| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Manderlówka” w Tychach

Na podstawie art.   58   ust.   1   ustawy z   dnia 18   lipca 2001   r. Prawo wodne (Dz.   U.   z   2012   r., poz. 145, 951, 1513, z   2013   r. poz. 21, 165) zarządza się co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Manderlówka” w   mieście Tychy, powiat Tychy, województwo śląskie, na wniosek Kompani Piwowarskiej S.A. w   Poznaniu.  

2.   Ujęcie wody podziemnej, o   którym mowa w   ust.   1   stanowią 3   studnie kopane. Lokalizację studni przedstawia załącznik nr 1   do rozporządzenia.  

§   2.   Strefę ochronną ujęcia wody, o   której mowa w   §   1, stanowią:  

1)   teren ochrony bezpośredniej, o   powierzchni 0,0697 ha, obejmujący w   całości działki nr 1499/185, 2094/185 oraz 2692/184, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1   do rozporządzenia;  

2)   teren ochrony pośredniej o   powierzchni 9,60 ha, obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w   załączniku nr 2   do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3   do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4   do rozporządzenia.  

§   3.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują zakazy i   nakazy wynikające z   art.   53   ustawy Prawo wodne.  

§   4.   Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące zakazy:  

1)   wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z   wyjątkiem:  

a)   oczyszczonych wód opadowych i   roztopowych,  

b)   wód opadowych i   roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania;  

2)   mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;  

3)   stosowania nawozów;  

4)   stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;  

5)   lokalizowania nowych zakładów przemysłowych, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 9   listopada 2010   r. w   sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

6)   lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;  

7)   lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych oraz rurociągów do ich transportu, z   wyjątkiem:  

a)   naziemnych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,  

b)   magazynów butli z   gazem płynnym;  

8)   lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i   obojętne oraz obojętnych;  

9)   urządzania parkingów samochodowych lub zespołów parkingowych wraz z   towarzyszącą im infrastrukturą o   powierzchni użytkowej nie   mniejszej niż 0,2 ha oraz pozostałych parkingów bez ujmowania wód opadowych i   roztopowych w   systemy kanalizacji deszczowej;  

10)   wykonywania odwodnień budowlanych;  

11)   lokalizowania nowych ujęć wody (nie dotyczy wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla ujęcia Manderlówka).  

§   5.   1.   Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy ogrodzić, a   na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o   ujęciu wody i   zakazie wstępu osób nieupoważnionych.  

2.   Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic zawierających informacje o   ustanowieniu strefy.  

§   6.   Rozporządzenie wchodzi w   życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

p.o. DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W   GLIWICACH  


inż.   Tomasz   Cywiński

 


Załącznik Nr 1   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w   obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Manderlówka"  
w Tychach.  

 

Lp.  

Jednostka ewidencyjna  

Obręb ewidencyjny  

Nr działki  

1  

Tychy  

Tychy 8  

2034/47  

2  

Tychy  

Tychy 8  

831/143 - część  

3  

Tychy  

Tychy 8  

2093/185  

4  

Tychy  

Tychy 8  

2035/47 - część  

5  

Tychy  

Tychy 8  

2693/184  

6  

Tychy  

Tychy 8  

244/185 - część  

7  

Tychy  

Tychy 8  

2616/185 - część  

8  

Tychy  

Tychy 8  

2096/185 - część  

9  

Tychy  

Tychy 8  

2095/185  

10  

Tychy  

Tychy 8  

2037/47  

11  

Tychy  

Tychy 8  

597/180  

12  

Tychy  

Tychy 8  

2068/181  

13  

Tychy  

Tychy 8  

2038/47  

14  

Tychy  

Tychy 8  

2067/181  

15  

Tychy  

Tychy 8  

2061/181  

16  

Tychy  

Tychy 8  

2062/181  

17  

Tychy  

Tychy 8  

1636/179  

18  

Tychy  

Tychy 8  

2493/47 - część  

19  

Tychy  

Tychy 8  

2502/175  

20  

Tychy  

Tychy 8  

2100/173  

21  

Tychy  

Tychy 8  

2099/173  

22  

Tychy  

Tychy 8  

2041/147  

23  

Tychy  

Tychy 8  

1637/180  

24  

Tychy  

Tychy 8  

919/180  

25  

Tychy  

Tychy 8  

1638/180  

26  

Tychy  

Tychy 8  

1948/181  

27  

Tychy  

Tychy 8  

2209/179  

28  

Tychy  

Tychy 8  

2208/179  

29  

Tychy  

Tychy 8  

1633/179  

30  

Tychy  

Tychy 8  

1632/179  

31  

Tychy  

Tychy 8  

1631/181  

32  

Tychy  

Tychy 8  

2472/175  

33  

Tychy  

Tychy 8  

1805/177  

34  

Tychy  

Tychy 8  

2327/47  

35  

Tychy  

Tychy 8  

2328/47 - część  

36  

Tychy  

Tychy 8  

2044/47  

37  

Tychy  

Tychy 2  

3963/33 - część  

38  

Tychy  

Tychy 2  

5263/33 - część  

39  

Tychy  

Tychy 2  

4047/42 - część  

40  

Tychy  

Tychy 2  

4474/33  

41  

Tychy  

Tychy 2  

4475/33  

42  

Tychy  

Tychy 2  

1001/43  

43  

Tychy  

Tychy 2  

996/42  

44  

Tychy  

Tychy 2  

999/43  

45  

Tychy  

Tychy 2  

4316/33  

46  

Tychy  

Tychy 2  

4327/33  

47  

Tychy  

Tychy 2  

5121/33  

48  

Tychy  

Tychy 2  

4174/33  

49  

Tychy  

Tychy 2  

3966/33  

50  

Tychy  

Tychy 2  

3967/45  

51  

Tychy  

Tychy 2  

3738/45  

52  

Tychy  

Tychy 2  

2477/45  

53  

Tychy  

Tychy 2  

2129/45  

54  

Tychy  

Tychy 2  

2415/43  

55  

Tychy  

Tychy 2  

3887/33  

56  

Tychy  

Tychy 2  

5651/33  

57  

Tychy  

Tychy 2  

3769/46  

58  

Tychy  

Tychy 2  

5547/70  

59  

Tychy  

Tychy 2  

4484/60  

60  

Tychy  

Tychy 2  

4485/60  

61  

Tychy  

Tychy 2  

1389/60  

62  

Tychy  

Tychy 2  

1433/60  

63  

Tychy  

Tychy 2  

1246/60  

64  

Tychy  

Tychy 2  

5545/70  

65  

Tychy  

Tychy 2  

2642/61  

66  

Tychy  

Tychy 2  

1392/60  

67  

Tychy  

Tychy 2  

5546/70  

68  

Tychy  

Tychy 2  

1296/60  

69  

Tychy  

Tychy 2  

2614/61  

70  

Tychy  

Tychy 2  

2615/61  

71  

Tychy  

Tychy 2  

3773/70  

72  

Tychy  

Tychy 2  

3818/70  

73  

Tychy  

Tychy 2  

3582/61  

74  

Tychy  

Tychy 2  

4001/70  

75  

Tychy  

Tychy 2  

3813/70  

76  

Tychy  

Tychy 2  

4000/70  

77  

Tychy  

Tychy 2  

4002/70  

78  

Tychy  

Tychy 2  

4003/60  

79  

Tychy  

Tychy 2  

4695/60  

80  

Tychy  

Tychy 2  

3767//60  

81  

Tychy  

Tychy 2  

4696/60  

82  

Tychy  

Tychy 2  

4697/60  

83  

Tychy  

Tychy 2  

4694/60  

84  

Tychy  

Tychy 2  

3366/61  

85  

Tychy  

Tychy 2  

806/61  

86  

Tychy  

Tychy 2  

2638/60  

87  

Tychy  

Tychy 2  

3772/70 - część  

88  

Tychy  

Tychy 2  

3766/60  

89  

Tychy  

Tychy 2  

3765/60  

90  

Tychy  

Tychy 2  

643/45  

91  

Tychy  

Tychy 2  

1567/43  

92  

Tychy  

Tychy 2  

1668/80  

93  

Tychy  

Tychy 2  

1058/43  

94  

Tychy  

Tychy 2  

1060/43  

95  

Tychy  

Tychy 2  

4111/33  

96  

Tychy  

Tychy 2  

4109/80  

97  

Tychy  

Tychy 2  

5257/44  

98  

Tychy  

Tychy 2  

1075/43  

99  

Tychy  

Tychy 2  

1074/43  

100  

Tychy  

Tychy 2  

1568/43  

101  

Tychy  

Tychy 2  

3914/32  

102  

Tychy  

Tychy 8  

1499/185  

103  

Tychy  

Tychy 8  

2094/185  

104  

Tychy  

Tychy 8  

2692/184  

 


Załącznik Nr 3   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Manderlówka” w   Tychach.  

Opis przebiegu granic terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się od najbardziej wysuniętego punktu strefy ochrony pośredniej na północ, który stanowi północno-zachodni narożnik parceli  
nr 2616/185, granica terenu ochrony pośredniej biegnie linią prostą przez parcelę 2616/185  
w kierunku południowo-wschodnim do północno-wschodniego narożnika parceli 1263/184. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcelę 2096/185 do jej południowo-wschodniego narożnika, a   następnie wzdłuż południowej granicy 2666/47 biegnie do punktu granicznego z   parcelą 2493/47. Od tego punktu granica biegnie linią prostą przez parcelę 2493/47 do jej południowo-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica strefy biegnie wzdłuż zachodniej i   południowej granicy parceli 1283/203 oraz północnej granicy parceli 5547/70 do granicy parceli 4028/70, a   następnie wzdłuż zachodniej granicy parceli 4028/70 do jej południowo-zachodniego narożnika. Od tego narożnika granica strefy biegnie linią prostą do północno-wschodniego narożnika parceli 4485/60, skąd wzdłuż wschodniej i   południowo-wschodniej granicy parceli 4485/60 biegnie do północno-wschodniego narożnika parceli 1389/60.  

Od tego narożnika biegnie wzdłuż wschodniej granicy parceli 1389/60 a   następnie po granicy parceli 1433/60 dochodzi do północno-zachodniego narożnika parceli 5544/70. Od tego punktu granica parceli biegnie wzdłuż zachodniej i   południowej granicy parceli 5544/70, a   następnie wzdłuż wschodniej granicy 5545/70 do jej południowo-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcelę 5547/70 do narożnika północno-wschodniego parceli 2642/61, który jest jednocześnie narożnikiem budynku a   następnie wzdłuż wschodniej granicy parceli 2642/61 biegnie do jej południowo-wschodniego narożnika, skąd linią prostą przez parcelę 5547/70 biegnie do północno-zachodniego narożnika parceli 4328/70. Od tego narożnika granica biegnie zachodnią i   południową granicą parceli 4328/70 do granicy parceli 3815/70 (ulicy Baziowej), skąd kierując się na południe biegnie wzdłuż zachodniej a   następnie południowej granicy parceli 3815/70 do jej południowo-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica strefy biegnie linią prostą przez parcelę 3813/70 (ulicę Edukacji) do najbardziej wysuniętego na północ narożnika parceli 4002/70, a   następnie biegnie fragmentem granicy parceli 4002/70 w   kierunku południowo-zachodnim do jej następnego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą w   kierunku południowym przez parcelę 4002/70 do punktu usytuowanego na przedłużeniu południowej granicy parceli 806/61 w   odległości 52 m na zachód od południowo-wschodniego narożnika parceli 806/61. Od tak wyznaczonego punktu granica strefy biegnie linią prostą do południowo-wschodniego narożnika parceli 806/61, skąd linią prostą biegnie do południowo-wschodniego narożnika parceli 3772/70, będącego punktem granicznym parcel 3772/70, 4002/70, 3752/59 i   3750/59. Od tego punktu granica biegnie w   kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy parceli 3772/70 do jej kolejnego narożnika, od którego linią prostą biegnie przez wąską część parceli 3772/70 oraz przez parcele 5651/33 3769/46 wyznaczające granice Alei Bielskiej do południowo-zachodniego narożnika parceli 1567/43 stycznego z   granicą parceli 5651/33. Od tego punktu granica biegnie wzdłuż południowej granicy parceli 1567/43, południowej i   zachodniej granicy parceli 1568/43 do wspólnego punktu granicznego parcel 1568/43, 1567/43 i   1566/43. Od tego punktu wzdłuż granicy strefy parceli 1567/43 granica biegnie do południowo-zachodniego narożnika parceli 1074/43 a   następnie wzdłuż zachodniej granicy parceli 1074/43 biegnie do jej północno-zachodniego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy parceli 4109/80 oraz południowo-zachodniej i   zachodniej granicy parceli 1668/80 do północno-zachodniego narożnika 1668/80. Od tego narożnika linią prostą granica strefy biegnie przez parcelę 3914/33, 5121/33, 4174/33 do narożnika wewnętrznego parceli 4174/33. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcelę 5121/33 do południo-zachodniego narożnika parceli 4316/33, a   następnie wzdłuż zachodniej granicy parceli 4316/33, zachodniej i   północnej granicy parceli 996/42 biegnie do południowo-zachodniego narożnika parceli 4474/33. Od tego narożnika granica biegnie wzdłuż zachodnich granic parcel 4474/33 i   4475/33 oraz północnej granicy parceli 4584/33 do północno-zachodniego narożnika parceli 4584/33. Od tego narożnika granica strefy biegnie linią prostą będącą przedłużeniem północnej granicy 4584/33 do wschodniej granicy 2807/42 i   od tego punktu granica biegnie w   kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy parceli 2807/42 do jej północno-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcele 4047/42, 5263/33, 3963/33 i   2328/47 do południowo-zachodniego narożnika parceli 2327/47 i   wzdłuż zachodnich granic parcel 2327/47 i   2472/175 biegnie do północno-wschodniego narożnika parceli 2482/175. Od tego narożnika granica kierując się na zachód biegnie wzdłuż południowej granicy 2502/175 do jej południowo-zachodniego narożnika, a   następnie wzdłuż zachodnich granic parcel 2502/175, 2100/173  
i 2034/47 do północno-zachodniego  narożnika parceli 2034/47. Od tego narożnika linią prostą granica biegnie przez parcele 831/143, 2035/47 (ulica Księdza Kapicy) i   244/185 do północno-zachodniego narożnika parceli 2616/85 zamykając w   ten sposób obszar terenu ochrony pośredniej.  


Załącznik Nr 4   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »