| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/370/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego zlokalizowanego przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, realizowanego w ramach programu „Mój Rynek”

Na podstawie przepisów art. 7 ust.1 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 4 ust.1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U.z 2011 r. nr 197, poz.1172 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Ustalić regulamin targowiska gminnego zlokalizowanego w Pawłowicach

przy ul. Zjednoczenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXIX/348/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego zlokalizowanego przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, realizowanego w ramach programu
„Mój Rynek”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia .

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/370/2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 17 września 2013 r.

Regulamin targowiska gminnego zlokalizowanego przy ul. Zjednoczenia w Pawlowicach, realizowanego w ramach programu „ Mój Rynek ”
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, będących targowiskiem gminnym zrealizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Mój rynek” na lata 2007-2013.

2. Regulamin obowiązuje stosownie do zapisów §3 pkt. 1 i 2, za wyjątkiem okazjonalnych imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych organizowanych za zgodą wójta, na terenie targowiska.

§ 2. 1. Targowisko zlokalizowane jest przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach i jest obiektem,
na terenie którego prowadzony jest całoroczny handel detaliczny poza siecią handlową oraz drobnych usług w tym małej gastronomi.

2. Właścicielem targowiska jest Gmina Pawłowice.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wójt Gminy Pawłowice.

4. Targowisko prowadzi podmiot, z którym Gmina Pawłowice ma podpisana umowę, określającą zasady prowadzenia targowiska, zwanym dalej „administratorem targowiska”

5. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści „Targowisko gminne „Mój Rynek” w Pawłowicach” z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i oznaczona zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013.

6. Targowisko posiada zaplecze socjalne dla osób korzystających z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Przepisy dotyczące handlu na Targowisku

§ 3. 1. Targowisko czynne jest w każdy dzień powszedni od godz. 6:00 do godz. 18:00, w soboty
od godz. 6:00 do godz. 15:00.

2. Na uzasadniony wniosek kupców targowisko może być czynne w innych dniach lub godzinach niż określone w ust. 1.

3. Dowóz towarów do punktów handlowych targowiska powinien odbywać się do godz.

9:00, zimą do godziny 10:00, a odwóz od godz. 15:00.

§ 4. 1. Dopuszcza się na targowisku sprzedaż:

a) w ramach punktów stałych -straganów, lad, stołów itp.

b) w ramach handlu okrężnego (obwoźnego, obnośnego) - z ręki, koszy, wózków, przyczep, pojazdów samochodowych itp.

§ 5. Uprawnionymi do handlowania na Targowisku są rolnicy i inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Powierzchnia handlowa targowiska podzielona jest na dwie sekcje:

a) w sekcji A prowadzona jest sprzedaż towarów rolno-spożywczych,

b) w sekcji B sprzedaż pozostałych towarów.

2. Podział na sekcje A i B określa załącznik do regulaminu.

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji A poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych, celem prowadzenia działalności we własnym imieniu.

2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 8.00.

3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży w sekcji A targowiska mają rolnicy prowadzący sprzedaż swoich produktów, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 8. 1. Na Targowisku mogą być sprzedawane towary i artykuły, pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi
w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

3. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodne z Kodeksem Cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.

4. W zakresie prowadzonej sprzedaży, kontrole prowadzą powołane do tego służby i instytucje.

Obowiązki osób prowadzących handel na Targowisku

§ 9. 1. Osoby i jednostki prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

a) przestrzegania postanowień Regulaminu Targowiska, przepisów sanitarno- epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami, a także stosowanie się do poleceń Administratora pod rygorem zakazu wstępu na Targowisko,

b) zajmowania i korzystania z miejsc sprzedaży, wyznaczonych przez Administratora wyłącznie
do celów handlowych,

c) eksponowania towarów w taki sposób aby zachować ciągi komunikacyjne o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m,

d) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż,

e) posiadania aktualnego dowodu opłaty i okazywania go na każde żądanie osób upoważnionych
do kontroli,

f) oznaczenia stoiska handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby.

§ 10. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz za ich należyte składowanie i zabezpieczenie, odpowiada jego właściciel.

§ 11. 1. Zabrania się w szczególności:

a) pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu, po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych,

b) samowolnego ustawiania stoisk handlowych.

2. W przypadku nie stosowania się kupców do niniejszego regulaminu administrator ma prawo odmówić im miejsca do handlu, bądź zażądać opuszczenia targowiska.

Obowiązki Zarządzającego Targowiskiem

§ 12. Utrzymywanie w należytym stanie tablicy informacyjnej i umieszczania aktualnych dokumentów między innymi:

a) regulaminu targowiska,

b) wysokości stawek opłaty targowej ze stosowną uchwałą Rady Gminy,

c) wysokości innych opłat obowiązujących na Targowisku,

d) aktualnych informacji, w tym również porządkowo-organizacyjnych.

§ 13. 1. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu i wydawanie poleceń w celu usunięcia uchybień.

2. Sprawdzanie przestrzegania przez sprzedających Regulaminu Targowiska i innych obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, podejmowania czynności zmierzających do przywrócenia właściwego stanu poprzez samodzielne działanie lub poprzez zgłoszenie stwierdzonego faktu do odpowiednich organów.

3. Bieżące utrzymanie czystości na targowisku oraz na terenach do niego przyległych, w tym również usuwanie nieczystości stałych zgromadzonych w wyznaczonych do tego miejscach.

Opłaty i tryb ich pobierania oraz kontrola poboru

§ 14. 1. Administrator targowiska jest upoważniony do zawierania umów najmu, rezerwacji miejsc handlowych oraz do pobierania opłat (za wyjątkiem opłaty targowej).

2. Do pobierania opłaty targowej uprawniony jest inkasent, wyznaczony uchwałą Rady Gminy, który jest zobowiązany do wydawania pokwitowania sprzedawcy, za pobraną opłatę targową.

§ 15. 1. Prawo do kontroli opłat mają:

a) upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Pawłowicach,

b) administrator

c) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

2. Targowisko podlegać będzie kontroli:

a) wewnętrznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania,

b) zewnętrznej, którą sprawują stosowne służby i instytucje na podstawie odrębnych przepisów.

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych Administrator targowiska.

2. Zmiany Regulaminu Targowiska następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/370/2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 17 września 2013 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »