| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Manderlówka” w Tychach

Na podstawie art.   58   ust.   1   ustawy z   dnia 18   lipca 2001   r. Prawo wodne (Dz.   U.   z   2012   r., poz. 145, 951, 1513, z   2013   r. poz. 21, 165) zarządza się co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Manderlówka” w   mieście Tychy, powiat Tychy, województwo śląskie, na wniosek Kompani Piwowarskiej S.A. w   Poznaniu.  

2.   Ujęcie wody podziemnej, o   którym mowa w   ust.   1   stanowią 3   studnie kopane. Lokalizację studni przedstawia załącznik nr 1   do rozporządzenia.  

§   2.   Strefę ochronną ujęcia wody, o   której mowa w   §   1, stanowią:  

1)   teren ochrony bezpośredniej, o   powierzchni 0,0697 ha, obejmujący w   całości działki nr 1499/185, 2094/185 oraz 2692/184, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1   do rozporządzenia;  

2)   teren ochrony pośredniej o   powierzchni 9,60 ha, obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w   załączniku nr 2   do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3   do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4   do rozporządzenia.  

§   3.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują zakazy i   nakazy wynikające z   art.   53   ustawy Prawo wodne.  

§   4.   Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące zakazy:  

1)   wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z   wyjątkiem:  

a)   oczyszczonych wód opadowych i   roztopowych,  

b)   wód opadowych i   roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania;  

2)   mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;  

3)   stosowania nawozów;  

4)   stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;  

5)   lokalizowania nowych zakładów przemysłowych, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 9   listopada 2010   r. w   sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

6)   lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;  

7)   lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych oraz rurociągów do ich transportu, z   wyjątkiem:  

a)   naziemnych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,  

b)   magazynów butli z   gazem płynnym;  

8)   lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i   obojętne oraz obojętnych;  

9)   urządzania parkingów samochodowych lub zespołów parkingowych wraz z   towarzyszącą im infrastrukturą o   powierzchni użytkowej nie   mniejszej niż 0,2 ha oraz pozostałych parkingów bez ujmowania wód opadowych i   roztopowych w   systemy kanalizacji deszczowej;  

10)   wykonywania odwodnień budowlanych;  

11)   lokalizowania nowych ujęć wody (nie dotyczy wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla ujęcia Manderlówka).  

§   5.   1.   Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy ogrodzić, a   na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o   ujęciu wody i   zakazie wstępu osób nieupoważnionych.  

2.   Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic zawierających informacje o   ustanowieniu strefy.  

§   6.   Rozporządzenie wchodzi w   życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

p.o. DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W   GLIWICACH  


inż.   Tomasz   Cywiński

 


Załącznik Nr 1   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w   obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Manderlówka"  
w Tychach.  

 

Lp.  

Jednostka ewidencyjna  

Obręb ewidencyjny  

Nr działki  

1  

Tychy  

Tychy 8  

2034/47  

2  

Tychy  

Tychy 8  

831/143 - część  

3  

Tychy  

Tychy 8  

2093/185  

4  

Tychy  

Tychy 8  

2035/47 - część  

5  

Tychy  

Tychy 8  

2693/184  

6  

Tychy  

Tychy 8  

244/185 - część  

7  

Tychy  

Tychy 8  

2616/185 - część  

8  

Tychy  

Tychy 8  

2096/185 - część  

9  

Tychy  

Tychy 8  

2095/185  

10  

Tychy  

Tychy 8  

2037/47  

11  

Tychy  

Tychy 8  

597/180  

12  

Tychy  

Tychy 8  

2068/181  

13  

Tychy  

Tychy 8  

2038/47  

14  

Tychy  

Tychy 8  

2067/181  

15  

Tychy  

Tychy 8  

2061/181  

16  

Tychy  

Tychy 8  

2062/181  

17  

Tychy  

Tychy 8  

1636/179  

18  

Tychy  

Tychy 8  

2493/47 - część  

19  

Tychy  

Tychy 8  

2502/175  

20  

Tychy  

Tychy 8  

2100/173  

21  

Tychy  

Tychy 8  

2099/173  

22  

Tychy  

Tychy 8  

2041/147  

23  

Tychy  

Tychy 8  

1637/180  

24  

Tychy  

Tychy 8  

919/180  

25  

Tychy  

Tychy 8  

1638/180  

26  

Tychy  

Tychy 8  

1948/181  

27  

Tychy  

Tychy 8  

2209/179  

28  

Tychy  

Tychy 8  

2208/179  

29  

Tychy  

Tychy 8  

1633/179  

30  

Tychy  

Tychy 8  

1632/179  

31  

Tychy  

Tychy 8  

1631/181  

32  

Tychy  

Tychy 8  

2472/175  

33  

Tychy  

Tychy 8  

1805/177  

34  

Tychy  

Tychy 8  

2327/47  

35  

Tychy  

Tychy 8  

2328/47 - część  

36  

Tychy  

Tychy 8  

2044/47  

37  

Tychy  

Tychy 2  

3963/33 - część  

38  

Tychy  

Tychy 2  

5263/33 - część  

39  

Tychy  

Tychy 2  

4047/42 - część  

40  

Tychy  

Tychy 2  

4474/33  

41  

Tychy  

Tychy 2  

4475/33  

42  

Tychy  

Tychy 2  

1001/43  

43  

Tychy  

Tychy 2  

996/42  

44  

Tychy  

Tychy 2  

999/43  

45  

Tychy  

Tychy 2  

4316/33  

46  

Tychy  

Tychy 2  

4327/33  

47  

Tychy  

Tychy 2  

5121/33  

48  

Tychy  

Tychy 2  

4174/33  

49  

Tychy  

Tychy 2  

3966/33  

50  

Tychy  

Tychy 2  

3967/45  

51  

Tychy  

Tychy 2  

3738/45  

52  

Tychy  

Tychy 2  

2477/45  

53  

Tychy  

Tychy 2  

2129/45  

54  

Tychy  

Tychy 2  

2415/43  

55  

Tychy  

Tychy 2  

3887/33  

56  

Tychy  

Tychy 2  

5651/33  

57  

Tychy  

Tychy 2  

3769/46  

58  

Tychy  

Tychy 2  

5547/70  

59  

Tychy  

Tychy 2  

4484/60  

60  

Tychy  

Tychy 2  

4485/60  

61  

Tychy  

Tychy 2  

1389/60  

62  

Tychy  

Tychy 2  

1433/60  

63  

Tychy  

Tychy 2  

1246/60  

64  

Tychy  

Tychy 2  

5545/70  

65  

Tychy  

Tychy 2  

2642/61  

66  

Tychy  

Tychy 2  

1392/60  

67  

Tychy  

Tychy 2  

5546/70  

68  

Tychy  

Tychy 2  

1296/60  

69  

Tychy  

Tychy 2  

2614/61  

70  

Tychy  

Tychy 2  

2615/61  

71  

Tychy  

Tychy 2  

3773/70  

72  

Tychy  

Tychy 2  

3818/70  

73  

Tychy  

Tychy 2  

3582/61  

74  

Tychy  

Tychy 2  

4001/70  

75  

Tychy  

Tychy 2  

3813/70  

76  

Tychy  

Tychy 2  

4000/70  

77  

Tychy  

Tychy 2  

4002/70  

78  

Tychy  

Tychy 2  

4003/60  

79  

Tychy  

Tychy 2  

4695/60  

80  

Tychy  

Tychy 2  

3767//60  

81  

Tychy  

Tychy 2  

4696/60  

82  

Tychy  

Tychy 2  

4697/60  

83  

Tychy  

Tychy 2  

4694/60  

84  

Tychy  

Tychy 2  

3366/61  

85  

Tychy  

Tychy 2  

806/61  

86  

Tychy  

Tychy 2  

2638/60  

87  

Tychy  

Tychy 2  

3772/70 - część  

88  

Tychy  

Tychy 2  

3766/60  

89  

Tychy  

Tychy 2  

3765/60  

90  

Tychy  

Tychy 2  

643/45  

91  

Tychy  

Tychy 2  

1567/43  

92  

Tychy  

Tychy 2  

1668/80  

93  

Tychy  

Tychy 2  

1058/43  

94  

Tychy  

Tychy 2  

1060/43  

95  

Tychy  

Tychy 2  

4111/33  

96  

Tychy  

Tychy 2  

4109/80  

97  

Tychy  

Tychy 2  

5257/44  

98  

Tychy  

Tychy 2  

1075/43  

99  

Tychy  

Tychy 2  

1074/43  

100  

Tychy  

Tychy 2  

1568/43  

101  

Tychy  

Tychy 2  

3914/32  

102  

Tychy  

Tychy 8  

1499/185  

103  

Tychy  

Tychy 8  

2094/185  

104  

Tychy  

Tychy 8  

2692/184  

 


Załącznik Nr 3   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Manderlówka” w   Tychach.  

Opis przebiegu granic terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się od najbardziej wysuniętego punktu strefy ochrony pośredniej na północ, który stanowi północno-zachodni narożnik parceli  
nr 2616/185, granica terenu ochrony pośredniej biegnie linią prostą przez parcelę 2616/185  
w kierunku południowo-wschodnim do północno-wschodniego narożnika parceli 1263/184. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcelę 2096/185 do jej południowo-wschodniego narożnika, a   następnie wzdłuż południowej granicy 2666/47 biegnie do punktu granicznego z   parcelą 2493/47. Od tego punktu granica biegnie linią prostą przez parcelę 2493/47 do jej południowo-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica strefy biegnie wzdłuż zachodniej i   południowej granicy parceli 1283/203 oraz północnej granicy parceli 5547/70 do granicy parceli 4028/70, a   następnie wzdłuż zachodniej granicy parceli 4028/70 do jej południowo-zachodniego narożnika. Od tego narożnika granica strefy biegnie linią prostą do północno-wschodniego narożnika parceli 4485/60, skąd wzdłuż wschodniej i   południowo-wschodniej granicy parceli 4485/60 biegnie do północno-wschodniego narożnika parceli 1389/60.  

Od tego narożnika biegnie wzdłuż wschodniej granicy parceli 1389/60 a   następnie po granicy parceli 1433/60 dochodzi do północno-zachodniego narożnika parceli 5544/70. Od tego punktu granica parceli biegnie wzdłuż zachodniej i   południowej granicy parceli 5544/70, a   następnie wzdłuż wschodniej granicy 5545/70 do jej południowo-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcelę 5547/70 do narożnika północno-wschodniego parceli 2642/61, który jest jednocześnie narożnikiem budynku a   następnie wzdłuż wschodniej granicy parceli 2642/61 biegnie do jej południowo-wschodniego narożnika, skąd linią prostą przez parcelę 5547/70 biegnie do północno-zachodniego narożnika parceli 4328/70. Od tego narożnika granica biegnie zachodnią i   południową granicą parceli 4328/70 do granicy parceli 3815/70 (ulicy Baziowej), skąd kierując się na południe biegnie wzdłuż zachodniej a   następnie południowej granicy parceli 3815/70 do jej południowo-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica strefy biegnie linią prostą przez parcelę 3813/70 (ulicę Edukacji) do najbardziej wysuniętego na północ narożnika parceli 4002/70, a   następnie biegnie fragmentem granicy parceli 4002/70 w   kierunku południowo-zachodnim do jej następnego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą w   kierunku południowym przez parcelę 4002/70 do punktu usytuowanego na przedłużeniu południowej granicy parceli 806/61 w   odległości 52 m na zachód od południowo-wschodniego narożnika parceli 806/61. Od tak wyznaczonego punktu granica strefy biegnie linią prostą do południowo-wschodniego narożnika parceli 806/61, skąd linią prostą biegnie do południowo-wschodniego narożnika parceli 3772/70, będącego punktem granicznym parcel 3772/70, 4002/70, 3752/59 i   3750/59. Od tego punktu granica biegnie w   kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy parceli 3772/70 do jej kolejnego narożnika, od którego linią prostą biegnie przez wąską część parceli 3772/70 oraz przez parcele 5651/33 3769/46 wyznaczające granice Alei Bielskiej do południowo-zachodniego narożnika parceli 1567/43 stycznego z   granicą parceli 5651/33. Od tego punktu granica biegnie wzdłuż południowej granicy parceli 1567/43, południowej i   zachodniej granicy parceli 1568/43 do wspólnego punktu granicznego parcel 1568/43, 1567/43 i   1566/43. Od tego punktu wzdłuż granicy strefy parceli 1567/43 granica biegnie do południowo-zachodniego narożnika parceli 1074/43 a   następnie wzdłuż zachodniej granicy parceli 1074/43 biegnie do jej północno-zachodniego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy parceli 4109/80 oraz południowo-zachodniej i   zachodniej granicy parceli 1668/80 do północno-zachodniego narożnika 1668/80. Od tego narożnika linią prostą granica strefy biegnie przez parcelę 3914/33, 5121/33, 4174/33 do narożnika wewnętrznego parceli 4174/33. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcelę 5121/33 do południo-zachodniego narożnika parceli 4316/33, a   następnie wzdłuż zachodniej granicy parceli 4316/33, zachodniej i   północnej granicy parceli 996/42 biegnie do południowo-zachodniego narożnika parceli 4474/33. Od tego narożnika granica biegnie wzdłuż zachodnich granic parcel 4474/33 i   4475/33 oraz północnej granicy parceli 4584/33 do północno-zachodniego narożnika parceli 4584/33. Od tego narożnika granica strefy biegnie linią prostą będącą przedłużeniem północnej granicy 4584/33 do wschodniej granicy 2807/42 i   od tego punktu granica biegnie w   kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy parceli 2807/42 do jej północno-wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica biegnie linią prostą przez parcele 4047/42, 5263/33, 3963/33 i   2328/47 do południowo-zachodniego narożnika parceli 2327/47 i   wzdłuż zachodnich granic parcel 2327/47 i   2472/175 biegnie do północno-wschodniego narożnika parceli 2482/175. Od tego narożnika granica kierując się na zachód biegnie wzdłuż południowej granicy 2502/175 do jej południowo-zachodniego narożnika, a   następnie wzdłuż zachodnich granic parcel 2502/175, 2100/173  
i 2034/47 do północno-zachodniego  narożnika parceli 2034/47. Od tego narożnika linią prostą granica biegnie przez parcele 831/143, 2035/47 (ulica Księdza Kapicy) i   244/185 do północno-zachodniego narożnika parceli 2616/85 zamykając w   ten sposób obszar terenu ochrony pośredniej.  


Załącznik Nr 4   do Rozporządzenia Nr 3/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 26   września 2013   r.  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »