| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 10 września 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 , art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391, ze zm.) , na wniosek Wójta Gminy

RADA GMINY CHYBIE
u c h w a l a :

§ 1. W uchwale Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust.10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie :

Odbiór tychodpadów z pojemników na odpady komunalne następować będzie dwa razy w miesiącu.”;

2) w § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

2. Pojemniki, w tym worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być oznakowane numerem porządkowym nieruchomości, opisane w sposób określający rodzaj zbieranych odpadów:

1) szkło – worki/pojemniki w kolorze zielonym;

2) papier – worki/pojemniki w kolorze niebieskim;

3) tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – worki/pojemniki w kolorze żółtym;

4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone – worki/pojemniki w kolorze brązowym;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe – w kontenerach lub luzem w wyznaczonym miejscu nieruchomości za zgodą jej właściciela;

6) zużyte baterie - specjalistyczne pojemniki o pojemności 30 l;

7) przeterminowane leki i chemikalia – specjalistyczne pojemniki;

8) zużyte akumulatory – specjalistyczne pojemniki;

9) niesegregowane odpady komunalne – pojemniki, kontenery lub worki w dowolnym kolorze, w przypadku worków – z opisem, iż są to odpady zmieszane.;

3) w § 6 :

- w ustępie 3 skreśla się pkt. 8;

- dodaje się ustęp 3a w brzmieniu :

Dopuszcza się możliwość kompostowania na terenie własnej nieruchomości odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych. Właściciele nieruchomości mogą również samodzielnie dostarczać te odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »