| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/41/1/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej

§ 1. Nadaje się statut Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/55/4/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania statutu Muzeum w Bielsku-Białej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do uchwały Nr IV/41/1/2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 września 2013 r.

STATUT
MUZEUM HISTORYCZNEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Województwo Śląskie, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest Bielsko-Biała.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie, pod numerem RIK-M/16/99.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Muzeum używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą Muzeum i jego adresem.

2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Muzeum Historyczne”.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 5. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory oraz dokumentację w zakresie sztuk plastycznych i wytworów szeroko pojętego rzemiosła artystycznego, etnografii, historii, archeologii, techniki włókiennictwa i tkactwa, z terenu dawnego województwa bielskiego i gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 6. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) dokumenty historyczne, ikonografię oraz eksponaty z zakresu kartografii, medalierstwa, numizmatyki, falerystyki, sfragistyki i weksylologii;

2) dokumenty i pamiątki związane z działalnością NSZZ "Solidarność" w latach osiemdziesiątych XX wieku;

3) elementy strojów ludowych noszonych na pograniczu oraz tkaniny dekoracyjne, hafty i koronki związane z tradycyjną kulturą ludową;

4) dawną i współczesną sztukę ludową, wytwory plastyki obrzędowej oraz wytwory rzemiosła ludowego;

5) przedmioty związane z wyposażeniem wnętrza mieszkalnego i warsztatów rzemieślniczych, a także z tradycyjnymi zajęciami ludności wiejskiej (uprawa roli, hodowla, pasterstwo);

6) polskie i obce malarstwo, grafikę, rysunki, rzeźbę, fotografię i obiekty artystyczne;

7) twórczość artystyczną Juliana Fałata i archiwalia związane z jego życiem, działalnością zawodową, społeczną, towarzyską oraz artystyczną;

8) wytwory szeroko pojętego rzemiosła artystycznego świadczącego o dziedzictwie materialnym, duchowym i artystycznym społeczności Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu biedermeieru;

9) eksponaty związane z przedstawicielami rodu Sułkowskich, ze wskazaniem na linię bielską;

10) zabytki archeologiczne (ceramika, narzędzia, broń, ozdoby, części stroju, numizmaty i inne świadectwa kultury materialnej);

11) eksponaty związane z historią miejscowego przemysłu, w szczególności z dziejami bielsko-bialskiego ośrodka przemysłu włókienniczego.

§ 7. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:

1) konserwację zabytkowych budowli: Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, Starej Fabryki w Bielsku-Białej, Fałatówki w Bystrej oraz Domu Tkacza w Bielsku-Białej;

2) gromadzenie zbiorów;

3) przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

4) konserwację zbiorów;

5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

7) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji z zakresu swojej działalności;

8) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;

9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

10) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;

11) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

12) prowadzenie działalności wydawniczej;

13) prowadzenie biblioteki w zakresie zgodnym z działalnością Muzeum;

14) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

§ 8. Muzeum posiada oddziały o nazwie w brzmieniu:

1) Stara Fabryka – oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej;

2) Fałatówka - oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej;

3) Dom Tkacza - oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

§ 9. Szczegółową organizację Muzeum, w tym zakres zadań oddziałów, działów i innych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Zarządem”, a także opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze

i sposób ich powoływania

§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd.

§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. W skład Rady Muzeum wchodzi 9 członków.

3. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

4. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

§ 12. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora.

4. Zastępcę dyrektora zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy dyrektor, po uzyskaniu zgody Zarządu.

§ 13. 1. Zarząd może powierzyć zarządzanie Muzeum zarządcy w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2. W przypadku powierzenia zarządzania Muzeum zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia i czynności przewidziane dla dyrektora, o których mowa w § 9, 12, 14, 15, 16 i 18.

§ 14. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) przedstawianie Zarządowi w terminach przez niego ustalonych:

a) rocznego planu finansowego Muzeum;

b) sprawozdań finansowych Muzeum, określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości;

c) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości;

d) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Muzeum zaopiniowanych uchwałami Rady Muzeum, o której mowa w § 11;

e) rocznych sprawozdań z działalności wraz z oceną działalności Muzeum przez Radę Muzeum, o której mowa w § 11;

f) informacji finansowych i merytorycznych, w zakresie ustalonym przez Zarząd, koniecznych do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy Muzeum;

g) rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej;

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;

4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

5) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w Muzeum;

6) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników, kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

2. Dyrektor o zamiarze utworzenia kolegium informuje Zarząd, który może desygnować jednego przedstawiciela jako członka kolegium. Zarząd może desygnować jednego swojego przedstawiciela do już istniejącego kolegium.

3. Kolegium może mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa dwa lata, albo może zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres jego działania wyznacza termin realizacji tego zadania.

4. W skład kolegium mogą wchodzić pracownicy Muzeum lub osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.

5. Liczba członków kolegium nie może przekraczać dziesięciu osób.

6. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego kolegium, zastępcę przewodniczącego kolegium, a także sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz obsługę kancelaryjno-biurową kolegium.

7. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego kolegium z jego inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy składu kolegium lub na wniosek dyrektora w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

8. Kolegium wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. Opinie są wyrażane w formie uchwał.

9. Uchwały kolegium są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie kolegium. Protokoły z posiedzeń kolegiów wraz z podjętymi na nich uchwałami są przekazywane dyrektorowi.

10. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 16. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Śląskiego.

3. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd.

§ 17. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje przekazywane przez Województwo Śląskie, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 19. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych na nośnikach analogowych lub cyfrowych;

2) produkcji i sprzedaży artykułów promujących Muzeum i jego zasoby,

3) sprzedaży replik i wyrobów przemysłu kultury;

4) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu;

5) usług reklamowych i sponsoringu;

6) usług gastronomicznych i hotelarskich;

7) usług konserwatorskich, wykonywania ekspertyz, usług doradczych i specjalistycznych oraz prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych z zakresu działania Muzeum;

8) usług organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, spotkań, imprez i innych form działalności kulturalnej;

9) usług transportowych, w tym specjalistycznych;

10) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

11) usług wystawienniczych, wynajmu zbiorów i eksponatów oraz udostępniania zbiorów do reprodukowania, kopiowania, fotografowania i filmowania.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Województwo Śląskie w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 21. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »