| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XXIII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie Łazy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważność§ 5 uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie Łazy, z powoduistotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu ulgi w wysokości 20 % na każdego członka rodziny w opłacie za gospodarowanie odpadami tylko w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Łazach - co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Gminie Łazy wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 sierpnia 2013 roku. Powyższą Uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przekazał Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o rozpatrzenie właściwości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w zakresie dotyczącym § 5 Uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na posiedzeniu w dniu 5 września 2013 r. uznało się za właściwe do zbadania w części dotyczącej § 5 tej Uchwały.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 346/XXII/2013 z dnia 5 września 2013 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Łazach. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Miejska w Łazach wprowadziła ulgę w wysokości 20 % na każdego członka rodziny w opłacie za gospodarowanie odpadami tylko w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Łazach. W podstawie prawnej uchwały przywołano: art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). Wskazana podstawa prawna w żaden sposób nie koresponduje z zasadami ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ocenie Kolegium rozwiązanie przyjęte przez Radę Miejską w Łazach narusza prawo albowiem wykracza poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach. Przepis ten wyraźnie stanowi, że rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy (tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub od ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego), może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy (tj. nieruchomości zamieszkałych), spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Tymczasem w badanej uchwale Rady Miejskiej w Łazach zastosowano formę ulgi w płatności tych opłat, która to forma nie mieści się w katalogu rozwiązań objętych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność § 5 uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Gminie Łazy.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Łazach przysługuje skarga przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »