| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/41/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie

§ 1. Nadaje się statut Muzeum Zamkowemu w Pszczynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/58/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Andrzej Gościniak


Załącznik do uchwały Nr IV/41/2/2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 września 2013 r.

STATUT
MUZEUM ZAMKOWEGO
W PSZCZYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Zamkowe w Pszczynie, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Województwo Śląskie, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest Pszczyna.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. 1. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, pod numerem PRM/19/98.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie, pod numerem RIK-M/13/99.

3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Zamkowe w Pszczynie”.

2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Muzeum Zamkowe”.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy dbałość o zachowanie substancji zabytkowej zamku w Pszczynie, w tym wyposażenia i otoczenia oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów z zakresu sztuki polskiej i obcej oraz historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zamku i ziemi pszczyńskiej na tle rozwoju architektury i historii obyczaju europejskich rezydencji.

§ 6. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) obiekty związane z dziejami zamku w Pszczynie, ziemi pszczyńskiej oraz regionu śląskiego;

2) obiekty związane z historią arystokracji śląskiej;

3) obiekty związane z europejskimi rezydencjami arystokratycznymi i ich wystrojem;

4) obiekty dotyczące historii obyczajów;

5) militaria polskie i obce;

6) działa malarstwa polskiego i obcego;

7) obiekty rzemiosła artystycznego;

8) obiekty przyrodnicze związane z myślistwem.

§ 7. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:

1) konserwację zabytkowej budowli zamku oraz pozostałych obiektów;

2) gromadzenie zbiorów;

3) przechowywanie zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

4) konserwację zbiorów;

5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

7) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji z zakresu swojej działalności;

8) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;

9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

10) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;

11) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

12) prowadzenie działalności wydawniczej;

13) prowadzenie biblioteki w zakresie zgodnym z działalnością Muzeum;

14) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

§ 8. Szczegółową organizację Muzeum, w tym zakres działów i innych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Zarządem”, a także opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze

i sposób ich powoływania

§ 9. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, a bezpośredni Zarząd.

§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. W skład Rady Muzeum wchodzi 15 członków.

3. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

4. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

§ 11. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.

4. Zastępcę dyrektora zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy dyrektor, po uzyskaniu zgody Zarządu.

§ . 1. Zarząd może powierzyć zarządzanie Muzeum zarządcy w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2. W przypadku powierzenia zarządzania Muzeum zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia i czynności przewidziane dla dyrektora, o których mowa w § 8, 11, 13, 14, 15 i 17.

§ 13. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) przedstawianie Zarządowi w terminach przez niego ustalonych:

a) rocznego planu finansowego Muzeum;

b) sprawozdań finansowych Muzeum, określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości;

c) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości;

d) rocznych planów działalności statutowej Muzeum zaopiniowanych uchwałami Rady Muzeum, o której mowa w § 10;

e) rocznych sprawozdań z działalności wraz z oceną działalności Muzeum przez Radę Muzeum, o której mowa w § 10;

f) informacji finansowych i merytorycznych, w zakresie ustalonym przez Zarząd, koniecznych do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy Muzeum;

g) rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej;

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;

4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

5) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w Muzeum;

6) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami.

§ 14. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników, kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

2. Dyrektor o zamiarze utworzenia kolegium informuje Zarząd, który może desygnować jednego przedstawiciela jako członka kolegium. Zarząd może desygnować jednego swojego przedstawiciela do już istniejącego kolegium.

3. Kolegium może mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa dwa lata, albo może zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres jego działania wyznacza termin realizacji tego zadania.

4. W skład kolegium mogą wchodzić pracownicy Muzeum lub osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.

5. Liczba członków kolegium nie może przekraczać dziesięciu osób.

6. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego kolegium, zastępcę przewodniczącego kolegium, a także sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz obsługę kancelaryjno-biurową kolegium.

7. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego kolegium z jego inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy składu kolegium lub na wniosek dyrektora w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

8. Kolegium wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. Opinie są wyrażane w formie uchwał.

9. Uchwały kolegium są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie kolegium. Protokoły z posiedzeń kolegiów wraz z podjętymi na nich uchwałami są przekazywane dyrektorowi.

10. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 15. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Śląskiego.

3. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd.

§ 16. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje przekazywane przez Województwo Śląskie, w tym:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3 ust. 2, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 18. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) usług konserwatorskich, wykonywania ekspertyz oraz usług doradczych z zakresu działania Muzeum,

2) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,

3) usług wystawienniczych oraz udostępniania zbiorów do reprodukowania, kopiowania, fotografowania i filmowania,

4) usług organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, spotkań, imprez i innych forma działalności kulturalnej,

5) usług marketingowych i reklamowych,

6) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu,

7) produkcji i sprzedaży artykułów promujących Muzeum i jego zasoby,

8) produkcji i sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych na nośnikach analogowych lub cyfrowych.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 19. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Województwo Śląskie w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 20. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »