| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/227/13 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w gminie Olsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 3   ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 1   i art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 647 ze zm.), w   związku z   Uchwałą Nr XI/103/11 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 29 grudnia 2011 r. o   przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu,  

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§ 1.  

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w   rejonie ulicy Wrzosowej w   Olsztynie, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 28 czerwca 2012 r.  

§ 2.  

1.   Plan zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała i   część graficzną w   formie rysunku planu wykonanego w   skali 1:1000, będącego integralną częścią uchwały.  

2.   Rysunek planu stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§ 3.  

1.   Granice obszaru objętego planem, zgodne z   Uchwałą Nr XI/103/11 Rady Gminy Olsztyn z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawione zostały na rysunku planu.  

2.   Granice obszaru objętego planem obejmują fragment terenu działki nr ewid. 2694 obręb Olsztyn, położony w   rejonie ulicy Wrzosowej w   Olsztynie, którego powierzchnia wynosi 0,0064 ha.  

3.   Celem planu jest stworzenie prawnych możliwości realizacji inwestycji celu publicznego – przepompowni ścieków.  

§ 4.  

1.   Część tekstowa planu składa się z:  

1)   przepisów ogólnych rozdziału 1;  

2)   ustaleń odnoszących się do obszaru objętego planem, zawartych w   rozdziale 2;  

3)   przepisów końcowych rozdziału 3.  

2.   Ustalenia zawarte w   tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie.  

3.   Obowiązującymi ustaleniami planu, wyrażonymi graficznie na rysunku planu, są:  

1)   granice obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające teren;  

3)   oznaczenie graficzne terenu na rysunku planu – kolorem oraz symbolem literowym - K.  

4.   Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny i   nie są ustaleniami planu.  

§ 5.  

Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia w   planie wymagań wynikających z   potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznych, granic i   sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, jak również sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu.  

§ 6.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony graficznie oraz symbolem, pokrywający się z   obszarem objętym planem;  

3)   przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć określenie funkcji charakteryzujących zabudowę, zagospodarowanie i   użytkowanie terenu,  

4)   zabudowie - należy przez to rozumieć:  

a)   budynek,  

b)   inny obiekt budowlany, który charakteryzują takie cechy budynku, jak - dach, parametr określający wielkość obiektu w   rzucie na płaszczyznę poziomą, połączenie z   gruntem, wykonanie z   materiałów budowlanych, przystosowanie do przebywania ludzi, ochrony albo przechowywania przedmiotów;  

5)   wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.), a   w przypadku obiektów innych niż budynki - wielkość mierzoną od poziomu terenu w   obrysie rzutu obiektu na płaszczyznę poziomą, do najwyżej położonego punktu dachu obiektu;  

6)   intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, zgodnie z   art. 15 ust. 2   pkt 6   ustawy;  

7)   powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie czynnego zawartą w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie.  

Rozdział 2.
Ustalenia odnoszące się do obszaru objętego planem  

Ustalenia w   zakresie przeznaczenia terenów, zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu  

§ 7.  

1.   Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem K jest przepompownia ścieków, w   tym nadziemne i   podziemne obiekty infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się przeznaczenie dopuszczalne terenu oznaczonego symbolem K:  

1)   obiekty towarzyszące, spełniające kryterium niezbędności lub służące przeznaczeniu terenu określonemu w   ust. 1, a   którymi w   rozumieniu planu są w   szczególności elementy komunikacyjne, urządzenia budowlane i   urządzenia infrastruktury technicznej integralnie związane z   obsługą terenu,  

2)   uzbrojenie terenu inne niż służące przeznaczeniu terenu określonemu w   ust. 1, o   ile jego realizacja nie skutkuje ograniczeniami, które wykluczają możliwość zabudowy i   zagospodarowania terenu zgodnie z   ustalonym przeznaczeniem.  

§ 8.  

Ustala się następujące parametry, wskaźniki i   zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

1)   intensywność zabudowy: nie większa niż 0,5;  

2)   wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie większa niż 50 %;  

3)   minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej w   stosunku do powierzchni działki budowlanej: 5   %;  

4)   maksymalna wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna i   do 3,5 m nad poziomem terenu;  

5)   geometria dachu zabudowy: dach płaski, o   kącie nachylenia połaci do 100;  

6)   dopuszcza się lokalizację w   granicach terenu jednego, wolno stojącego masztu antenowego, służącego do monitoringu radiowego przepompowni ścieków, o   wysokości do 15 m nad poziomem terenu;  

7)   zakaz lokalizacji w   granicach terenu nośników informacji wizualnej służących reklamie, w   jakiejkolwiek postaci i   formie, z   wyłączeniem znaków informacyjnych;  

8)   charakterystyczne parametry i   forma ogrodzenia:  

a)   wysokość – do 2,2 m nad poziomem terenu,  

b)   co najmniej 80% powierzchni ogrodzenia, mierzonej po obrysie zewnętrznym w   rzucie na płaszczyznę pionową, stanowić ma siatka ogrodzeniowa, elementy systemowe ogrodzenia panelowego lub elementy metalowe ażurowe.  

Ograniczenia w   użytkowaniu terenu  

§ 9.  

Ograniczenia w   użytkowaniu dotyczą całego terenu, związane są z   potrzebami ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i   wynikają z   Rozporządzenia Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z   dnia 18 kwietnia 2006 r. w   sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2006 r. nr 51 poz. 1423 z   późn. zm.).  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§ 10.  

Poza regulacjami w   zakresie innych zagadnień wymienionych w   art. 15 ust. 2   ustawy, które służą również ochronie środowiska i   przyrody, ustala się:  

1)   teren nie należy do wymagających ochrony przed hałasem, w   rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z   późn. zm.);  

2)   wymóg zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania obiektów w   sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych;  

3)   nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem o   wielkościach wskaźników przekraczających dopuszczalne wartości określone w   przepisach odrębnych z   zakresu ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jt. Dz. U. z   2012 r. poz. 145 z   późn. zm.), w   sposób uniemożliwiający przedostawanie zanieczyszczeń do wód lub do ziemi.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§ 11.  

1.   Ustala się powiązanie komunikacyjne terenu z   drogą publiczną (gminną) – ulicą Wrzosową, pośrednio, tj. przylegającą do terenu drogą wewnętrzną w   ciągu dz. nr ewid. 89.  

2.   Ustala się wymóg urządzenia, w   granicach terenu, co najmniej 1   miejsca postojowego dla pojazdu obsługi technicznej przepompowni ścieków.  

3.   Ustala się sposób realizacji miejsc postojowych - parking dla pojazdów samochodowych terenowy otwarty.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 12.  

W zakresie systemów infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   system kanalizacji sanitarnej tworzą - sieć grawitacyjna, rurociąg tłoczny i   przepompownia ścieków, powiązane z   oczyszczalnią ścieków w   Olsztynie-Odrzykoniu;  

2)   zaopatrzenie w   wodę z   sieci wodociągowej;  

3)   odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;  

4)   zaopatrzenie w   energię elektryczną z   indywidualnego źródła energii elektrycznej oraz sieci elektroenergetycznej;  

5)   zaopatrzenie w   energię cieplną na bazie energii elektrycznej;  

6)   łączność przewodowa i   bezprzewodowa w   oparciu o   sieci i   urządzenia telekomunikacyjne tworzące system;  

7)   sposoby postępowania z   wodami opadowymi i   roztopowymi, z   zastrzeżeniem warunku zabezpieczenia czystości odbiorników:  

a)   zatrzymanie i   wykorzystanie w   granicach terenu,  

b)   odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną w   granicach terenu.  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 13.  

1.   Ustalenia planu stanowią podstawę do dokonania scalania i   podziału nieruchomości zgodnie z   przepisami rozdziału 2   działu III, ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z   2010 r., Nr 102, poz. 651, z   późn. zm.).  

2.   Ustala się szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:  

1)   szerokość frontu działki: do 8   m;  

2)   powierzchnia działki: do 0,0064 ha;  

3)   kąt położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego: w   przedziale 70-110º.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§ 14.  

Określa się stawkę procentową służącą do ustalenia opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy, w   wysokości 0,01%.  

§ 15.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

§ 16.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn  


Janusz   Konieczny

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/227/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/227/13
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Olsztyn o   sposobie realizacji, zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w   gminie Olsztyn, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Inwestycją z   zakresu infrastruktury technicznej, należącą do zadań własnych gminy, zapisaną w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w   gminie Olsztyn, jest budowa przepompowni ścieków, wchodzącej w   zakres inwestycji celu publicznego – zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z   odwodnieniem w   miejscowości Olsztyn - Odrzykoń.  

2.   Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z   2012r. poz. 647 z   późn. zm.), Rada Gminy Olsztyn ustala, że zapisana w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w   gminie Olsztyn, inwestycja z   zakresu infrastruktury technicznej, należąca do zadań własnych gminy, będzie realizowana przez Gminę Olsztyn i   finansowana z   dochodów własnych budżetu Gminy Olsztyn, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej, zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

3.   Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »