| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 328/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku,
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kłobuck dla prowadzonych na terenie Gminy innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, to jest punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego należy przez to rozumieć formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a ustawy;

2) organie dotującym należy przez to rozumieć Burmistrza Kłobucka;

3) osobie prowadzącej należy przez to rozumieć podmiot prowadzący inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego;

4) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 3. Osobie prowadzącej inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej złożony

do Burmistrza Kłobucka w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się na dany rok budżetowy.

§ 5. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) dane osoby reprezentującej szkołę lub jej pełnomocnika;

3) nazwę i adres placówki;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) rachunek bankowy na który ma być przekazywana dotacja;numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

6) określenie planowanej liczby uczniów w podziale na uczniów Gminy Kłobuck

i spoza Gminy Kłobuck.

§ 6. 1. Dotacja w poszczególnych miesiącach obliczana jest na każdego ucznia wykazanego

w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów składanej przez podmioty dotowane

do 5 dnia każdego miesiąca .

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji

obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu.

§ 7. 1. Osoba prowadząca sporządza i przekazuje nie później niż w ciągu 15 dni po upływie

każdego miesiąca rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku

budżetowego do końca miesiąca sprawozdawczego z uwzględnieniem aktualnej liczby

uczniów.

2. Osoba prowadząca sporządza i przekazuje gminie rozliczenie półroczne i roczne

wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w podziale na

uczniów z terenu Gminy Kłobuck i spoza Gminy Kłobuck .

3. Rozliczenie półroczne osoba prowadząca przekazuje Burmistrzowi w terminie

do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku .

4. Rozliczenie roczne osoba prowadząca przekazuje Burmistrzowi w terminie

do 20 stycznia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego.

5. W przypadku gdy placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie

do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powinno zawierać, oprócz informacji określonej

w ust. 1 sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków bieżących w podziale

na koszty rodzajowe według ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę .

§ 8. 1. Organ dotujący powiadamia osobę prowadzącą o wysokości jednostkowej miesięcznej

stawki dotacji obowiązującej w danym roku , po ustaleniu jej wysokości i zatwierdzeniu

przez Burmistrza Kłobucka.

2. Do czasu powiadomienia osoby prowadzącej przez organ dotujący o nowej wysokości

jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku , obowiązują

jednostkowe miesięczne stawki dotacji z roku poprzedniego.

3. Organ dotujący dokonuje dopłaty lub potrącenia dotacji w danym roku budżetowym

z tytułu różnicy pomiędzy jednostkową miesięczną stawką dotacji z roku poprzedniego

wypłacona przed ustaleniem stawki na dany rok, a jednostkową miesięczną stawką dotacji

ustaloną za rok bieżący .

§ 9. 1. Burmistrz Kłobucka kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji na zadania określone

w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku upoważnieni na piśmie

przez Burmistrza Kłobucka.

3. Kontrola może być przeprowadzana także w ramach audytu.

4. Kontroli podlega:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczba uczniów wykazywanej w informacjach, o których

mowa § 5 uchwały, na podstawie dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzenia

tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6

ust. 4 uchwały z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły lub placówki.

5. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie;

3) pobrana w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. W przypadku braku zwrotu dotacji kwotę dotacji należną w kolejnym miesiącu pomniejsza

się o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim wraz z odsetkami.

7. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji

miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń, o których mowa w § 5 i 6 albo w przypadku

błędów lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie

7 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia.

8. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo do informacji, danych, dokumentów i innych

materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych

nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub

wydruków.

9. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniony przez niego pracownik, potwierdza

zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji

i wyjaśnień.

10. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków dotacji, powinny zawierać

wskazanie źródła finansowania

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzy, z których jeden

otrzymuje kontrolujący, a drugi – kontrolowany.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres osoby prowadzącej

oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania

kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych

nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłoszenia przez kontrolowanego zastrzeżeń i składanie wyjaśnień

do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany. Każdą stronę protokołu parafują osoby

podpisujące protokół.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić

kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany

dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie

stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu

kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na

piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje

protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący

czyni stosowny zapis w protokole

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz Kłobucka kieruje zalecenia

pokontrolne do osoby prowadzącej w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy

podpisania protokołu kontroli.

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »