| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze

Na podstawie art.16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 Nr 172 poz. 3227 z dnia 11.10.2007r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXX/375/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008r. Nr 187, poz. 3414, z dnia 15.10.2008r.)

2) Uchwałą Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154, poz. 2877, z dnia 20.07.2011r.)

3) Uchwałą Nr XVI/199/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 320, poz. 5588, z dnia 20.12.2011r.)

4) Uchwałą Nr XXIX/416/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz.4745, z dnia 14.11.2012r.)

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 września 2013 r.

Uchwała Nr XIV/152/07

Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 17 września 2007r.

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. – Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1. [1]) Zakres stosowania zwolnienia.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez małych lub średnich przedsiębiorców na obszarze gminy Zabrze, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. - Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

§ 2. Warunki udzielenia zwolnienia:

1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje pod warunkiem:

a) [2]),[3]) zakończenia nowej inwestycji w terminie do 31 grudnia 2015 roku, w zakresie zwolnienia na nowe inwestycje,

b) utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie 3 lat od dnia zakończenia nowej inwestycji, w zakresie zwolnienia na nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.

2. Inwestycja musi być utrzymana w regionie, w którym udzielana jest pomoc przez okres co najmniej 3 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona.

3. Utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego musi być utrzymane przez okres co najmniej 3 lat od dnia ich utworzenia.

4. Stworzone zatrudnienie musi stanowić przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy.

§ 3. Termin korzystania z pomocy:

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje:

a) w przypadku nowej inwestycji maksymalnie przez okres 5 lat po zakończeniu nowej inwestycji od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona,

b) w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją maksymalnie przez okres 5 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć należnego w okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.

§ 4. Wymagane dokumenty do złożenia przez przedsiębiorcę aby nabyć prawo do zwolnienia:

1. ([4]))Przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu przedsiębiorca musi przedłożyć wniosek o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zabrze, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku, na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorca powinien złożyć:

a) zobowiązanie się do utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielana jest pomoc przez co najmniej 3 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona, i/ lub

b) zobowiązanie się do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego co najmniej przez okres 3 lat od dnia ich utworzenia,

c) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, przy czym przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych, w przypadku pomocy na nową inwestycję.

3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2 należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Organ podatkowy potwierdzi na piśmie, iż przedsiębiorca kwalifikuje się do pomocy.

§ 5. Szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia:

1. Minimalna kwota inwestycji pozwalająca na skorzystanie ze zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje, na podstawie niniejszej uchwały wynosi:

a) nie mniej niż 100 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy,

b) nie mniej niż 200 tys. zł dla małego przedsiębiorcy,

c) nie mniej niż 5 mln zł dla średniego przedsiębiorcy.

§ 6. Intensywność pomocy.

1. Przedsiębiorcy, który zrealizował nową inwestycję przysługuje zwolnienie, o którym mowa w § 1, przy czym całkowita kwota zwolnienia nie może przekroczyć 20 % poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. Przedsiębiorcy, który utworzył nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją przysługuje zwolnienie, o którym mowa w § 1, przy czym całkowita kwota zwolnienia nie może przekroczyć:

a) dla mikroprzedsiębiorcy – 40% poniesionych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne,

b) dla małego przedsiębiorcy - 30% poniesionych przez przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne,

c) dla średniego przedsiębiorcy - 20% poniesionych przez przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 7. Wymagane dokumenty niezbędne do złożenia przez przedsiębiorcę w okresie korzystania ze zwolnienia:

1. Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości bądź pozwolenie na użytkowanie budynków oraz budowli,

b) [5]) informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielania, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w formie określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de mninimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 312),

c) korektę deklaracji podatku od nieruchomości, jeśli nowa inwestycja związana jest z rozbudową przedsiębiorstwa,

d) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji,

e) oświadczenie, iż inwestycja jest nowa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

f) oświadczenie, iż działalność prowadzona w związku z nową inwestycją jest inna niż wskazana
w § 2 Rozporządzenia o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz przedstawienie dokumentu wskazującego rodzaj działalności jaki będzie realizowany w związku z nową inwestycją,

g) [6]),[7]) oświadczenie, iż inwestycja została rozpoczęta po złożeniu wniosku o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zabrze wraz z dokumentem potwierdzającym początkowy dzień inwestycji  (np. dziennik budowy jeżeli został wydany)

h) oświadczenie, iż poniesione koszty mieszczą się w katalogu określonym w Rozporządzeniu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz są ściśle związane z nową inwestycją.

i) oświadczenie o stanie zatrudnienia wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia w którym minęło 3 lata od utworzenia nowych miejsc pracy,

j) oświadczenie o ilości utworzonych nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

k) oświadczenie o przewidywanych dwuletnich kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją,

l) oświadczenie o średnich miesięcznych kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników, w związku z nową inwestycją za okres poprzedniego roku kalendarzowego,

m) oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Zabrze,

n) oświadczenie, iż nie ciąży na przedsiębiorcy obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

o) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające poniesione koszty przez przedsiębiorców związanych z nową inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. ([8]))Dokumenty:

a) o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca wnioskujący o zwolnienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji lub stworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

b) o których mowa w ust. 1 lit. b, i, j, l, m oraz lit. o (w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją) przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

§ 8. Kontrola podatkowa.

1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 9. Przesłanki nie stosowania zwolnienia:

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy:

a) inwestycji w wielko powierzchniowe sklepy o wielkości przekraczającej 500 m2powierzchni całkowitej,

b) przedsiębiorców zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Zabrze,

c) w przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

d) w przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed otrzymaniem potwierdzenia przez Prezydenta Miasta Zabrze, iż przedsiębiorca kwalifikuje się do pomocy,

e) na wspieranie inwestycji odtworzeniowej,

f) przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji  ekonomicznej i/lub na restrukturyzację finansową przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Pomoc nie może być udzielana na rzecz beneficjanta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

§ 10. Okoliczności powodujące utratę zwolnienia:

1. Przedsiębiorca  traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gdy nowa inwestycja lub zwiększone zatrudnienie nie zostaną utrzymane przez okres trzech lat od dnia zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Zabrze o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

§ 11. Zwrot otrzymanej pomocy:

W przypadku otrzymania pomocy niezgodnej z Rozporządzeniem o którym mowa w § 1 oraz warunkami  niniejszej uchwały przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

§ 12. Termin obowiązywania.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/152/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 września 2007 r.

..........................................................

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

...........................................................

(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Zabrze

[9]) Wydział Podatków

i Opłat Lokalnych

ul. Powstańców Śl. 5-7

41-800 Zabrze

Wniosek

o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zabrze.

Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko

Pełny adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania

Nr telefonu i faxu (nr kierunkowy)

Adres e-mail, adres strony internetowej

Imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, faxu osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy za sprawy dotyczące niniejszego wniosku, która będzie upoważniona do kontaktów z Urzędem Miejskim w Zabrzu

Wielkość przedsiębiorcy[10]) (właściwe zaznaczyć)
□ MIKROPRZEDSIĘBIORCA
□ MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
□ ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Forma prawna przedsiębiorcy[11]) (wpisać właściwy kod)

Opis oraz klasa rodzaju działalności PKD

Numery:
NIP ...............................................................................
REGON/ PESEL..............................................................................................

Siedmiocyfrowy identyfikator gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 ze zm.)

Numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku, w którym przedsiębiorca posiada swój rachunek bankowy

Rodzaj pomocy z jakiej zamierza skorzystać Podatnik na podstawie Uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Zabrze.
właściwe zaznaczyć
POMOC NA WSPIERANIE NOWYCH INWESTYCJI
POMOC NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ

Termin  rozpoczęcia – zakończenia i miejsce realizacji inwestycji

Wartość udziału własnego w kosztach kwalifikowanych inwestycji

Stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku

…………..............………………..                                                        .......................................................

(data)                                                                                                                              (podpis)

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/152/07
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 września 2007r.

...........................................................

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

...........................................................

(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy)

Prezydent Miasta Zabrze

[12]) Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych

ul. Powstańców Śl. 5-7

41-800 Zabrze

Oświadczenie

Oświadczam, iż zgodnie z przepisami uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Zabrze.

zobowiązuję się:

1. W przypadku korzystania z pomocy na nowe inwestycje: *

a) do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł, przy czym przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych, w przypadku pomocy na nową inwestycję.

b) do utrzymania inwestycji w regionie, w którym udzielana jest pomoc przez co najmniej 3 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona.

2. W przypadku korzystania z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego co najmniej przez okres 3 lat od dnia ich utworzenia. *

……………………                                                                                    ….......................………………….

( data)                                                                                                                              ( podpis)

* w przypadku zamiaru korzystania z pomocy w jednej formie niepotrzebne skreślić.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


[1]) W brzmieniu ustalonym przez §1. uchwały nr XXX/375/08 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008r. Nr 187, poz. 3414, z dnia 15.10.2008r.), który wszedł w życie z dniem 30.10.2008r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 320 poz. 5588, z dnia 20.12.2011r., który wszedł w życie z dniem 04.01.2012r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XXIX/416/12 Rady Miasta Zabrze Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz. 4745, z dnia 14.11.2012r., który wszedł w życie z dniem 29.11.2012r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XXIX/416/12 Rady Miasta Zabrze Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz. 4745, z dnia 14.11.2012r., który wszedł w życie z dniem 29.11.2012r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr  X/98/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154 poz. 2877, z dnia 20.07.2011r., który wszedł w życie z dniem 04.08.2011r.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr  X/98/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154 poz. 2877, z dnia 20.07.2011r., który wszedł w życie z dniem 04.08.2011r.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XXIX/416/12 Rady Miasta Zabrze Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz. 4745, z dnia 14.11.2012r., który wszedł w życie z dniem 29.11.2012r.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr X/98/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 154 poz. 2877, z dnia 20.07.2011r., który wszedł w życie z dniem 04.08.2011r.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 320 poz. 5588, z dnia 20.12.2011r., który wszedł w życie z dniem 04.01.2012r.

[10]) W rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE  L10 z 13.01.2001 ) oraz Rozporządzenia Komisji  (WE) Nr 364/2004 z 25 lutego 2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (L63 z 28.02.2004).

[11]) Wpisać właściwy kod: 1.A - przedsiębiorstwo państwowe: 1.B - jednoosobowa spółka Skarbu Państwa: 1.C - jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej; 1.D - spółka akcyjna albo spółka z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak, przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 2 - przedsiębiorca nie należący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D

[12]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miejskiej w Zabrzu Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 320 poz. 5588, z dnia 20.12.2011r., który wszedł w życie z dniem 04.01.2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »