| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 10 września 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 , art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391, ze zm.) , na wniosek Wójta Gminy

RADA GMINY CHYBIE
u c h w a l a :

§ 1. W uchwale Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust.10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie :

Odbiór tychodpadów z pojemników na odpady komunalne następować będzie dwa razy w miesiącu.”;

2) w § 5 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

2. Pojemniki, w tym worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być oznakowane numerem porządkowym nieruchomości, opisane w sposób określający rodzaj zbieranych odpadów:

1) szkło – worki/pojemniki w kolorze zielonym;

2) papier – worki/pojemniki w kolorze niebieskim;

3) tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – worki/pojemniki w kolorze żółtym;

4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone – worki/pojemniki w kolorze brązowym;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe – w kontenerach lub luzem w wyznaczonym miejscu nieruchomości za zgodą jej właściciela;

6) zużyte baterie - specjalistyczne pojemniki o pojemności 30 l;

7) przeterminowane leki i chemikalia – specjalistyczne pojemniki;

8) zużyte akumulatory – specjalistyczne pojemniki;

9) niesegregowane odpady komunalne – pojemniki, kontenery lub worki w dowolnym kolorze, w przypadku worków – z opisem, iż są to odpady zmieszane.;

3) w § 6 :

- w ustępie 3 skreśla się pkt. 8;

- dodaje się ustęp 3a w brzmieniu :

Dopuszcza się możliwość kompostowania na terenie własnej nieruchomości odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych. Właściciele nieruchomości mogą również samodzielnie dostarczać te odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »