| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/227/13 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w gminie Olsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 3   ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 1   i art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 647 ze zm.), w   związku z   Uchwałą Nr XI/103/11 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 29 grudnia 2011 r. o   przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu,  

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§ 1.  

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w   rejonie ulicy Wrzosowej w   Olsztynie, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 28 czerwca 2012 r.  

§ 2.  

1.   Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała i   część graficzną w   formie rysunku planu wykonanego w   skali 1:1000, będącego integralną częścią uchwały.  

2.   Rysunek planu stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§ 3.  

1.   Granice obszaru objętego planem, zgodne z   Uchwałą Nr XI/103/11 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawione zostały na rysunku planu.  

2.   Granice obszaru objętego planem obejmują fragment terenu działki nr ewid. 2694 obręb Olsztyn, położony w   rejonie ulicy Wrzosowej w   Olsztynie, którego powierzchnia wynosi 0,0064 ha.  

3.   Celem planu jest stworzenie prawnych możliwości realizacji inwestycji celu publicznego – przepompowni ścieków.  

§ 4.  

1.   Część tekstowa planu składa się z:  

1)   przepisów ogólnych rozdziału 1;  

2)   ustaleń odnoszących się do obszaru objętego planem, zawartych w   rozdziale 2;  

3)   przepisów końcowych rozdziału 3.  

2.   Ustalenia zawarte w   tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.  

3.   Obowiązującymi ustaleniami planu, wyrażonymi graficznie na rysunku planu, są:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające teren;  

3)   oznaczenie graficzne terenu na rysunku planu – kolorem oraz symbolem literowym - K.  

4.   Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny i   nie są ustaleniami planu.  

§ 5.  

Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia w   planie wymagań wynikających z   potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznych, granic i   sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, jak również sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu.  

§ 6.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony graficznie oraz symbolem, pokrywający się z   obszarem objętym planem;  

3)   przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć określenie funkcji charakteryzujących zabudowę, zagospodarowanie i   użytkowanie terenu,  

4)   zabudowie - należy przez to rozumieć:  

a)   budynek,  

b)   inny obiekt budowlany, który charakteryzują takie cechy budynku, jak - dach, parametr określający wielkość obiektu w   rzucie na płaszczyznę poziomą, połączenie z   gruntem, wykonanie z   materiałów budowlanych, przystosowanie do przebywania ludzi, ochrony albo przechowywania przedmiotów;  

5)   wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.), a   w przypadku obiektów innych niż budynki - wielkość mierzoną od poziomu terenu w   obrysie rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą, do najwyżej położonego punktu dachu obiektu;  

6)   intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, zgodnie z   art. 15 ust. 2   pkt 6   ustawy;  

7)   powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie czynnego zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie.  

Rozdział 2.
Ustalenia odnoszące się do obszaru objętego planem  

Ustalenia w   zakresie przeznaczenia terenów, zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu  

§ 7.  

1.   Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem K jest przepompownia ścieków, w   tym nadziemne i   podziemne obiekty infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się przeznaczenie dopuszczalne terenu oznaczonego symbolem K:  

1)   obiekty towarzyszące, spełniające kryterium niezbędności lub służące przeznaczeniu terenu określonemu w   ust. 1, a   którymi w   rozumieniu planu są w   szczególności elementy komunikacyjne, urządzenia budowlane i   urządzenia infrastruktury technicznej integralnie związane z   obsługą terenu,  

2)   uzbrojenie terenu inne niż służące przeznaczeniu terenu określonemu w   ust. 1, o   ile jego realizacja nie skutkuje ograniczeniami, które wykluczają możliwość zabudowy i   zagospodarowania terenu zgodnie z   ustalonym przeznaczeniem.  

§ 8.  

Ustala się następujące parametry, wskaźniki i   zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

1)   intensywność zabudowy: nie większa niż 0,5;  

2)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie większa niż 50 %;  

3)   minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: 5   %;  

4)   maksymalna wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna i   do 3,5 m nad poziomem terenu;  

5)   geometria dachu zabudowy: dach płaski, o   kącie nachylenia połaci do 100;  

6)   dopuszcza się lokalizację w   granicach terenu jednego, wolno stojącego masztu antenowego, służącego do monitoringu radiowego przepompowni ścieków, o   wysokości do 15 m nad poziomem terenu;  

7)   zakaz lokalizacji w   granicach terenu nośników informacji wizualnej służących reklamie, w   jakiejkolwiek postaci i   formie, z   wyłączeniem znaków informacyjnych;  

8)   charakterystyczne parametry i   forma ogrodzenia:  

a)   wysokość – do 2,2 m nad poziomem terenu,  

b)   co najmniej 80% powierzchni ogrodzenia, mierzonej po obrysie zewnętrznym w   rzucie na płaszczyznę pionową, stanowić ma siatka ogrodzeniowa, elementy systemowe ogrodzenia panelowego lub elementy metalowe ażurowe.  

Ograniczenia w   użytkowaniu terenu  

§ 9.  

Ograniczenia w   użytkowaniu dotyczą całego terenu, związane są z   potrzebami ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i   wynikają z   Rozporządzenia Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z   dnia 18 kwietnia 2006 r. w   sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2006 r. nr 51 poz. 1423 z   późn. zm.).  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§ 10.  

Poza regulacjami w   zakresie innych zagadnień wymienionych w   art. 15 ust. 2   ustawy, które służą również ochronie środowiska i   przyrody, ustala się:  

1)   teren nie należy do wymagających ochrony przed hałasem, w   rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z   późn. zm.);  

2)   wymóg zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania obiektów w   sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych;  

3)   nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem o   wielkościach wskaźników przekraczających dopuszczalne wartości określone w   przepisach odrębnych z   zakresu ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 145 z   późn. zm.), w   sposób uniemożliwiający przedostawanie zanieczyszczeń do wód lub do ziemi.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§ 11.  

1.   Ustala się powiązanie komunikacyjne terenu z   drogą publiczną (gminną) – ulicą Wrzosową, pośrednio, tj. przylegającą do terenu drogą wewnętrzną w   ciągu dz. nr ewid. 89.  

2.   Ustala się wymóg urządzenia, w   granicach terenu, co najmniej 1   miejsca postojowego dla pojazdu obsługi technicznej przepompowni ścieków.  

3.   Ustala się sposób realizacji miejsc postojowych - parking dla pojazdów samochodowych terenowy otwarty.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 12.  

W zakresie systemów infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   system kanalizacji sanitarnej tworzą - sieć grawitacyjna, rurociąg tłoczny i   przepompownia ścieków, powiązane z   oczyszczalnią ścieków w   Olsztynie-Odrzykoniu;  

2)   zaopatrzenie w   wodę z   sieci wodociągowej;  

3)   odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;  

4)   zaopatrzenie w   energię elektryczną z   indywidualnego źródła energii elektrycznej oraz sieci elektroenergetycznej;  

5)   zaopatrzenie w   energię cieplną na bazie energii elektrycznej;  

6)   łączność przewodowa i   bezprzewodowa w   oparciu o   sieci i   urządzenia telekomunikacyjne tworzące system;  

7)   sposoby postępowania z   wodami opadowymi i   roztopowymi, z   zastrzeżeniem warunku zabezpieczenia czystości odbiorników:  

a)   zatrzymanie i   wykorzystanie w   granicach terenu,  

b)   odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną w   granicach terenu.  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 13.  

1.   Ustalenia planu stanowią podstawę do dokonania scalania i   podziału nieruchomości zgodnie z   przepisami rozdziału 2   działu III, ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z   2010 r., Nr 102, poz. 651, z   późn. zm.).  

2.   Ustala się szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:  

1)   szerokość frontu działki: do 8   m;  

2)   powierzchnia działki: do 0,0064 ha;  

3)   kąt położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego: w   przedziale 70-110º.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§ 14.  

Określa się stawkę procentową służącą do ustalenia opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, w   wysokości 0,01%.  

§ 15.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn  


Janusz   Konieczny

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/227/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/227/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w   gminie Olsztyn, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Inwestycją z   zakresu infrastruktury technicznej, należącą do zadań własnych gminy, zapisaną w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w   gminie Olsztyn, jest budowa przepompowni ścieków, wchodzącej w   zakres inwestycji celu publicznego – zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z   odwodnieniem w   miejscowości Olsztyn - Odrzykoń.  

2.   Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z   2012r. poz. 647 z   późn. zm.), Rada Gminy Olsztyn ustala, że zapisana w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w   gminie Olsztyn, inwestycja z   zakresu infrastruktury technicznej, należąca do zadań własnych gminy, będzie realizowana przez Gminę Olsztyn i   finansowana z   dochodów własnych budżetu Gminy Olsztyn, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

3.   Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »