| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 328/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku,
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kłobuck dla prowadzonych na terenie Gminy innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, to jest punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego należy przez to rozumieć formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a ustawy;

2) organie dotującym należy przez to rozumieć Burmistrza Kłobucka;

3) osobie prowadzącej należy przez to rozumieć podmiot prowadzący inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego;

4) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. Osobie prowadzącej inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej złożony

do Burmistrza Kłobucka w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się na dany rok budżetowy.

§ 5. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) dane osoby reprezentującej szkołę lub jej pełnomocnika;

3) nazwę i adres placówki;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) rachunek bankowy na który ma być przekazywana dotacja;numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

6) określenie planowanej liczby uczniów w podziale na uczniów Gminy Kłobuck

i spoza Gminy Kłobuck.

§ 6. 1. Dotacja w poszczególnych miesiącach obliczana jest na każdego ucznia wykazanego

w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów składanej przez podmioty dotowane

do 5 dnia każdego miesiąca .

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji

obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu.

§ 7. 1. Osoba prowadząca sporządza i przekazuje nie później niż w ciągu 15 dni po upływie

każdego miesiąca rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku

budżetowego do końca miesiąca sprawozdawczego z uwzględnieniem aktualnej liczby

uczniów.

2. Osoba prowadząca sporządza i przekazuje gminie rozliczenie półroczne i roczne

wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w podziale na

uczniów z terenu Gminy Kłobuck i spoza Gminy Kłobuck .

3. Rozliczenie półroczne osoba prowadząca przekazuje Burmistrzowi w terminie

do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku .

4. Rozliczenie roczne osoba prowadząca przekazuje Burmistrzowi w terminie

do 20 stycznia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego.

5. W przypadku gdy placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie

do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powinno zawierać, oprócz informacji określonej

w ust. 1 sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków bieżących w podziale

na koszty rodzajowe według ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę .

§ 8. 1. Organ dotujący powiadamia osobę prowadzącą o wysokości jednostkowej miesięcznej

stawki dotacji obowiązującej w danym roku , po ustaleniu jej wysokości i zatwierdzeniu

przez Burmistrza Kłobucka.

2. Do czasu powiadomienia osoby prowadzącej przez organ dotujący o nowej wysokości

jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku , obowiązują

jednostkowe miesięczne stawki dotacji z roku poprzedniego.

3. Organ dotujący dokonuje dopłaty lub potrącenia dotacji w danym roku budżetowym

z tytułu różnicy pomiędzy jednostkową miesięczną stawką dotacji z roku poprzedniego

wypłacona przed ustaleniem stawki na dany rok, a jednostkową miesięczną stawką dotacji

ustaloną za rok bieżący .

§ 9. 1. Burmistrz Kłobucka kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania określone

w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku upoważnieni na piśmie

przez Burmistrza Kłobucka.

3. Kontrola może być przeprowadzana także w ramach audytu.

4. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczba uczniów wykazywanej w informacjach, o których

mowa § 5 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia

tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6

ust. 4 uchwały z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.

5. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie;

3) pobrana w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. W przypadku braku zwrotu dotacji kwotę dotacji należną w kolejnym miesiącu pomniejsza

się o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim wraz z odsetkami.

7. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji

miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń, o których mowa w § 5 i 6 albo w przypadku

błędów lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie

7 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia.

8. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo do informacji, danych, dokumentów i innych

materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych

nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub

wydruków.

9. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza

zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji

i wyjaśnień.

10. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków dotacji, powinny zawierać

wskazanie źródła finansowania

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzy, z których jeden

otrzymuje kontrolujący, a drugi – kontrolowany.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres osoby prowadzącej

oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania

kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych

nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłoszenia przez kontrolowanego zastrzeżeń i składanie wyjaśnień

do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany. Każdą stronę protokołu parafują osoby

podpisujące protokół.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić

kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany

dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie

stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu

kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na

piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje

protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący

czyni stosowny zapis w protokole

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz Kłobucka kieruje zalecenia

pokontrolne do osoby prowadzącej w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy

podpisania protokołu kontroli.

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »