| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/275/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu z późn. zm

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu
Nr 1 w Bytomiu z późn. zm., w załączniku do Statutu, wykreśla się rzymskie III Bytomskie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 41-933 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 248a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/275/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 września 2013 r.

W ramach kontynuacji procesu reorganizacji Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu dokonano likwidacji Bytomskiego Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 248a. Decyzję o likwidacji podjęto, głównie w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających (6 na 16 zapisanych, wg stanu na dzień 18 czerwca 2013 r.), a także wysokimi kosztami utrzymania Bytomskiego Centrum Rehabilitacji (ok. 33.000 zł miesięcznie) przy finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie ok. 12.000 zł miesięcznie. Wszystkim dzieciom objętym opieką Bytomskiego Centrum Rehabilitacji zapewniono dostępność do świadczeń w innym ośrodku rehabilitacyjnym.

Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu uchwałą nr 6/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zaopiniowała pozytywnie likwidację Bytomskiego Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu.

W związku z likwidacją ww. Centrum zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do Statutu ww. Szpitala.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, należy do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu z późn. zm. został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »