| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze

Na podstawie art.16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. 2007 Nr 141 poz. 2810 z dnia 28.08.2007r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. 2011 Nr 154, poz. 2876 z dnia 20.07.2011r.)

2) Uchwałą Nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. 2011 Nr 320 poz. 5587, z dnia 20.12.2011r.)

3) Uchwałą Nr XXIX/415/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02 lipca 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012 poz. 4744r. z dnia 14.11.2012r.)

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 września 2013 r.

Uchwała Nr XI/127/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 2 lipca 2007r.

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze.
(tekst jednolity)


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.– Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu

uchwala:

§ 1. Zakres stosowania zwolnienia.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, opublikowany 1 listopada 2006r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem L 302.

§ 2. Zwolnienie nie ma zastosowania:

1. Uchwała nie ma zastosowania do pomocy w następujących sektorach:

a) sektorze rybołówstwa i akwakultury,

b) sektorze budownictwa okrętowego,

c) sektorze węgla,

d) sektorze hutnictwa żelaza i stali,

e) sektorze włókien syntetycznych.

2. Uchwały nie stosuje się wobec działalności:

a) związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

b) wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia (EWG) Nr 1898/87.

3. Zwolnienie nie ma zastosowania do następujących rodzajów pomocy:

a) pomocy udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

b) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych.

§ 3. Definicje.

Do celów niniejszej uchwały stosuje się definicje określone w art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej, opublikowany 1 listopada 2006r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Nr L 302.

§ 4. Stosowanie uchwały do dużych projektów inwestycyjnych.

1. Maksymalna wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do dużych projektów inwestycyjnych, gdy całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100 mln euro przy zastosowaniu 40 % maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej.

§ 5. Termin korzystania z pomocy:

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje:

a) w przypadku nowej inwestycji maksymalnie przez okres 5 lat po zakończeniu nowej inwestycji od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona,

b) w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją maksymalnie przez okres 5 lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć należnego w okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.

§ 6. Warunki udzielenia zwolnienia:

1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje pod warunkiem:

a) [1]),[2]) zakończenia nowej inwestycji w terminie do 31 grudnia 2015 roku, w zakresie zwolnienia na nowe inwestycje,

b) utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie 3 lat od dnia zakończenia nowej inwestycji, w zakresie zwolnienia na nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.

2. Inwestycja musi być utrzymana w regionie, w którym udzielana jest pomoc przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona.

3. Zwiększone zatrudnienie stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego musi być utrzymane przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Stworzone zatrudnienie musi stanowić przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy.

5. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.

§ 7. Wymagane dokumenty do złożenia przez przedsiębiorcę, aby nabyć prawo do zwolnienia:

1. [3]) Przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu przedsiębiorca musi przedłożyć wniosek o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na obszarach objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na terenie gminy Zabrze, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorca powinien złożyć:

a) zobowiązanie się do utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielana jest pomoc przez co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona, i/ lub

b) zobowiązanie się do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia co najmniej przez 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od dnia ich utworzenia,

c) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, przy czym przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych.

3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2 należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Organ podatkowy potwierdzi na piśmie, iż przedsiębiorca kwalifikuje się do pomocy.

§ 8. Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

1. Kosztów inwestycji w środki trwałe oraz aktywa niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, i/ lub

2. Kosztów wynagrodzenia dla miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały.

§ 9. Do kosztów kwalifikujących się do zwolnienia, o których mowa w § 8 pkt 1, zalicza się:

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zalicza się:

a) cenę nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania,

b) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

- maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,

- narzędzia, przyrządy i aparatura,

- wyposażenia techniczne dla prac biurowych,

- urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

c) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

- wykorzystywane będą przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym realizowana jest inwestycja,

- podlegać będą amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),

- nabyte będą od osób trzecich na warunkach rynkowych,

- stanowić będą aktywa przedsiębiorstwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata.

2. Istnieje możliwość wymiany maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie, o którym mowa w § 6 pkt 2, o ile działalność gospodarcza zostanie utrzymana przez minimalny wymagany okres.

3. W przypadku nabycia zakładu pod uwagę bierze się wyłącznie koszy nabycia aktywów od stron trzecich, o ile transakcja odbyła się na warunkach rynkowych. W przypadku, gdy nabyciu towarzyszy inna inwestycja początkowa, wydatki z nią związane powiększają koszty nabycia.

4. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem/ dzierżawą, innych niż grunty, budynki, i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem/ dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu/ dzierżawy. W odniesieniu do najmu/ dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem/ dzierżawa od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

5. W sektorze transportowym wydatki na zakup środków transportu (majątek ruchomy) nie kwalifikują się do pomocy na inwestycje początkowe.

6. Nabywane aktywa są nowe, jakkolwiek zasada ta nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw oraz przejęć. W przypadku przejęć odejmuje się aktywa, na których nabycie przyznano pomoc, zanim nastąpiło przejęcie. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość uwzględnienia pełnych kosztów inwestycji w aktywa niematerialne i prawne. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty takie kwalifikują się do pomocy jedynie do wysokości 50 % całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych na dany projekt.

§ 10. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 8 pkt 2, zalicza się:

1. dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym,

2. opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 11. Szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia:

1. Minimalna kwota inwestycji pozwalająca na skorzystanie ze zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje, na podstawie niniejszej uchwały wynosi:

a) nie mniej niż 50 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy,

b) nie mniej niż 100 tys. zł dla małego przedsiębiorcy,

c) nie mniej niż 5 mln. zł dla średniego przedsiębiorcy,

d) nie mniej niż 20 mln. zł dla przedsiębiorcy innego niż określony w pkt a-c.

§ 12. Intensywność pomocy

1. Przedsiębiorcy, który zrealizował nową inwestycję przysługuje zwolnienie, o którym mowa w § 1, przy czym całkowita kwota zwolnienia nie może przekroczyć 10 % poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. Przedsiębiorcy, który utworzył nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją przysługuje zwolnienie, o którym mowa w § 1, przy czym całkowita kwota zwolnienia nie może przekroczyć:

a) dla mikroprzedsiębiorcy – 50% poniesionych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne,

b) dla małego przedsiębiorcy - 30% poniesionych przez przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne,

c) dla pozostałych przedsiębiorców - 10% poniesionych przez przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 13. Pomoc przysługuje:

1. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, po dokonaniu zgłoszenia do organu podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, określoną w niniejszej uchwale, nie dłużej jednak niż do upływu terminu korzystania z pomocy określonego w § 5 niniejszej uchwały.

§ 14. Wymagane dokumenty niezbędne do złożenia przez przedsiębiorcę w okresie korzystania ze zwolnienia:

1. Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości bądź pozwolenie na użytkowanie budynków oraz budowli,

b) [4]) informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w formie określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 312).

c) korektę deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości, jeśli nowa inwestycja związana jest z rozbudową przedsiębiorstwa,

d) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji,

e) oświadczenie o stanie zatrudnienia wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia w którym minęło 5 lat od utworzenia nowych miejsc pracy,

f) oświadczenie o ilości utworzonych nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

g) oświadczenie o przewidywanych dwuletnich kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją,

h) oświadczenie o średnich miesięcznych kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników, w związku z nową inwestycją za okres poprzedniego roku kalendarzowego,

i) oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Zabrze,

j) oświadczenie, iż nie ciąży na przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

k) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające poniesione koszty przez przedsiębiorców związanych z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

l) [5]) oświadczenie, iż inwestycja została rozpoczęta po złożeniu wniosku o korzystanie z pomocy wraz z dokumentem potwierdzającym początkowy dzień inwestycji (np. dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo – odbiorczy).

2. [6]) Dokumenty:

a) o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca wnioskujący o zwolnienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji lub stworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

b) o których mowa w ust. 1 lit. b, e, f, h, i oraz lit. k (w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją) przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt d – h należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Przesłanki niestosowania zwolnienia:

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:

a) inwestycji w wielkopowierzchniowe sklepy o wielkości przekraczającej 500 m2powierzchni całkowitej,

b) przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Zabrze,

c) w przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

d) w przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed otrzymaniem potwierdzenia przez Prezydenta Miasta Zabrze, iż przedsiębiorca kwalifikuje się do pomocy,

e) na wspieranie inwestycji odtworzeniowej,

f) przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub na restrukturyzację finansową przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej.

2.               Pomoc nie może być udzielana na rzecz beneficjanta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

§ 16. Okoliczności powodujące utratę zwolnienia:

1. Przedsiębiorca  traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku, gdy nowa inwestycja lub zwiększone zatrudnienie nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw trzech lat od dnia zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Zabrze o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

§ 17. Zwrot otrzymanej pomocy:

W przypadku otrzymania pomocy niezgodnej z Rozporządzeniem o którym mowa w § 1 oraz warunkami  niniejszej uchwały przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

§ 18. Kumulowanie pomocy

1. Pomoc obliczana na podstawie kosztów inwestycji może być udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie kosztów wynagradzania, pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 Nr 190, poz.1402), przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji albo kosztów wynagradzania.

2. Pomoc otrzymana na podstawie niniejszej uchwały jest sumowana z każdą inną pomocą ze środków krajowych lub wspólnotowych przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w § 12.

3. Pomoc otrzymana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących lub tego samego projektu inwestycyjnego.

§ 19. Termin obowiązywania.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/127/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 02.07.2007 r.

..........................................................

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

...........................................................

(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Zabrze

[7]) Wydział Podatków

i Opłat Lokalnych

ul. Powstańców Śl. 5-7

41-800 Zabrze

Wniosek

o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na obszarach objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na terenie gminy Zabrze.

Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko

Pełny adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania

Nr telefonu i faxu (nr kierunkowy)

Adres e-mail, adres strony internetowej

Imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, faxu osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy za sprawy dotyczące niniejszego wniosku, która będzie upoważniona do kontaktów z Urzędem Miejskim w Zabrzu

Wielkość przedsiębiorcy[8])
(właściwe zaznaczyć)
□ MIKROPRZEDSIĘBIORCA
□ MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
□ ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA
□ INNY PRZEDSIĘBIORCA

Forma prawna przedsiębiorcy[9]) (wpisać właściwy kod)

Opis oraz klasa rodzaju działalności PKD

Numery:
NIP                       .......................................................
REGON/ PESEL   .......................................................

Siedmiocyfrowy identyfikator gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 ze zm.)

Numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku, w którym przedsiębiorca posiada swój rachunek bankowy

Rodzaj pomocy z jakiej zamierza skorzystać Podatnik na podstawie Uchwały Nr .............. Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia ...............2007 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze.
właściwe zaznaczyć
POMOC NA WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI
POMOC NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ

Termin  rozpoczęcia – zakończenia i miejsce realizacji inwestycji

Wartość udziału własnego w kosztach kwalifikowanych inwestycji

Stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku

…………………….                                                                      ………..............………………..

(data)                                                                                                                              (podpis)

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/127/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 02.07.2007 r.

..........................................................

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

...........................................................

(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Zabrze

[10]) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

ul. Powstańców Śl. 5-7

41-800 Zabrze

Oświadczenie

Oświadczam, iż zgodnie z przepisami uchwały Nr ................... Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia .......................w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze.

zobowiązuję się:

1. W przypadku korzystania z pomocy na nowe inwestycje: *

do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, przy czym przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych.

do utrzymania inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona.

2. W przypadku korzystania z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od dnia ich utworzenia. *

……………………                                                                                    ….......................………………….

( data)                                                                                                                              ( podpis)

* w przypadku zamiaru korzystania z pomocy w jednej formie niepotrzebne skreślić.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/127/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 02.07.2007 r.

...........................................................

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

...........................................................

(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Zabrze

[11]) Wydział Podatków

i Opłat Lokalnych

ul. Powstańców Śl. 5-7

41-800 Zabrze

Oświadczenie

Zgodnie z przepisami uchwały Nr ................... Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia .......................w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze.

1. Oświadczam, że w wyniku zakończenia nowej inwestycji dnia ................ w nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul…….....………….. utworzyłem ………. nowych miejsc pracy.

2. Oświadczam, że przewidywane roczne/ dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w liczbie …...…, w związku z nową inwestycją będą wynosiły łącznie …..............…zł.

3. Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 20…. roku stan zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełne etaty wynosił ……... etatów, co stanowi przyrost netto …………….. miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy.

4. Oświadczam, że w ...... roku średnie miesięczne koszty nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją wyniosły …..............…zł.

5. Oświadczam, że wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi łącznie …..............… zł, z czego poniesione koszty kwalifikowane inwestycji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, przy czym przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych wynoszą …..............… zł, co stanowi …..............… % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. nr 88,poz. 533 ze zm.)

……………………                                                                                    ….......................………………….

( data)                                                                                                                              ( podpis)

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


[1]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154, poz. 2876, z dnia 20.07.2011r.), który wszedł w życie z dniem 04.08.2011r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr XXIX/415/12 Rady Miasta Zabrze Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 4744, z dnia 14.11.2012r.), który wszedł w życie z dniem 29.11.2012r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr XXIX/415/12 Rady Miasta Zabrze Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 4744, z dnia 14.11.2012r.), który wszedł w życie z dniem 29.11.2012r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154, poz. 2876, z dnia 20.07.2011r.), który wszedł w życie z dniem 04.08.2011r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154, poz. 2876, z dnia 20.07.2011r.), który wszedł w życie z dniem 04.08.2011r.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154, poz. 2876, z dnia 20.07.2011r.), który wszedł w życie z dniem 04.08.2011r.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 320, poz. 5587, z dnia 20.12.2011r.), który wszedł w życie z dniem 04.12.2012r.

[8]) W rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE  L10 z 13.01.2001 ) oraz Rozporządzenia Komisji  (WE) Nr 364/2004 z 25 lutego 2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju ( L63 z 28.02.2004).

[9]) Wpisać właściwy kod: 1.A - przedsiębiorstwo państwowe: 1.B - jednoosobowa spółka Skarbu Państwa: 1.C - jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej; 1.D - spółka akcyjna albo spółka z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak, przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 2 - przedsiębiorca nie należący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D

[10]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 320, poz. 5587, z dnia 20.12.2011r.), który wszedł w życie z dniem 04.12.2012r.

[11]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 320, poz. 5587, z dnia 20.12.2011r.), który wszedł w życie z dniem 04.12.2012r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »