| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/358/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po zgłoszeniu projektu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada Miejska w Łaziskach Górnych

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Łaziska Górne.

2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

§ 3.

1. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 1. Ze zwolnienia od podatku przedsiębiorca może skorzystać - w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy - przez okres od 2 do 4 lat.

2. Burmistrz Miasta Łaziska Górne rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 4.

1. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy;

2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy; w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu działalności przedsiębiorcy;

3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie przez cały okres korzystania ze zwolnienia;

4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się wyłącznie pracowników wykonujących pracę na terenie gminy Łaziska Górne.

3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy, w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego, podzielony będzie przez ilość dni w miesiącu.

§ 5.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje w wysokości 50% należnego podatku od nieruchomości, jednak w wysokości nie większej niż dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku, w którym złożono wniosek, na każde nowo utworzone miejsce pracy w każdym roku:

1) przez okres 2 lat - w przypadku utworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy,

2) przez okres 3 lat - w przypadku utworzenia od 6 do 10 nowych miejsc pracy,

3) przez okres 4 lat - w przypadku utworzenia powyżej 10 nowych miejsc pracy

- pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia.

2. Wartość zwolnienia nie może przekroczyć kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć roczne koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.

§ 6.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec budżetu miasta Łaziska Górne na dzień złożenia wniosku.

§ 7.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:

1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy - wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, wg wzoru określonego whttp://www.szczecin.pl/prawo/rada/2005/pdf/714_zal-05.pdf do niniejszej uchwały;

2) informacji dotyczących planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa w niniejszej uchwale;

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,

4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; zakres informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.); załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomocde minimis.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie 1 miesiąca po utworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, wg wzoru określonego
whttp://www.szczecin.pl/prawo/rada/2005/pdf/714_zal-05.pdf do niniejszej uchwały;

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 8.

1. Nie przewiduje się zwolnienia od podatku od nieruchomości:

1) podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej /Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r./,

2) podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury /Dz. Urz. UE L 17 z 21 stycznia 2000 r./,

3) podmiotów gospodarczych działających w sektorze węglowym /Dz. Urz. UE L 205 z 2 sierpnia 2002 r./,

4) podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, gdy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów, zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą albo gdy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,

5) podmiotów gospodarczych prowadzących zarobkową działalność w zakresie drogowego transportu - działalność związana z nabywaniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego,

6) podmiotów gospodarczych znajdujących się w likwidacji lub upadłości,

7) działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych (eksportowanych) produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

8) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przewożonymi z zagranicy.

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie dotyczy ponadto usług developerskich, stacji paliw, działalności bankowej, działalności instytucji finansowych oraz działalności handlowej prowadzonej na łącznej powierzchni użytkowej budynków powyżej 250 m2oraz związanych z nimi gruntów i budowli.

§ 9.

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia na podstawie uchwały zobowiązany jest do:

1) przedkładania w terminie do 31 stycznia każdego roku, przez okres wskazany § 5 ust. 1 od dnia uzyskania zwolnienia:

a) udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 5 ust 2,

b) informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej drukami deklaracji ZUS- DRA,

c) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1;

2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania pomocy;

3) powiadamiania o utracie warunków do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę;

4) powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis
w okresie objętym zwolnieniem;

5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia, o których mowa w § 5 ust. 2.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwą informację o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia i zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10.

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 może być przyznane najwyżej jeden raz.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/358/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/358/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »