| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu

1. Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XIII/253/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r.

2) uchwałą nr XXVIII/510/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1147/2010
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta


Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) remoncie elewacji lub dachu – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu pierwotnego stanu dachu, elewacji zewnętrznych budynku wraz z występującymi na niej elementami wystroju architektonicznego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji,

2) bieżącej konserwacji - należy przez to rozumieć drobne czynności wykonywane na obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

3) pozwoleniu na przeprowadzenie remontu – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych (remontu elewacji lub dachu) jak również zgłoszenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

4) roku podatkowym – należy przez to rozumieć rok kalendarzowy, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.),

5) zawiadomieniu o zakończeniu remontu – należy przez to rozumieć złożenie oświadczenia podatnika o dacie zakończenia remontu elewacji lub dachu,

6) prowadzeniu działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku. Dotyczy to zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej jak i usługowej. Działalność gospodarcza nie musi posiadać charakteru zarobkowego i mogą ją także prowadzić podmioty typu non-profit.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki położone na terenie miasta Gliwice wybudowane przed 1945 rokiem, w których został zakończony remont elewacji lub dachu, po dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wskazane w ust.1, przysługuje na warunkach określonych w uchwale.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji lub dachu.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie obejmuje budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z prawa budowlanego

5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) i przysługuje przez okres przewidziany w uchwale pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki dopuszczalności uzyskiwania pomocy de minimis, określone w tym rozporządzeniu.

6. W odniesieniu do określonego budynku podlegającego opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały tylko jeden raz.

7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje przez okres nie dłuższy niż 10 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, a wysokość zwolnienia nie może przekroczyć poniesionych udokumentowanych nakładów dotyczących przeprowadzonego remontu elewacji lub dachu, z uwzględnieniem przepisów § 4 ust.3 i ust.4.

8. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje na okres 1 roku podatkowego, a wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 50 % poniesionych udokumentowanych nakładów dotyczących przeprowadzonego remontu elewacji lub dachu, z uwzględnieniem przepisów § 4 ust.3 i ust.4.

9. W przypadku nieruchomości związanych w części z prowadzeniem działalności gospodarczej zwolnienie określone w ust. 7 dotyczy tylko tej części powierzchni nieruchomości, jaka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do pozostałej części nieruchomości zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w ust. 8.

10. W przypadku, gdy w trakcie korzystania ze zwolnienia z podatku, zmieni się sposób wykorzystania nieruchomości kwota zwolnienia i okres korzystania ze zwolnienia, które zostały ustalone w oparciu o wniosek podatnika nie ulegają zmianie.

11. W sytuacji przewidzianej w ust.10 różnica pomiędzy należnością wynikającą ze zmiany a należnością objętą zwolnieniem będzie stanowić przedmiot ustalenia bądź określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

§ 3. Warunkiem skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych w uchwale jest złożenie do organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Gliwice wniosku dotyczącego konkretnej nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami, z którym należy wystąpić po zakończeniu remontu. Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Wraz z wnioskiem o przyznanie ulgi w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający stan elewacji lub dachu przed rozpoczęciem remontu oraz po jego zakończeniu (np. dokumentacja fotograficzna),

2) deklaracji na podatek od nieruchomości, bądź korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

3) kopii decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia,

4) kopii zgłoszenia remontu właściwemu organowi,

5) informację zbiorczą o wysokości poniesionych nakładów wraz z kopiami faktur i rachunków poświadczających poniesione wydatki na zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia remontu elewacji lub dachu lub poświadczających inne nakłady poniesione w związku z remontem elewacji lub dachu (np. koszty usług budowlanych, koszty termomodernizacji budynku- tj. docieplenia ścian zewnętrznych budynku i stropu, koszty wykonania projektów budowlanych, dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Oryginały faktur i rachunków należy przedłożyć do wglądu,

6) w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, dodatkowo:

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, wniosek o przyznanie ulgi w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości składają wszyscy współwłaściciele.

3. W przypadku wystawienia faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), wysokość nakładów na remont elewacji lub dachu rozlicza się proporcjonalnie do udziału podatnika w poniesionych nakładach na remont.

4. W przypadku, gdy przedmiotem remontu budynku lub jego części były także inne elementy niż elewacja lub dach, podatnik zobowiązany jest do udokumentowania nakładów związanych wyłącznie z remontem w zakresie elewacji lub dachu.

§ 5. 1. W sytuacji stwierdzonego przez organ podatkowy naruszenia warunków uchwały, podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło naruszenie.

2. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości przed upływem okresu wskazanego w § 2 ust.7 i ust.8 , zwolnienie przysługuje do końca miesiąca, w którym dokonano tej czynności.

3. W przypadkach wskazanych w ust.1 i ust.2 podatnik zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości bądź korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

4. W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części objętej zwolnieniem prawo do wykorzystania pozostałej części zwolnienia nie przechodzi na nabywcę nieruchomości lub jej części.

§ 6. Podatnik korzystający z pomocy de minimis na warunkach określonych w uchwale zobowiązany jest do przedkładania w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w terminie do dnia 15 stycznia każdego kolejnego roku, w którym korzysta ze zwolnienia:

1) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 8. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXXVIII/1105/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »