| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maj 2013, poz. 594 ), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 118 305,60 zł, dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

2. W § 1 zwiększa się : Dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 118 305,60 zł w tym:

1) dochody bieżące ( Tabela nr 1) o kwotę 118 305,60 zł

3. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 118 305,60 zł w tym:

1) wydatki bieżące ( Tabela nr 2) zwiększa się o kwotę 118 305,60 zł z cze             

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; zwiększa się o kwotę 118 305,60 zł

2) zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 10 zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie (-) 100 000,00 zł , z czego wydatki majątkowe o kwotę (-) 100 000,00 zł

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta XXXVIII/281/13 z dnia 29 sierpnia dodając po wierszu dział 600 Transport i łączność wiersz o treści :

- w kolumnie Rozdział „ 60016” ,

- w kolumnie Wyszczególnienie ”Drogi publiczne gminne”,

- w kolumnie Wydatki majątkowe „105 000,00”,

- w kolumnie Inwestycje i zakupy inwestycyjne „105 000,00”

- w kolumnie Wydatki ze środków z budżetu UE i innych źródeł niepodl. Zwrotowi „0,00”,

- w kolumnie Zakup i objecie akcji i udziałów „0,00”

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 286 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 16 września 2013 r.

ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym

Dochody bieżące

z czego

środki z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

6

801

Oświata i wychowanie

118 305,60

118 305,60

118 305,60

Środki na dofinansowanie własnych zadań biezacych gmin (zwiazków gmin), powiatów ( związków powiatów) , samorzadów województw, pozyskane z innych żródeł

118 305,60

118 305,60

118 305,60

OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

118 305,60

118 305,60

118 305,60


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX / 286 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 16 września 2013 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA LĘDZINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Z czego :

Wydatki bieżace na programy finanowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 z dotacji

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

801

Oświata i wychowanie

118 305,60

0,00

0,00

0,00

118 305,60

80101

Szkoły podstawowe

118 305,60

0,00

0,00

0,00

118 305,60

WPF

"Uczenie się przez całe życie " ZSz

50 702,40

0,00

0,00

0,00

50 702,40

WPF

"Uczenie się przez całe życie " Sp 1

67 603,20

0,00

0,00

0,00

67 603,20

RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE

118 30560

0,00

0,00

0,00

118 305,60


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX / 286 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 16 września 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Wydatki majatkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym :

Zakup i objęcie akcji i udziałów

wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łaczność

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Droga gminna ul.Mickiewicza - modernizacja

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

Droga gminna ul.Grunwaldzka - modernizacja

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

90019

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-100 000,00

-100 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Trójkatna

-5 000,00

-5 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Miłosza

-35 000,00

-35 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Olimpijska

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Łanowa

-45 000,00

-45 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Górnicza

-25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

Odwodnienie drogi gminnej - ul. Reja

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

0,00

0,00

0,00

0,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »