| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach , ul. Okrzei 20

zawarte na podstawie Uchwały Nr XXXII/215/2013  Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.w sprawie powierzenia  Miastu  Gliwice prowadzenia zadań Powiatu Mikołowskiego w zakresie edukacji publicznej

pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają :

1. Henryk Jaroszek                            - Starosta Mikołowski

2. Henryk Zawiszowski              - Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego

a

Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa :

Krystian Tomala  - Zastępca Prezydenta Miasta

§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.( Dz.U. 2012 rok, poz. 204).

§ 2. Powiat Mikołowski zobowiązuje się do przekazywania Miastu Gliwice  środków finansowych w formie dotacji celowej na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według faktycznie przeszkolonej liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz kosztów kształcenia ustalonych
w wysokości : od 01.09.2013 roku do 31.12.2013 roku

a) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 350 zł.

b) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 350 zł.

c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy 350 zł.

d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 188)

od 01.01.2014 roku

a) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 400 zł.

b) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 400 zł.

c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy 400 zł.

d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 188)

§ 3. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie  przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach w roku szkolnym 2013/2014 wynosi około 200.

§ 4. Na realizację zadania wymienionego w § 1 Powiat Mikołowski zabezpieczył środki finansowe na rok 2013 w wysokości 84 296zł. Wysokość środków na 2014 rok zostanie wprowadzona Aneksem
do niniejszego Porozumienia .

§ 5. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Powiat Mikołowski dotacji będą imienne listy uczniów, którzy ukończyli kursy organizowane w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym  im. Marii Skłodowskiej-Curie przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach .

§ 6. Powiat Mikołowski dokona przelewu należnej kwoty na rachunek Miasta Gliwice
BANK ŚLĄSKI S.A.MIASTO GLIWICE 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252w terminie 14 dni po otrzymaniu list o których mowa w § 5.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres roku szkolnego 2013/2014, z możliwością jego przedłużenia
w drodze aneksu na kolejne lata .

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Spory mogące powstać ze stosunku wynikającego z Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 .08.2009 r. o finansach publicznych .

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz do celów publikacji.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z mocą od 1 września 2013 roku.

Za Powiat Mikołowski

Za Miasto Gliwice

Starosta


Henryk Jaroszek


Wicestarosta


Henryk Zawiszowski

Zastępca Prezydenta


Krystian Tomala

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Lackowska-Wandas

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »