| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/250/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

uchwala

§ 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2013r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM DOCHODY (zadania własne)

1.076.854,83

624.000,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

452.854,83

0,00

0,00

0,00

75416

Straż gminna (miejska)

452.854,83

0,00

0,00

0,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

452.854,83

0,00

0,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

624.000,00

0,00

0,00

0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

624.000,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

624.000,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

624.000,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

624.000,00

0,00

0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

0,00

624.000,00

0,00

0,00


§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2013r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM WYDATKI (zadania własne)

972.173,02

68.316,00

48.997,81

500.000,00

600

Transport i łączność

0,00

0,00

33.198,81

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

0,00

18.198,81

0,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na dofinansowanie zadania pn “Budowa chodnika przy ulicy Myśliwskiej w m. Poręba”

0,00

0,00

18.198,81

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

0,00

15.000,00

0,00

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup progów zwalniających wraz z montażem na ul. Rzeczną)

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

15.000,00

0,0015.000,00

0,00

0,000,00

750

Administracja publiczna

61.200,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

61.200,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

61.200,00

61.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

255.000,00

0,00

10.000,00

0,00

75405

Komendy powiatowe Policji

0,00

0,00

10.000,00

0,00

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP
Wydatki na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

10.000,00

0,00


10.000,00

0,00

0,00


0,00

75416

Straż gminna (miejska)

255.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

255.000,00

18.000,00

237.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

466.815,95

5.799,00

5.799,00

500.000,00

80101

Szkoły podstawowe

174.434,76

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

174.434,76

88.700,00

85.734,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

12.076,07

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.076,07

5.000,00

7.076,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

157.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

157.000,00

127.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

123.305,12

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

123.305,12

82.000,00

41.305,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostała działalność

0,00

5.799,00

5.799,00

500,00000

Z tego: inwestycje i zakupy  inwestycyjne

0,00

0,00

5.799,00

500.000,00

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP

Dotyczy inwestycji: Termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu PO KL “Równe szanse dla wszystkich – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III”) przeznaczone na zakupy inwestycyjne

0,000,00


0,00

0,000,00


0,00

5.799,000,00


5.799,00

0,00500.000,00


0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

5.799,00

0,00

5.799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

75.236,01

1.317,00

0,00

0,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3.500,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

43.000,00

1.317,00

0,00

0,00

Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

1.317,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

43.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

11.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych

11.000,00

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.065,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.065,00

0,00

3.065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

14.671,01

0,00

0,00

0,00

Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.671,01

0,00

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

37.921,06

0,00

0,00

0,00

85401

Świetlice szkolne

30.604,06

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30.604,06

17.700,00

12.904,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

7.317,00

0,00

0,00

0,00

Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.317,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

76.000,00

61.200,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

61.200,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

61.200,00

61.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

60.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

16.000,00

0,00

0,00

0,00

Z tego: wydatki jednostek budżetowych

- w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej  nr XXIII/194/12 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/250/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 24 września 2013 r.

Dotacje z budżetu Miasta Poręba – plan na 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota Ogółem

Z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

739.198,81 zł

721.000,00 zł

18.198,81 zł

600

Transport i łączność

722.198,81 zł

704.000,00 zł

18.198,81 zł

60004

Lokalny transport zbiorowy

Dofinansowanie kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego

704.000,00 zł

704.000,00 zł

704.000,00 zł

704.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

60014

Drogi publiczne powiatowe

18.198,81 zł

0,00 zł

18.198,81 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie zadania pn “Budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej w m. Poręba”

18.198,81 zł

0,00 zł

18.198,81 zł

801

Oświata i wychowanie

17.000,00 zł

17.000,00 zł

0,00 zł

80104

80113

Przedszkola

Dotacja związana z kosztami pobytu dzieci Miasta Poręba w przedszkolach na terenie innej gminy

Dowożenie uczniów do szkół
Dofinansowanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

12.000,00 zł

12.000,00 zł5.000,00 zł

5.000,00 zł

12.000,00 zł

12.000,00 zł5.000,00 zł

5.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł0,00 zł

0,00 zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

611.700,00 zł

611.700,00 zł

0,00 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

611.700,00 zł

611.700,00 zł

0,00 zł

9210992116

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla MOK Poręba

Biblioteki

Dotacja dla MBP w Porębie

378.700,00 zł

378.700,00 zł

233.000,00 zł

233.000,00  zł

378.700,00 zł

378.700,00 zł

233.000,00 zł

233.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

95.000,00 zł

95.000,00 zł

0,00 zł

926

Kultura fizyczna i sport

95.000,00 zł

95.000,00 zł

0,00 zł

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu krzewienia sportu i kultury fizycznej:
- dzieci i młodzieży
-pozostałych

95.000,00 zł10.000,00 zł
85.000,00 zł

95.000,00 zł10.000,00 zł\
85.000,00 zł

0,00 zł0,00 zł
0,00 zł

OGÓŁEM:

1.445.898,81 zł

1.427.700,00 zł

18.198,81 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/250/13
Rady Miasta Poręba
z dnia 24 września 2013 r.

I. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Bieżące

Majątkowe

Bieżące

Majątkowe

OGÓŁEM

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

010

Rolnictwo i łowiectwo

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

-zł

01095

Pozostała działalność

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

28.567,60 zł

-zł

-zł

750

Administracja publiczna

50.174,00 zł

-zł

50.174,00 zł

48.195,00 zł

1.979,00 zł

-zł

-zł

75011

Urzędy wojewódzkie

50.174,00 zł

-zł

50.174,00 zł

48.195,00 zł

1.979,00 zł

-zł

-zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

1.564,00 zł

- zł

1.564,00 zł

1.564,00 zł

- zł

- zł

- zł

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.564,00 zł

- zł

1.564,00 zł

1.564,00 zł

- zł

- zł

- zł

851

Ochrona zdrowia

128,00 zł

- zł

128,00 zł

- zł

128,00 zł

-zł

-zł

85195

Pozostała działalność

128,00 zł

- zł

128,00 zł

- zł

128,00 zł

-zł

-zł

852

Pomoc społeczna

1.672.534,00 zł

- zł

1.672.534,00 zł

126.472,00 zł

11.417,00 zł

1.534.645,00 zł

- zł

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.598.275,00 zł

- zł

1.598.275,00 zł

78.952,00 zł

5.999,00 zł

1.513.324,00 zł

- zł

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

5.418,00 zł

- zł

5.418,00 zł

- zł

5.418,00 zł

- zł

- zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

47.520,00 zł

- zł

47.520,00 zł

47.520,00 zł

- zł

- zł

- zł

85295

Pozostała działalność

21.321,00 zł

- zł

21.321,00 zł

- zł

- zł

21.321,00 zł

- z

OGÓŁEM

1.752.967,60 zł

- zł

1.752.967,60 zł

176.231,00 zł

42.091,60 zł

1.534.645,00 zł

- zł

II. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Bieżące

Majątkowe

Bieżące

Majątkowe

OGÓŁEM

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

710

Działalność usługowa

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

- zł

71035

Cmentarze

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

1.000,00 zł

- zł

- zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

- zł

75414

Obrona cywilna

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

500,00 zł

- zł

- zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »