| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr X/188/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXVIII/552/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2012 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR X/188/2011
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH
z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych
(tekst jednolity)

Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta[1])

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. 1. Z dniem 01.01.2012 r. dokonuje się połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice:

- Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

- TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

3. Połączenie jednostek wskazanych w ust. 1 następuje przez przeniesienie na Miejski Zarząd Usług Komunalnych mienia TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku, zgodnie z bilansem zamknięcia TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku sporządzonym na dzień 31.12.2011 r.

4. Połączenie ksiąg rachunkowych jednostek wskazanych w ust. 1 następuje poprzez przejęcie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych ksiąg rachunkowych TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku według stanu na dzień 31.12.2011 r.

§ 2. 1. Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchyla się Statut Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, którego treść stanowi załącznik do Uchwały nr XXXVII/1077/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r.

3. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach przejmuje zobowiązania i należności oraz prawa i obowiązki TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku w Gliwicach.

4. Pracownicy zatrudnieni w TUR Gliwice- Centrum Sportu i Wypoczynku z dniem połączenia stają się na zasadach określonych w art. 23/1/ Kodeksu pracy pracownikami Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach.

§ 3. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała nr XX/525/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej 62, w jednostkę budżetową, utworzenia środków specjalnych dla jednostki budżetowej ZOWT TUR oraz nadania jej statutu.

2. Uchwała nr XXV/809/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo – Turystycznych „TUR”.

3. Uchwała nr XXXV/1067/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany statutu TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik

do Uchwały Nr X/188/2011

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 6 lipca 2011 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH W GLIWICACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zwany dalej MZUK, jest jednostką budżetową – działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 15 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127 poz. 857 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),

- uchwały nr XVI/141/91 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gliwicach,

- niniejszego statutu.

§ 2. Nadzór nad MZUK-iem sprawuje Prezydent Miasta.

§ 3. Siedzibą MZUK-u jest miasto Gliwice.

II. Cel i zadania MZUK

§ 4. 1. Do podstawowych zadań MZUK w zakresie usług komunalnych należy:

a) Zarządzanie zielenią miejską łącznie z terenami lasu komunalnego.

b) Zarządzanie placami zabaw.

c) Zarządzanie Palmiarnią.

d) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

e) Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych.

f) Prowadzenie schroniska dla zwierząt.

g) Prowadzenie Izby Wytrzeźwień.

h) Zarządzanie Giełdą Samochodową wraz z przynależnymi parkingami.[2])

2. Do podstawowych zadań MZUK w zakresie kultury fizycznej i sportu należy:

a) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

b) organizowanie wydarzeń sprzyjających masowemu uprawianiu sportu,

c) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym i wypoczynkowym osobom niepełnosprawnym,

d) współpraca i wspierania klubów sportowych lub innych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Gliwice,

e) współorganizowanie zgrupowań sportowych i wyjazdów reprezentacji Miasta Gliwice,

f) podejmowanie akcji i zadań o charakterze promocyjnym, reklamowym, charytatywnym i popularyzującym kulturę fizyczną, przy wykorzystaniu walorów zarządzanych obiektów,

g) administrowanie i zarządzanie nieruchomościami sportowymi oraz rekreacyjnymi.

III. Zarządzanie i Organizacja

§ 5. 1. MZUK-iem kieruje dyrektor.

2. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta.

§ 6. 1. Dyrektor zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa i pełnomocnictwami udzielonymi mu przez Prezydenta Miasta, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

§ 7. 1. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami, w tym z zastępcami i głównym księgowym.

2. Zastępcy dyrektora i główny księgowy działają w ramach określonych przez dyrektora zakresów zadań i ponoszą wobec dyrektora jednostki odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

§ 8. Szczegółową organizację MZUK określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora MZUK.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9. Statut MZUK uchwala Rada Miejska.

§ 10. Wszelkich zmian i uzupełnień niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.

§ 11. Statut wchodzi w życie w dniu określonym uchwałą Rady Miejskiej.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt. 1 uchwały nr XXVIII/552/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/188/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Gliwice: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych  (DZ. URZ. WOJ. SLA. 2013.881), która weszła w życie 12 lutego 2013 r.

[2]) Dodany przez §1 pkt 1 uchwały nr XXVIII/552/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2012 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA. 2013.881),  która weszła w życie 12 lutego 2013 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »