| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maj 2013, poz. 594 ), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 118 305,60 zł, dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

2. W § 1 zwiększa się : Dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 118 305,60 zł w tym:

1) dochody bieżące ( Tabela nr 1) o kwotę 118 305,60 zł

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 118 305,60 zł w tym:

1) wydatki bieżące ( Tabela nr 2) zwiększa się o kwotę 118 305,60 zł z cze             

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; zwiększa się o kwotę 118 305,60 zł

2) zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 10 zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie (-) 100 000,00 zł , z czego wydatki majątkowe o kwotę (-) 100 000,00 zł

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta XXXVIII/281/13 z dnia 29 sierpnia dodając po wierszu dział 600 Transport i łączność wiersz o treści :

- w kolumnie Rozdział „ 60016” ,

- w kolumnie Wyszczególnienie ”Drogi publiczne gminne”,

- w kolumnie Wydatki majątkowe „105 000,00”,

- w kolumnie Inwestycje i zakupy inwestycyjne „105 000,00”

- w kolumnie Wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. Zwrotowi „0,00”,

- w kolumnie Zakup i objecie akcji i udziałów „0,00”

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 286 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 16 września 2013 r.

ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym

Dochody bieżące

z czego

środki z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

6

801

Oświata i wychowanie

118 305,60

118 305,60

118 305,60

Środki na dofinansowanie własnych zadań biezacych gmin (zwiazków gmin), powiatów ( związków powiatów) , samorzadów województw, pozyskane z innych żródeł

118 305,60

118 305,60

118 305,60

OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

118 305,60

118 305,60

118 305,60


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX / 286 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 16 września 2013 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA LĘDZINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Z czego :

Wydatki bieżace na programy finanowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 z dotacji

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

801

Oświata i wychowanie

118 305,60

0,00

0,00

0,00

118 305,60

80101

Szkoły podstawowe

118 305,60

0,00

0,00

0,00

118 305,60

WPF

"Uczenie się przez całe życie " ZSz

50 702,40

0,00

0,00

0,00

50 702,40

WPF

"Uczenie się przez całe życie " Sp 1

67 603,20

0,00

0,00

0,00

67 603,20

RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE

118 30560

0,00

0,00

0,00

118 305,60


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX / 286 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 16 września 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Wydatki majatkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym :

Zakup i objęcie akcji i udziałów

wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łaczność

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Droga gminna ul.Mickiewicza - modernizacja

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

Droga gminna ul.Grunwaldzka - modernizacja

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

90019

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Trójkatna

-5 000,00

-5 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Miłosza

-35 000,00

-35 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Olimpijska

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Łanowa

-45 000,00

-45 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Górnicza

-25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Reja

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »