| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach , ul. Okrzei 20

zawarte na podstawie Uchwały Nr XXXII/215/2013  Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.w sprawie powierzenia  Miastu  Gliwice prowadzenia zadań Powiatu Mikołowskiego w zakresie edukacji publicznej

pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają :

1. Henryk Jaroszek                            - Starosta Mikołowski

2. Henryk Zawiszowski              - Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego

a

Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa :

Krystian Tomala  - Zastępca Prezydenta Miasta

§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.( Dz.U. 2012 rok, poz. 204).

§ 2. Powiat Mikołowski zobowiązuje się do przekazywania Miastu Gliwice  środków finansowych w formie dotacji celowej na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według faktycznie przeszkolonej liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz kosztów kształcenia ustalonych
w wysokości : od 01.09.2013 roku do 31.12.2013 roku

a) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 350 zł.

b) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 350 zł.

c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy 350 zł.

d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 188)

od 01.01.2014 roku

a) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 400 zł.

b) za kurs I stopnia  - czterotygodniowy 400 zł.

c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy 400 zł.

d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 188)

§ 3. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie  przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach w roku szkolnym 2013/2014 wynosi około 200.

§ 4. Na realizację zadania wymienionego w § 1 Powiat Mikołowski zabezpieczył środki finansowe na rok 2013 w wysokości 84 296zł. Wysokość środków na 2014 rok zostanie wprowadzona Aneksem
do niniejszego Porozumienia .

§ 5. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Powiat Mikołowski dotacji będą imienne listy uczniów, którzy ukończyli kursy organizowane w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym  im. Marii Skłodowskiej-Curie przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach .

§ 6. Powiat Mikołowski dokona przelewu należnej kwoty na rachunek Miasta Gliwice
BANK ŚLĄSKI S.A.MIASTO GLIWICE 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252w terminie 14 dni po otrzymaniu list o których mowa w § 5.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres roku szkolnego 2013/2014, z możliwością jego przedłużenia
w drodze aneksu na kolejne lata .

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Spory mogące powstać ze stosunku wynikającego z Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 27 .08.2009 r. o finansach publicznych .

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz do celów publikacji.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z mocą od 1 września 2013 roku.

Za Powiat Mikołowski

Za Miasto Gliwice

Starosta


Henryk Jaroszek


Wicestarosta


Henryk Zawiszowski

Zastępca Prezydenta


Krystian Tomala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »