| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zasad wspierania rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w zakresie realizacji zadania własnego Gminy Przystajń polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej, w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;

2) cel publiczny z zakresu kultury fizycznej, który Gmina Przystajń zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Przystajń prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3 niniejszej uchwały;

2) klubie sportowym – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność sportową utworzony na podstawie odrębnych przepisów, w tym stowarzyszenia bądź uczniowski klub sportowy;

3) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

4) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawartą między Wójtem Gminy Przystajń i klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały;

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przystajń;

6) Wójcie –  należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przystajń.

§ 3. 1. Cel publiczny, jaki Gmina zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu obejmuje:

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy;

2) upowszechnianie sportu na terenie Gminy;

3) zwiększenie dostępności sportu dla lokalnej społeczności;

4) propagowanie zdrowego stylu życia;

5) pozytywny wpływ na wychowanie młodzieży i integrację społeczną.

2. W celu realizacji celu określonego w ust. 1 Gmina udziela klubom sportowym dotację stanowiącą dofinansowanie realizacji projektów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja stanowiąca do 95% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być przeznaczona w szczególności na pokrycie:

1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego;

2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu;

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

7) wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych;

8) kosztów nabycia polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej przez klub sportowy działalności.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 5. 1. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu Gminy dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

2. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy, dokonuje się w drodze otwartego konkursu projektów.

§ 7. 1. Organem przyznającym dotacje na realizację projektów służących rozwojowi sportu jest Wójt.

2. Wójt w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych projektów;

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów;

3) termin realizacji projektów, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację;

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku;

5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przystajń, na co najmniej 7 dni przed terminem składania wniosków.

§ 8. 1. Wsparcie finansowe na realizację projektów w zakresie sportu może być udzielone przez Wójta na podstawie wniosków złożonych przez kluby sportowe ubiegające się o wsparcie.

2. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej realizację zgłoszonego projektu sporządza się na formularzu, którego wzór opracuje Wójt.

3. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Wójta w treści formularza i ogłoszeniu konkursowym, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.

4. Za datę złożenia wniosku przez klub sportowy uznaje się dzień wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Przystajń.

5. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji i dokumentów.

6. Wnioski zawierające braki formalne, które nie zostały usunięte przez klub sportowy oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 9. Oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta.

§ 10. Przy wyborze projektu otrzymującego wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów;

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu;

4) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy źródeł na realizację projektu;

5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy;

6) dotychczasowy sposób wykorzystania przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy, w tym rzetelność i sposób rozliczania.

§ 11. 1. Wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt biorąc pod uwagę w szczególności spełnienie kryteriów, o których mowa w § 10, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

3. Kwoty dotacji przyznane na wybrane projekty oraz ich zakres nie mogą ulec zwiększeniu.

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Wójta lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 12. 1. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego Wójt zawiera umowę o dotację na realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2. Dotację przekazuje się w terminie i transzach wskazanych w umowie.

3. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej projekt przedsięwzięcia.

4. Klub sportowy nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację projektu na cele inne niż określone w umowie.

5. Klub sportowy zobowiązany jest wykorzystać dotację z zachowaniem limitów kwotowych ustalonych dla poszczególnych pozycji kosztowych, z tym że w ramach przyznanej dotacji dopuszcza się zmianę wartości poszczególnych pozycji kosztowych, uwzględnionych w kosztorysie wniosku, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dotacji, w ten sposób, że każda pozycja kosztowa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 20% wysokości tej pozycji.

6. W treści umowy o dotację dotyczącej dofinansowania części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

§ 13. 1. Wójt może zlecić kontrolę wydatkowania dotacji na realizację projektu.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta,

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu, Wójt - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do klubu sportowego realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy, w terminie ustalonym przez Wójta zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 14. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie sprawozdania, którego wzór opracuje Wójt.

2. W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana cześć dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.

3. Wójt dokonuje rozliczenia dotacji pod względem merytorycznym i finansowym.

4. O rozliczeniu dotacji Wójt powiadamia w formie pisemnej klub sportowy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »