| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/41/1/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej

§ 1. Nadaje się statut Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/55/4/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania statutu Muzeum w Bielsku-Białej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do uchwały Nr IV/41/1/2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 września 2013 r.

STATUT
MUZEUM HISTORYCZNEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Województwo Śląskie, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest Bielsko-Biała.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie, pod numerem RIK-M/16/99.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Muzeum używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą Muzeum i jego adresem.

2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Muzeum Historyczne”.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 5. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory oraz dokumentację w zakresie sztuk plastycznych i wytworów szeroko pojętego rzemiosła artystycznego, etnografii, historii, archeologii, techniki włókiennictwa i tkactwa, z terenu dawnego województwa bielskiego i gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 6. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) dokumenty historyczne, ikonografię oraz eksponaty z zakresu kartografii, medalierstwa, numizmatyki, falerystyki, sfragistyki i weksylologii;

2) dokumenty i pamiątki związane z działalnością NSZZ "Solidarność" w latach osiemdziesiątych XX wieku;

3) elementy strojów ludowych noszonych na pograniczu oraz tkaniny dekoracyjne, hafty i koronki związane z tradycyjną kulturą ludową;

4) dawną i współczesną sztukę ludową, wytwory plastyki obrzędowej oraz wytwory rzemiosła ludowego;

5) przedmioty związane z wyposażeniem wnętrza mieszkalnego i warsztatów rzemieślniczych, a także z tradycyjnymi zajęciami ludności wiejskiej (uprawa roli, hodowla, pasterstwo);

6) polskie i obce malarstwo, grafikę, rysunki, rzeźbę, fotografię i obiekty artystyczne;

7) twórczość artystyczną Juliana Fałata i archiwalia związane z jego życiem, działalnością zawodową, społeczną, towarzyską oraz artystyczną;

8) wytwory szeroko pojętego rzemiosła artystycznego świadczącego o dziedzictwie materialnym, duchowym i artystycznym społeczności Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu biedermeieru;

9) eksponaty związane z przedstawicielami rodu Sułkowskich, ze wskazaniem na linię bielską;

10) zabytki archeologiczne (ceramika, narzędzia, broń, ozdoby, części stroju, numizmaty i inne świadectwa kultury materialnej);

11) eksponaty związane z historią miejscowego przemysłu, w szczególności z dziejami bielsko-bialskiego ośrodka przemysłu włókienniczego.

§ 7. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:

1) konserwację zabytkowych budowli: Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, Starej Fabryki w Bielsku-Białej, Fałatówki w Bystrej oraz Domu Tkacza w Bielsku-Białej;

2) gromadzenie zbiorów;

3) przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

4) konserwację zbiorów;

5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

7) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji z zakresu swojej działalności;

8) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;

9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

10) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;

11) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

12) prowadzenie działalności wydawniczej;

13) prowadzenie biblioteki w zakresie zgodnym z działalnością Muzeum;

14) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

§ 8. Muzeum posiada oddziały o nazwie w brzmieniu:

1) Stara Fabryka – oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej;

2) Fałatówka - oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej;

3) Dom Tkacza - oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

§ 9. Szczegółową organizację Muzeum, w tym zakres zadań oddziałów, działów i innych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Zarządem”, a także opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze

i sposób ich powoływania

§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd.

§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. W skład Rady Muzeum wchodzi 9 członków.

3. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

4. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

§ 12. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora.

4. Zastępcę dyrektora zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy dyrektor, po uzyskaniu zgody Zarządu.

§ 13. 1. Zarząd może powierzyć zarządzanie Muzeum zarządcy w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2. W przypadku powierzenia zarządzania Muzeum zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia i czynności przewidziane dla dyrektora, o których mowa w § 9, 12, 14, 15, 16 i 18.

§ 14. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) przedstawianie Zarządowi w terminach przez niego ustalonych:

a) rocznego planu finansowego Muzeum;

b) sprawozdań finansowych Muzeum, określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości;

c) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości;

d) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Muzeum zaopiniowanych uchwałami Rady Muzeum, o której mowa w § 11;

e) rocznych sprawozdań z działalności wraz z oceną działalności Muzeum przez Radę Muzeum, o której mowa w § 11;

f) informacji finansowych i merytorycznych, w zakresie ustalonym przez Zarząd, koniecznych do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy Muzeum;

g) rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej;

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;

4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

5) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w Muzeum;

6) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników, kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

2. Dyrektor o zamiarze utworzenia kolegium informuje Zarząd, który może desygnować jednego przedstawiciela jako członka kolegium. Zarząd może desygnować jednego swojego przedstawiciela do już istniejącego kolegium.

3. Kolegium może mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa dwa lata, albo może zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres jego działania wyznacza termin realizacji tego zadania.

4. W skład kolegium mogą wchodzić pracownicy Muzeum lub osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.

5. Liczba członków kolegium nie może przekraczać dziesięciu osób.

6. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego kolegium, zastępcę przewodniczącego kolegium, a także sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz obsługę kancelaryjno-biurową kolegium.

7. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego kolegium z jego inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy składu kolegium lub na wniosek dyrektora w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

8. Kolegium wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. Opinie są wyrażane w formie uchwał.

9. Uchwały kolegium są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie kolegium. Protokoły z posiedzeń kolegiów wraz z podjętymi na nich uchwałami są przekazywane dyrektorowi.

10. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 16. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Śląskiego.

3. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd.

§ 17. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje przekazywane przez Województwo Śląskie, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 19. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych na nośnikach analogowych lub cyfrowych;

2) produkcji i sprzedaży artykułów promujących Muzeum i jego zasoby,

3) sprzedaży replik i wyrobów przemysłu kultury;

4) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu;

5) usług reklamowych i sponsoringu;

6) usług gastronomicznych i hotelarskich;

7) usług konserwatorskich, wykonywania ekspertyz, usług doradczych i specjalistycznych oraz prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych z zakresu działania Muzeum;

8) usług organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, spotkań, imprez i innych form działalności kulturalnej;

9) usług transportowych, w tym specjalistycznych;

10) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

11) usług wystawienniczych, wynajmu zbiorów i eksponatów oraz udostępniania zbiorów do reprodukowania, kopiowania, fotografowania i filmowania.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Województwo Śląskie w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 21. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »