| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27 sierpnia 2013r.

dotyczące bieżącego utrzymania stanowiska do pomiaru masy pojazdów

dotyczące bieżącego utrzymania stanowiska do pomiaru masy pojazdów

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Ritę Serafin

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Województwo Śląskie powierza Gminie Kuźnia Raciborska zadanie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie obejmującym letnie i zimowe utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w miejscowości Rudy.

2. Przedmiotem porozumienia jest określenie sposobu i warunków realizacji bieżącego letniego i zimowego utrzymania stanowiska do pomiaru masy pojazdów zlokalizowanego w rejonie ulicy Kozielskiej w sąsiedztwie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 425 i nr 919 w miejscowości Rudy wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania, zwanego dalej stanowiskiem pomiarowym. Stanowisko pomiarowe położone jest na działce nr 120/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użyczenie na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska na podstawie umowy zawartej ze Starostą Powiatu Raciborskiego.

3. Gmina Kuźnia Raciborska zobowiązuje się do bieżącego utrzymania stanowiska pomiarowego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, w należytym stanie zabezpieczającym przed powstawaniem roszczeń osób trzecich oraz obowiązana jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem.

4. Gmina Kuźnia Raciborska będzie udostępniać stanowisko pomiarowe odpowiednim służbom, w tym Inspekcji Transportu Drogowego.

5. Zakres rzeczowy bieżącego utrzymania stanowiska pomiarowego obejmuje:

- utrzymanie stanowiska pomiarowego wraz z infrastrukturą,

- wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających, w tym związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa mogących zaistnieć w obszarze stanowiska pomiarowego,

- utrzymanie czystości stanowiska pomiarowego poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń oraz śmieci wraz z ich wywozem i utylizacją,

- prace konserwacyjne nawierzchni, infrastruktury towarzyszącej oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,

- odśnieżanie stanowiska pomiarowego, przyległej infrastruktury oraz usuwanie śniegu i lodu w miejscach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,

- usuwanie skutków gołoledzi i śliskości pośniegowej i podejmowanie działań zapobiegających ich wystąpieniu,

- usunięcie zanieczyszczeń pozimowych ze stanowiska pomiarowego po zakończeniu sezonu zimowego utrzymania.

§ 2.

1. Na podstawie niniejszego porozumienia oraz art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Gmina Kuźnia Raciborska ma prawo przekazać wykonywanie zadań objętych porozumieniem własnej jednostce organizacyjnej.

2. Kontrolę techniczną realizacji zadań objętych porozumieniem sprawował będzie, działający w imieniu Województwa Śląskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach mogą przeprowadzać kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem. Gmina Kuźnia Raciborska jest zobowiązana udostępniać do wglądu dokumenty związane z bieżącym utrzymaniem stanowiska pomiarowego.

§ 3.

1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 9.000 zł.

2. Gmina Kuźnia Raciborska zapewni środki finansowe niezbędne na pokrycie wszelkich kosztów bieżącego utrzymania, o którym mowa w § 1.

3. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

4. Gmina Kuźnia Raciborska udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

5. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Kuźnia Raciborska otrzyma dotację celową obejmującą jej udział finansowy w tym zadaniu.

6. Środki finansowe stanowiące pomoc finansową Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego zostaną przekazane Gminie jednorazowo niezwłocznie po ich otrzymaniu.

7. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

8. Gmina Kuźnia Raciborska zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części poprzez przedstawienie do 10-tego dnia po zakończonym roku budżetowym sprawozdania zawierającego wyszczególnienie rzeczowe wykonanych prac utrzymaniowych wraz z ich wartością oraz przedstawienie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów zapłaty oraz kopii faktur.

9. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 4.

1. Gmina Kuźnia Raciborska ponosi odpowiedzialność za skuteczne i terminowe wykonanie przyjętego do realizacji zakresu prac.

2. Gmina Kuźnia Raciborska ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone, z własnej winy, Województwu Śląskiemu lub osobom trzecim, powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zadań wynikających z niniejszego porozumienia Województwo Śląskie wezwie Gminę Kuźnia Raciborska do prawidłowego działania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Województwo Śląskie zastrzega sobie możliwość usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości własnym staraniem i obciąży kosztami Gminę.

§ 5.

Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 1-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

§ 6.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 7.

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 9.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do Sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie                                                                                                  Gmina Kuźnia Raciborska

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Rita Serafin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »