| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WE.031.6.2013 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskimreprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kędzierzynie-Koźlu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Powiatu - Małgorzata Tudaj

2. Wicestarosta Powiatu - Józef Gisman

zwanym dalej "Przyjmującym".

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Kształcenie będzie odbywało się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7, zwanym dalej CKPiU.

3. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

4. Zakwaterownie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

5. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do CKPiU imienny wykaz uczniów objętych w roku szkolnym 2013/2014 kształceniem zawodowym w CKPiU.

§ 2.

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. wynosi 430,00 zł.

3. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w ust. 1 i 2.

4. Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez CKPiU - na konto wskazane na fakturze, której płatnikiem jest:

Powiat Lubliniecki

ul. Paderewskiego 7

42-700 Lubliniec

NIP: 5751885800

5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora CKPiU, w którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

                            POWIERZAJĄCY                                                                      PRZYJMUJĄCY

Starosta Lubliniecki


Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


Tadeusz Konina

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Małgorzata Tudaj


Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Józef Gisman

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »