| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu

1. Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XIII/253/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r.

2) uchwałą nr XXVIII/510/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1147/2010
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) remoncie elewacji lub dachu – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu pierwotnego stanu dachu, elewacji zewnętrznych budynku wraz z występującymi na niej elementami wystroju architektonicznego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,

2) bieżącej konserwacji - należy przez to rozumieć drobne czynności wykonywane na obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

3) pozwoleniu na przeprowadzenie remontu – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych (remontu elewacji lub dachu) jak również zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

4) roku podatkowym – należy przez to rozumieć rok kalendarzowy, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.),

5) zawiadomieniu o zakończeniu remontu – należy przez to rozumieć złożenie oświadczenia podatnika o dacie zakończenia remontu elewacji lub dachu,

6) prowadzeniu działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku. Dotyczy to zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej jak i usługowej. Działalność gospodarcza nie musi posiadać charakteru zarobkowego i mogą ją także prowadzić podmioty typu non-profit.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki położone na terenie miasta Gliwice wybudowane przed 1945 rokiem, w których został zakończony remont elewacji lub dachu, po dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wskazane w ust.1, przysługuje na warunkach określonych w uchwale.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji lub dachu.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie obejmuje budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z prawa budowlanego

5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) i przysługuje przez okres przewidziany w uchwale pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki dopuszczalności uzyskiwania pomocy de minimis, określone w tym rozporządzeniu.

6. W odniesieniu do określonego budynku podlegającego opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały tylko jeden raz.

7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje przez okres nie dłuższy niż 10 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, a wysokość zwolnienia nie może przekroczyć poniesionych udokumentowanych nakładów dotyczących przeprowadzonego remontu elewacji lub dachu, z uwzględnieniem przepisów § 4 ust.3 i ust.4.

8. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje na okres 1 roku podatkowego, a wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 50 % poniesionych udokumentowanych nakładów dotyczących przeprowadzonego remontu elewacji lub dachu, z uwzględnieniem przepisów § 4 ust.3 i ust.4.

9. W przypadku nieruchomości związanych w części z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnienie określone w ust. 7 dotyczy tylko tej części powierzchni nieruchomości, jaka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do pozostałej części nieruchomości zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w ust. 8.

10. W przypadku, gdy w trakcie korzystania ze zwolnienia z podatku, zmieni się sposób wykorzystania nieruchomości kwota zwolnienia i okres korzystania ze zwolnienia, które zostały ustalone w oparciu o wniosek podatnika nie ulegają zmianie.

11. W sytuacji przewidzianej w ust.10 różnica pomiędzy należnością wynikającą ze zmiany a należnością objętą zwolnieniem będzie stanowić przedmiot ustalenia bądź określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

§ 3. Warunkiem skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych w uchwale jest złożenie do organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Gliwice wniosku dotyczącego konkretnej nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami, z którym należy wystąpić po zakończeniu remontu. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Wraz z wnioskiem o przyznanie ulgi w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający stan elewacji lub dachu przed rozpoczęciem remontu oraz po jego zakończeniu (np. dokumentacja fotograficzna),

2) deklaracji na podatek od nieruchomości, bądź korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

3) kopii decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia,

4) kopii zgłoszenia remontu właściwemu organowi,

5) informację zbiorczą o wysokości poniesionych nakładów wraz z kopiami faktur i rachunków poświadczających poniesione wydatki na zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia remontu elewacji lub dachu lub poświadczających inne nakłady poniesione w związku z remontem elewacji lub dachu (np. koszty usług budowlanych, koszty termomodernizacji budynku- tj. docieplenia ścian zewnętrznych budynku i stropu, koszty wykonania projektów budowlanych, dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Oryginały faktur i rachunków należy przedłożyć do wglądu,

6) w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, dodatkowo:

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, wniosek o przyznanie ulgi w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości składają wszyscy współwłaściciele.

3. W przypadku wystawienia faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), wysokość nakładów na remont elewacji lub dachu rozlicza się proporcjonalnie do udziału podatnika w poniesionych nakładach na remont.

4. W przypadku, gdy przedmiotem remontu budynku lub jego części były także inne elementy niż elewacja lub dach, podatnik zobowiązany jest do udokumentowania nakładów związanych wyłącznie z remontem w zakresie elewacji lub dachu.

§ 5. 1. W sytuacji stwierdzonego przez organ podatkowy naruszenia warunków uchwały, podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło naruszenie.

2. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości przed upływem okresu wskazanego w § 2 ust.7 i ust.8 , zwolnienie przysługuje do końca miesiąca, w którym dokonano tej czynności.

3. W przypadkach wskazanych w ust.1 i ust.2 podatnik zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości bądź korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

4. W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części objętej zwolnieniem prawo do wykorzystania pozostałej części zwolnienia nie przechodzi na nabywcę nieruchomości lub jej części.

§ 6. Podatnik korzystający z pomocy de minimis na warunkach określonych w uchwale zobowiązany jest do przedkładania w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w terminie do dnia 15 stycznia każdego kolejnego roku, w którym korzysta ze zwolnienia:

1) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXXVIII/1105/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »