| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/273/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ust. 1, art. 8
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 17
ust. 1 pkt 12, art. 53 oraz art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych należy do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

2. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa osobę uprawnioną do pobytu w mieszkaniu chronionym, lokalizację mieszkania, okres pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość i termin uiszczania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

4. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest od wysokości dochodu osoby uprawnionej do pobytu w mieszkaniu chronionym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Podstawą do naliczenia odpłatności za pobyt w danym mieszkaniu chronionym jest średni miesięczny koszt pobytu w tym mieszkaniu chronionym, ustalany przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, na dany rok, w terminie do 31 marca każdego roku, który obowiązuje do chwili ogłoszenia kolejnego średniego miesięcznego kosztu pobytu, z zastrzeżeniem § 3.

2. Na wysokość średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym, w danym roku, składa się suma poniesionych w roku poprzednim wydatków na utrzymanie mieszkania chronionego, m.in.: opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych, podzielona przez liczbę miesięcy funkcjonowania mieszkania chronionego oraz przez liczbę miejsc w danym mieszkaniu.

3. Osoba, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za cały miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy pobyt osoby w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca, odpłatność oblicza się dzieląc kwotę średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu osoby.

5. W przypadku nieobecności spowodowanej pobytem w szpitalu, rehabilitacją lub leczeniem trwającym powyżej 7 dni, osoby ponoszą odpłatność pomniejszoną o czas nieobecności, na zasadach określonych w ust. 4.

6. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa tabela, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu może wydać decyzję o okresowym, częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Decyzja o zwolnieniu z odpłatności nie może być wydana na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

9. Miesięczna odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszona jest do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu lub do kasy tego Ośrodka przy ul. Strzelców Bytomskich 16, zgodnie z decyzją administracyjną, o której mowa § 1 ust. 3.

10. W przypadku uruchomienia w trakcie roku kalendarzowego nowego mieszkania chronionego, odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu ustala się w oparciu o sumę średnich miesięcznych kosztów pobytu we wszystkich funkcjonujących mieszkaniach, podzieloną przez liczbę tych mieszkań.

11. Odpłatność, o której mowa w ust. 10, obowiązuje do czasu ogłoszenia zaktualizowanego średniego miesięcznego kosztu pobytu w nowo uruchomionym mieszkaniu chronionym, na dany rok, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 3. W ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłosi średni miesięczny koszt pobytu w poszczególnych mieszkaniach chronionych na rok 2013, na podstawie wydatków pierwszego półrocza 2013 roku, na zasadach określonych w § 2 ust. 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr XXXV/459/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

2. Traci moc uchwała nr LXIV/896/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie organizowania, prowadzenia i odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osób pełnoletnich opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia w życie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XX/273/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 września 2013 r.

Tabela odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód przypadający na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalona jako % średniego miesięcznego kosztu pobytu, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150%

25%

powyżej 150% do 200%

30%

powyżej 200% do 250%

50%

powyżej 250% do 300%

80%

powyżej 300%

100%

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/273/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 września 2013 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu wynika z konieczności ujednolicenia, doprecyzowania i usystematyzowania zasad naliczania odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu należy podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »