| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 22 lipca 2013r.

w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"

w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Ustroń, z siedzibą w Ustroniu Rynek 1 reprezentowanym przez Burmistrza Ireneusza Szarzec

i

Powiatem Cieszyńskim,z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Jerzego Nogowczyk

Starosty Powiatu Cieszyńskiego

Jerzego Pilch

Wicestarosty Powiatu Cieszyńskiego

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest realizacja przez Województwo Śląskie zadania p.n.:„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu - droga wojewódzka oraz drogi gminne i powiatowe".

2. Zakres zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) przebudowę drogi wojewódzkiej zgodnie z Decyzją nr 11/2012 Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19 czerwca 2012 r. (IFXIII.7820.9.2012) uzyskaną staraniem Województwa Śląskiego,

2) przebudowę dróg gminnych i powiatowych zgodnie z Decyzją nr 4 Starosty Cieszyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5.10.2012 r. (WB-MB 7331/2/2012) uzyskaną staraniem Miasta Ustroń.

3. Inwestorem zadania określonego w ust. 2 pkt.1 jest Województwo Śląskie .

4. Miasto Ustroń i Powiat Cieszyński powierzają Województwu Śląskiemu pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 2 pkt. 2 łącznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Ustala się termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót na 30 października 2014 r.

§ 2.

1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich i wynosi 9.476.141 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych), w tym:

1) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej: 7.436.470 zł, w tym 1.136.470 zł w 2013 r. i 6.300.000 zł w 2014 r.

2) w zakresie przebudowy drogi powiatowej 992.225 zł, całość w 2013 r.,

3) w zakresie przebudowy drogi gminnej 1.047.446 zł, całość w 2013 r.

2. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 90 % kosztu określonego w ust. 1 pkt.1, w tym 392.823 zł w 2013 r., a 6.300.000 zł w 2014 r.

3. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Powiat Cieszyński uczestniczy w 2013 r. w kosztach realizacji zadania:

1) w zakresie przebudowy drogi powiatowej w wysokości 100 % kosztów,

2) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości 5 % kosztów.

5. Powiat Cieszyński posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

6. Miasto Ustroń uczestniczy w 2013 r. w kosztach realizacji zadania:

1) w zakresie przebudowy drogi gminnej w wysokości 100 % kosztów,

2) w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości 5 % kosztów.

7. Miasto Ustroń posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji.

9. Kwoty udziału finansowego Powiatu Cieszyńskiego, Miasta Ustroń i Województwa Śląskiego w kosztach realizacji zadania zostaną określone po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia z zachowaniem udziałów procentowych wskazanych w ust. 2 , 4 i 6.

10. Powiat Cieszyński udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości rzeczywistego udziału Powiatu w kosztach przebudowy ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 9, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

11. Miasto Ustroń udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w wysokości rzeczywistego udziału Miasta w kosztach przebudowy ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 9, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

12. Województwo Śląskie otrzyma dotację celową od Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej w wysokości rzeczywistego kosztu przebudowy ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 9.

13. Województwo Śląskie otrzyma dotację celową od Miasta Ustroń na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej w wysokości rzeczywistego kosztu przebudowy ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 9.

14. Tryb przekazywania i rozliczania dotacji celowych o których mowa w ust. 12 i ust. 13 określone zostaną w aneksie o którym mowa w ust. 9.

§ 3.

1. Powiat Cieszyński przekaże Województwu Śląskiemu środki finansowe dotacji celowej na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej na pisemne wnioski przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego, na wskazany rachunek budżetu Województwa Śląskiego, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach, których wysokość ustalona zostanie w aneksie, o którym mowa w § 2 ust. 9.

2. Miasto Ustroń przekaże Województwu Śląskiemu środki finansowe dotacji celowej na realizację w zakresie przebudowy drogi gminnej na pisemne wnioski przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego, na wskazany rachunek budżetu Województwa Śląskiego, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach, których wysokość ustalona zostanie w aneksie, o którym mowa w § 2 ust. 9.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dni obciążenia rachunków bankowych Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Ustroń.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi, wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą na następujący rachunek bankowy:

1) Powiatu Cieszyńskiego 28 1560 1023 2116 1042 5031 0001 w częściach równych udziałom Powiatu w kosztach realizacji, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1 i 2,

2) Miasta Ustroń 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211 w częściach równych udziałom Miasta w kosztach realizacji, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1 i 2.

§ 4.

1. Strony ustalają, że wyłonienia wykonawcy/ów zadania określonego w § 1 ust. 1 oraz zawarcia umowy/ów dokona Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach działający w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego powinna być tak przygotowana, że w umowie/ach z wykonawcą/ami możliwe będzie wyodrębnienie kosztów w zakresie przebudowy dróg: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

3. W komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy/ów zadania określonego w § 1 ust. 1 uczestniczyć będą przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Ustroń.

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie powiadomi Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego, Miasto Ustroń i Powiat Cieszyński o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego, Miastu Ustroń i Powiatowi Cieszyńskiemu. O ile taka okoliczność wystąpi, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia których dotyczy dany zakres zadania i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga uprzedniego spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz przedstwicieli strony porozumienia której dotyczy dany zakres zadania.

6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie niezwłocznie przekazywać do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Ustroń informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji zadania wraz z propozycja działań zaradczych.

§ 5.

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach powiadomi Powiat Cieszyński i Miasto Ustroń o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Powiat Cieszyński i Miasto Ustroń o terminach odbiorów częściowych i końcowego zadania.

3. Odbiory zadania winny być dokonywane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z udziałem przedstawicieli Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Ustroń.

4. Upoważnieni przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego i Miasta Ustroń mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem, dla zakresu który ich dotyczy.

5. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową w zakresie dotyczącym przebudowy drogi powiatowej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekaże nieodpłatnie Powiatowi Cieszyńskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym przygotowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową w zakresie dotyczącym przebudowy drogi gminnej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekaże nieodpłatnie Miastu Ustroń protokołem zdawczo-odbiorczym, przygotowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

§ 6.

1. Województwo Śląskie wykorzysta przekazane dotacje celowe, o których mowa w § 2 ust. 12 i 13 w terminie do 31 grudnia 2013 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace
wskazane w § 2 ust.1pkt. 2 i 3.

2. Województwo Śląskie zobowiązuje się do rozliczenia udzielonych dotacji, o których mowa w ust. 1, obejmującego również zwrot niewykorzystanych ich części w terminie do 31 stycznia 2014 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowych udzielonych na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

4. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.

§ 7.

Województwo Śląskie oświadcza, że:

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

3) roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

§ 8.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 10.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez wszystkie strony.

§ 11.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2014 r.

§ 12.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Województwo Śląskie

Powiat Cieszyński

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Stanisław Dąbrowa

STAROSTA


Jerzy Nogowczyk


WICESTAROSTA


Jerzy Pilch
Miasto Ustroń


BURMISTRZ MIASTA


Ireneusz Szarzec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »