| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

12 838,00

1.1 w dziale 852 Pomoc społeczna

12 838,00

w tym dochody bieżące

12 838,00

z tego

wpływy z różnych opłat

10 000,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 838,00

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

25 918,00

2.1 w dziale 750 Administracja publiczna

25 000,00

w tym dochody majątkowe

25 000,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

25 000,00

2.2 w dziale 801 Oświata i wychowanie

918,00

w tym dochody bieżące

918,00

z tego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

918,00

3.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

260 618,00

3.1. w Dziale 600 Transport i Łączność

70 000,00

- rozdział 60016 Drogi publiczne Gminne

70 000,00

W tym

I. Wydatki bieżące

30 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

30 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

II. Wydatki majątkowe

40 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00

3.2. w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

12 000,00

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

12 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000,00

3.3. w Dziale 750 Działalność administracyjna

35 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

35 000,00

I. Wydatki bieżące

35 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

35 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 000,00

3.4. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 618,00

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3 618,00

I. Wydatki majątkowe

3 618,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 618,00

3.5. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

80 000,00

- rozdział 80104 Przedszkola

80 000,00

I. Wydatki bieżące

80 000,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

80 000,00

3.6. w Dziale 852 Pomoc społeczna

10 000,00

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

10 000,00

I. Wydatki bieżące

10 000,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

3.7. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

- rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

50 000,00

I. Wydatki bieżące

50 000,00

z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące

50 000,00

4.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

63 698,00

4.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

20 000,00

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20 000,00

W tym

I. Wydatki majątkowe

20 000,00

z tego

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

4.2. w Dziale 750 Administracja publiczna

39 000,00

- rozdział 75095 Pozostała działalność

39 000,00

I. Wydatki majątkowe

39 000,00

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

39 000,00

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

39 000,00

4.3. w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 618,00

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

3 618,00

I. Wydatki bieżące

3 618,00

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 618,00

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 618,00

4.4. w Dziale 801 Oświata i wychowanie

1 080,00

- rozdział 80104 Przedszkola

1 080,00

w tym:

I. Wydatki bieżące

1 080,00

z tego:

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1 080,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę210 000,00 zł,

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę210 000,00 zł,

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą30 897 653,41

w tym:

dochody bieżące

19 524 979,86  zł

dochody majątkowe

11 372 673,55  zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą36 504 716,31

w tym:

wydatki bieżące

18 649 012,63  zł

wydatki majątkowe

17 855 703,68 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi5 607 062,90i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów

1 630 000,00  zł

b) pożyczek

2 872 272,23  zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 104 790,67 zł

4) Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą6 707 062,90

w tym:

a) z kredytów

2 430 000,00  zł

b) z pożyczek

2 872 272,23 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 404 790,67  zł

5) Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą1 100 000,00 zł

w tym:

a) z kredytów

1 040 600,00 zł

b) z pożyczek

59 400,00  zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2012 r
i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »