| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/538/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 18 września 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Knurów przez osoby prawne i fizyczne niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 1, 2b, 2d i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1.

Dotacji udziela się niepublicznym przedszkolom i placówkom oświatowych prowadzonym na terenie Gminy Knurów przez osoby prawne i fizyczne niezaliczone do sektora finansów publicznych, które uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.

1. Niepublicznym przedszkolom, na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Knurów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych, zwanych dalej "punktami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "zespołami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Knurów, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 2.

1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) pełną nazwę placówki,

2) nazwę i adres osoby prowadzącej placówkę,

3) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

4) planowaną liczbę uczniów/wychowanków, mających uczęszczać do przedszkola
w następnym roku budżetowym, w tym liczbę uczniów/wychowanków niepełnosprawnych,

5) planowaną liczbę uczniów/wychowanków niebędących mieszkańcami Gminy Knurów mających uczęszczać do przedszkola w następnym roku budżetowym, w tym liczbę uczniów/wychowanków niepełnosprawnych.

2. W przypadku przyjęcia do placówki po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w przypadku każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z uczniów, podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest powiadomić o tym organ dotujący w terminie do 14 dni.

§ 3.

1. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki.

2. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

3. Dotacje, o których mowa w § 1 przekazywane są na rachunek bankowy placówki w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

4. Osoba prowadząca placówkę niepubliczną ma obowiązek przedstawić w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następujące informacje:

1) liczbę dzieci rzeczywiście uczęszczających do placówki wg stanu na dzień 5-go danego miesiąca,

2) liczbę dzieci z miesiąca poprzedniego,

3) wykaz dzieci uczęszczających do placówki, niebędących mieszkańcami Gminy Knurów, z podaniem danych osobowych oraz adresu miejsca ich zamieszkania.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 powinny uwzględniać liczbę dzieci niepełnosprawnych.

6. W przypadku, gdy wskazana w informacji, o której mowa w ust. 4 planowana liczba dzieci jest różna od liczby dzieci rzeczywiście uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu, dotacja na miesiąc następny podlega odpowiednio zwiększeniu lub pomniejszeniu.

§ 4.

1. Prezydent Miasta Knurów może przeprowadzić kontrolę w placówkach niepublicznych pod względem prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą dotowaną placówkę w tym przede wszystkim liczby wychowanków,

2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków o których mowa w § 3 ust. 1.

3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta. Osoby takie mają prawo wstępu do niepublicznych przedszkoli oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół kontroli po jednym dla osoby prowadzącej placówkę oraz Prezydenta Miasta Knurów.

5. Protokół kontroli podpisuje osoba prowadząca placówkę lub osoba upoważniona przez osobę prowadzącą.

6. Osoba prowadząca placówkę lub osoba przez nią upoważniona może przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni zgłosić kontrolującemu umotywowane pisemne zastrzeżenia odnośnie ustaleń ujętych w protokole. W przypadku nie złożenia zastrzeżeń, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje zapisów w protokole.

7. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji wniosków pokontrolnych.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji Prezydent Miasta wzywa do zwrotu jej części lub całości.

§ 5.

1. Przyznaną dotację cofa się w przypadku:

1) zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole niepubliczne

2) wykreślenia placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę.

2. Realizację dotacji wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia wymogów określonych w § 3 ust. 4. i ust. 5 niniejszej uchwały, do czasu spełnienia tych wymogów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 7.

1. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom z budżetu Miasta Knurów.

2) Uchwała nr VI/83/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom z budżetu Miasta Knurów.

3) Uchwała Nr XXI/340/08 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Knurów.

4) Uchwała Nr V/46/11 Rady Miasta Knurów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/08 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Knurów.

§ 8.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »