| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

12 838,00

1.1 w dziale 852 Pomoc społeczna

12 838,00

w tym dochody bieżące

12 838,00

z tego

wpływy z różnych opłat

10 000,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 838,00

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

25 918,00

2.1 w dziale 750 Administracja publiczna

25 000,00

w tym dochody majątkowe

25 000,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

25 000,00

2.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie

918,00

w tym dochody bieżące

918,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

918,00

3.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

260 618,00

3.1. w Dziale 600 Transport i Łączność

70 000,00

- rozdział 60016 Drogi publiczne Gminne

70 000,00

W tym

I. Wydatki bieżące

30 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

30 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

II. Wydatki majątkowe

40 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00

3.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

12 000,00

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

12 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000,00

3.3. w Dziale 750 Działalność administracyjna

35 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

35 000,00

I. Wydatki bieżące

35 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

35 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 000,00

3.4. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 618,00

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3 618,00

I. Wydatki majątkowe

3 618,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 618,00

3.5. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

80 000,00

- rozdział 80104 Przedszkola

80 000,00

I. Wydatki bieżące

80 000,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

80 000,00

3.6. w Dziale 852 Pomoc społeczna

10 000,00

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

10 000,00

I. Wydatki bieżące

10 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

3.7. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

- rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

50 000,00

I. Wydatki bieżące

50 000,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

50 000,00

4.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

63 698,00

4.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

20 000,00

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

4.2. w Dziale 750 Administracja publiczna

39 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

39 000,00

I. Wydatki majątkowe

39 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

39 000,00

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

39 000,00

4.3. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 618,00

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3 618,00

I. Wydatki bieżące

3 618,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 618,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 618,00

4.4. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

1 080,00

- rozdział 80104 Przedszkola

1 080,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

1 080,00

z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 080,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę210 000,00 zł,

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę210 000,00 zł,

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą30 897 653,41

w tym:

dochody bieżące

19 524 979,86  zł

dochody majątkowe

11 372 673,55  zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą36 504 716,31

w tym:

wydatki bieżące

18 649 012,63  zł

wydatki majątkowe

17 855 703,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 607 062,90i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00  zł

b) pożyczek

2 872 272,23  zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 707 062,90

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00  zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 404 790,67  zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00  zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »