| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Ujsoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co nastepuje

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Ujsoły, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2elementów pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok - 0,05 zł.

2) jezdni do 20% szerokości - 0,10 zł.

3) jezdni od 20% do 50% szerokości oraz zatoki - 0,15 zł.

4) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 0,20 zł.

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ptk 1-4 - 0,10 zł.

2. Opłaty te pobiera się również za niewymagające zezwolenia zajęcia pasa drogowego w razie awarii urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu drogowego.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) nadziemne i podziemne elementy pasa drogowego, z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich - 1,00 zł.

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 5,00 zł.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3, ustala się nastepującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2powierzchni reklamy w wysokości - 1,00 zł.

3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz, itp.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1ust. 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni na m.in. ogródki gastronomiczne, handlowe, stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 2,00 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Ujsoły.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »