| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/279/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2013 polegających nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu dochodów,zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu przychodów, oraz nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY


Dział


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


010


Rolnictwo i łowiectwo
w tym: dochody majątkowe:
Dotacja na budowę sieci wodociągowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w tym: dochody bieżące:
Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do wodociągu gminnego
Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji gminnej


-
-
-

-
-
-


53 846
3 846
3 846

50 000
15 000
35 000


600


Transport i łączność
w tym: dochody majątkowe:
Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Promesy nr: DUSKŻ-I-5901-13-26/13, DUSKŻ-I-5901-13-44/13
w tym: dochody bieżące:
Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Promesy nr: DUSKŻ-I-5901-13-26/13, DUSKŻ-I-5901-13-48/13


-
-
-

-
-


1 238 000
907 000
907 000

331 000
331 000


700


Gospodarka mieszkaniowa
w tym: dochody bieżące
Wpływy za upomnienia
Odsetki od nieterminowych wpłat


-
-
-
-


760
760
60
700


710


Działalność usługowa
w tym: dochody bieżące:
Wpływy za wynajem domu przedpogrzebowego


-
-
-


1 400
1 400
1 400


750


Administracja publiczna
w tym: dochody bieżące:
Wynajem biura i salki
Odsetki od nieterminowych wpłat


-
-
-
-


1 548
1 548
1 500
48


754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym: dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów


-
-
-


670
670
670


756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy za upomnienia
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw


115 000


115 000
60 000
55 000
-
-
-


25 000


25 000
-
-
3 000
10 000
12 000


801


Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące:
Wynajem hali i pomieszczeń szkolnych
w tym:
szkoły podstawowe
gimnazjum
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


-
-
-

-
-
-


148 949
148 949
143 949

114 816
29 133
5 000


851


Ochrona zdrowia
w tym: dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów


-
-
-


40
40
40


852


Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące:
Wpływy za upomnienia
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości


-
-
-
-


590
590
90
500


854


Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym: dochody bieżące:
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy z różnych dochodów


-
-
-

-


190
190
150

40


926


Kultura fizyczna
w tym: dochody bieżące:
Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Weekend Rowerowy w Istebnej - promocja sportu i turystyki rowerowej na obszarze LGD Żywiecki Raj”
Pozostałe dochody


22 000
22 000
21 000


1 000


-
-
-


-

RAZEM

137 000

1 470 993

Plan dochodów po zmianach wynosi37 491 002,18złotych.


II. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


01001010Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


65 456
65 456
65 456
65 456


-
-
-
-


400
40002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


73 000

73 000
73 000
73 000


3 000

3 000
3 000
3 000


60060016


60078


Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy nwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


10 000
10 000
10 000
10 000
-
-
-

-
-
-
-
-
-


1 414 000
176 000
-
-
176 000
176 000
176 000

1 238 000
907 000
907 000
331 000
331 000
331 000


63063003


Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej


66 000
66 000
66 000
66 000
-


66 000
66 000
66 000
66 000
66 000


70070005


Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


102 000
102 000
102 000
102 000
-
-
-
-


17 000
17 000
11 000
11 000
6 000
6 000
4 000
2 000


75075023


Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


80 000
80 000
80 000
80 000


-
-
-
-


75475495


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


149 000
149 000
149 000
149 000


80180101


80110
80148


Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


20 000
20 000
-
-
20 000
20 000
20 000

-
-
-
-

-
-
-
-


163 949
134 816
20 000
20 000
114 816
114 816
114 816

27 133
27 133
27 133
27 133

2 000
2 000
2 000
2 000


90090015Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej


52 500
52 500
52 500
52 500
-


10 000
10 000
10 000
10 000
10 000


92692605


Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych


20 000
20 000
20 000
13 500
13 500
6 500


-
-
-
-
-
-

RAZEM

488 956

1 822 949

Plan wydatków po zmianach wynosi38 105 668,18złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości614 666,- zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie614 666,- zł,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/279/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 września 2013 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2013

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III
w tym:
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony,     Biłki
w tym:
- z dotacji celowej z PROW
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka

1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane

1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka

1.9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


260 070

138 570

28 000

390 000


123 000
80 940

70 000

270 000

270 000

20 000

40 000

24 000

1 372 070


2.


2.1. Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.2. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej

2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.4. Zakup układu dozowania koagulantu

2.5. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Łacki w Jaworzynce

2.6. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Szarce w Istebnej

2.7. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Szarce” w Istebnej

2.8. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy zbiornika wody pitnej V-150 m3 dla wodociągu Koniaków Bukowina zlokalizowanego na górze Ochodzita

2.9. Zakup działki pod budowę zbiornika na wodę i stacji uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej


147 000

3 000

50 000

10 000

11 200

11 200

16 600


10 000


12 000

271 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna

3.4. Remont drogi gminnej Pustać – Biłki – Dragony „Procesyjna” we wsi Jaworzynka

3.5. Remont drogi gminnej Odkrzas - Do Gaździka - Do Kunca we wsi Koniaków

3.6. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.7. Zakup płyt typu Jomb na przebudowę i remont dróg gminnych

3.7. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych

3.8. Przebudowa i remont dróg i mostów uszkodzonych w czasie powodzi

3.9. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa

3.10. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


30 000

68 000

370 000

223 000

171 000

382 000

40 000

40 000

1 007 000

25 000

10 000

2 366 000


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu

4.3. Wykup działki na poszerzenie terenu sportowo rekreacyjnego Pod Skocznią w Istebnej


66 000


132 000


160 000

358 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Izolacja i odgrzybienie budynku nr 68 w Istebnej

5.4. Remont odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie - II część

5. 5. Remont instalacji grzewczej budynku nr 859 w Istebnej

5.6. Zwrot nakładów na modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Kosarzyskach

5.7. Przebudowa mieszkań komunalnych

5.8. Wykup działki pod istniejący budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce


5 000

18 000

30 000

20 000

30 000

50 000

70 000

16 000

239 000


6.


6.1. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap

6.2. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy

6.3. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - III etap

6.4. Remont ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Istebnej


20 000

145 000


14 000

50 000

229 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Zakup kserokopiarki

7.3. Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.4. Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – zakup serwera i oprogramowania

7.5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.6. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym:- dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała


82 100

2 900

40 000

85 500


28 000

1 0301 030

239 530


8.


8.1. Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej

8.2. Współfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworzynce
Centrum i Istebnej Zaolziu

8.3. Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie –
Kosarzyskach

8.4. Finansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z szafką, alarmem i ogrzewaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum

8.5. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na modernizację systemu łączności
w tym:
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu
łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie Powiatu Cieszyńskiego”

8.6. Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Jasnowice” w Istebnej

8.7. Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Tyniok” w Koniakowie


216 000

16 000


16 000


20 000

20 000


7 200


7 200

1 200


1 20015 000

18 000

293 400


9.


9.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne
w tym:
- z dotacji celowej z PROW

9.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu

9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – I etap parter

9.4. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – II etap piętro

9.5. Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy gimnazjum


950 000


440 000

40 000

62 700


57 300


10 000

1 120 000


10.


10.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie


100 000

100 000


11.


11.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków Istebna Andziołówka – przepompownia Andziołówka

11.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej

11.3. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna

11.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap

11.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce

11.6. Opracowanie Programu Niskiej Emisji


16 000

10 000

203 400


159 100

10 000

15 000

413 500


RAZEM


7001 500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/279/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 września 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez   gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

2 373 060

2 373 060

782 510

563 000


219 510

435 456


435 456
89 500
89 500

-
3 680 526,00
37 491 002,18
41 171 528,18


1 184 400

1 184 400
1 856 960

161 956
1 695 004


24 500
24 500
-
3 065 860,00
38 105 668,18
41 171 528,18


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/279/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 września 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


950 000

OGÓŁEM

950 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


5 070


2


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


9 960

OGÓŁEM

15 030

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


1 030


2


754


75410


Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu cieszyńskiego” realizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Cieszynie


1 200

OGÓŁEM

2 230


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


223 330

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


178 664

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


214 397

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


187 598

Niepubliczne „Przedszkole Bajkowy dworek” w Chybiu


niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza


6 000

OGÓŁEM

809 989

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

2

3


4

5

6

7


8


010

754

754


754

851

853

921


926


01010

75412

75412


75412

85154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie - Kosarzyskach

Zakup defibrylatora AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej W Istebnej Centrum

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


24 000

40 000

20 000


7 200

68 000

40 000

80 000


80 000

OGÓŁEM

359 200

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »