| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/289/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885) na wniosek Wójta Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 5.756.648,23zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 4.918.116,00zł.

2) § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 5.000.000,00zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie: 838.532,23zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów: 4.077.711,67zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 840.404,33zł

3) Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/289/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 17 września 2013 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2013 rok

Lp

Treść

Klasyfikacja

Kwota

I

Przychody ogółem

5.756.648,23

1

Kredyty

§ 952

4.077.711,67

2

Pożyczki

§ 952

838.532,23

3

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE


§ 903

840.404,33

4

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7

Papiery wartościowe obligacje

§ 931

0

8

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

II

Rozchody ogółem

4.918.116,00

1

Spłaty kredytów

§ 992

4.389.996,00

2

Spłaty pożyczek

§ 992

378.000,00

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE§ 963

150.120,00

4

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5

Lokaty

§ 994

0

6

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »