
w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, wyjściach do kina, teatru, udział w innych imprezach organizowanych przez szkołę;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników, lektur szkolnych, pomocy naukowych, wyprawki szkolnej, stroju i obuwia sportowego, a także innych przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji wynikających z indywidualnych potrzeb ucznia, o ile mieszczą się one w katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach stypendium szkolnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych tj.: zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, dojazdu do szkoły, kolegium, czesnego za naukę;

4. świadczenia pieniężnego, jeżeli w sprawie zachodzić będą warunki określone w przepisie art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących
i gospodarujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

3. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 6.

1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 4 ust. 1 – 3, udziela się poprzez częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów.

2. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów imiennych, dokumentujących poniesione koszty, jeżeli dotyczą one okresu, na jaki przyznane zostało stypendium szkolne.

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO

§ 7.

1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Do trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 i § 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny, przyznawane w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, a także w formie świadczenia pieniężnego, wypłacane jest
w formie gotówkowej w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy lub
w formie bezgotówkowej – za zgodą Wnioskodawcy – na wskazany rachunek bankowy.


Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO W FORMIE POMOCY RZECZOWEJ

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:

- podręczniki, lektury szkolne;

- encyklopedie, słowniki, atlasy;

- tornistry, plecaki lub torby szkolne ( jedna sztuka na każdego ucznia na rok szkolny);

- wyprawka szkolna w postaci artykułów papierniczych, piśmienniczych, biurowych, plastycznych;

- strój na zajęcia wychowania fizycznego:

a.) obuwie sportowe (maksymalnie dwie pary na rok szkolny dla każdego ucznia);

b.) odzież sportowa na zajęcia wychowania fizycznego

- biurko, krzesło i lampka na biurko, regał na książki;

- przybory i strój do nauki zawodu wymagany i potwierdzony przez szkołę;

- sprzęt muzyczny wymagany i potwierdzony przez szkołę;

- sprzęt sportowy wymagany i potwierdzony przez szkołę;

- okulary korekcyjne (maksymalnie jedna para na ucznia na rok szkolny);

- inne materiały i przybory szkolne niezbędne w procesie edukacji, wynikające
z indywidualnych potrzeb ucznia;


Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO

1. Dane osobowe wnioskodawcy

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Imię i nazwisko drugiego rodzica/opiekuna prawnego

Adres zamieszkania

Pesel

Nr dowodu osobistego

Numer telefonu

2. Dane osobowe uczniów


L.p


Imię i nazwisko ucznia
_______________________________
Adres zamieszkania


Pesel
__________________
Data urodzenia


Rodzaj, nazwa, adres szkoły,
klasa


1.


______________________________


_________________


2.


______________________________


_________________


3.


______________________________


_________________


4.


______________________________


_________________


5.


_______________________________


_________________

3. Dane uzasadniające przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe:


L.p.


Imię i nazwisko


Stopień pokrewieństwa


Data urodzenia


Miejsce pracy/nauki


Dochód netto z poprzedniego miesiąca


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Członkowie mojej rodziny posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni ............................

ha przeliczeniowych.

Członkowie mojej rodziny prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą TAK/NIE

Otrzymujemy zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w wysokości .........................................zł.

Inne dochody otrzymywane przez członków rodziny (podać jakie):

....................................................................................................w kwocie........................................zł.

....................................................................................................w kwocie........................................zł.

W rodzinie występuje: (właściwe zaznaczyć)

Niepełnosprawność

Alkoholizm

Bezrobocie

Narkomania

Długotrwała lub ciężka choroba

Przemoc

Rodzina jest niepełna

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych

Wielodzietność

Zdarzenie losowe

4. Pożądana forma pomocy materialnej (zakreślić odpowiednią)

[] Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą;

[] Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;

[] Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust.3 ustawy o systemie oświaty)

[] Świadczenie pieniężne (tylko w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty)

5. Forma wypłaty stypendium/zasiłku szkolnego (właściwe zaznaczyć)

[] W kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy;

[] Na konto bankowe nr:

Właściciel konta: ……………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1. Świadomy/a jestem, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów oraz katalogiem wydatków kwalifikowanych w ramach stypendium szkolnego.

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem”.

4. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić GOPS w Jasienicy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, tj. o zwiększeniu dochodu rodziny lub zaprzestaniu uczęszczania ucznia do szkoły, o otrzymaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania - poza obszar Gminy Jasienica.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

................................................................                                                         ………………………………

Miejscowość, data                                                                                                   Podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »