| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/233/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona i warunków udzielania bonifikat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art.37 ust.1, ust. 2 pkt 1 i art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i określa warunki udzielania bonifikat przy ich sprzedaży.

2. Rada Gminy Dąbrowa Zielona wyraża zgodę na zbywanie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozdziale 2 i 3.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

2) wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dąbrowa Zielona,

3) zaświadczeniu o samodzielności – należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),

4) lokalu mieszkalnym – rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca   1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),

5) gminie – rozumie się przez to Gminę Dąbrowa Zielona,

6) okresie najmu – rozumie się przez to łączny okres posiadania tytułu do lokalu (umowa najmu, wstąpienie w stosunek najmu) będącego przedmiotem sprzedaży lub jego części przez wnioskodawcę i jego małżonka oraz ich osoby bliskie: wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo, osobę przysposobioną albo osobę, która pozostawała lub pozostaje z wnioskodawcą faktycznie we wspólnym pożyciu - jeżeli osoby te były poprzednimi najemcami tego lokalu – liczony od daty wstąpienia w najem do daty zawarcia umowy jego sprzedaży,

7) stałym zamieszkaniu – należy przez to rozumieć nieprzerwane korzystanie i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz centralizację spraw życiowych najemcy w lokalu mieszkalnym, będącym przedmiotem sprzedaży przez cały okres najmu, przy czym najemca nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w innym lokalu,

8) nabywca, osoba która złożyła wniosek o nabycie lokalu,

9) cena – wartość lokalu określona przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w ustawie,

10) cena sprzedaży – cena po udzielonej bonifikacie,

11) oprocentowanie – oprocentowanie określone w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

12) najemca – osoba, która posiada najem lokalu na czas nieokreślony,

13) protokół – protokół z rokowań dotyczących uzgodnienia warunków bez przetargowego nabycia lokalu mieszkalnego,

14) akt notarialny – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży,

15) właściciel lokalu- nabywca, który zawarł akt notarialny,

16) sprzedaż zbiorowa 50% - równoczesna sprzedaż nie mniej niż 50% wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

17) sprzedaż zbiorowa 100% - równoczesna sprzedaż wszystkich wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz sprzedaż ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku.

§ 2. 1. Sprzedaż lokalu odbywa się z jednoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu.

2. Jeżeli w skład nieruchomości wspólnej wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, sprzedaży dokonuje się z jednoczesnym ustanowieniem udziału w tym prawie.

Rozdział 2.
Tryby sprzedaży lokali mieszkalnych

§ 3. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych może nastąpić:

1) w przetargu – wskazane przez wójta lokale wolne, których zbycie uzasadnione jest względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy,

2) w przetargu – wskazane przez wójta lokale będące przedmiotem najmu, których zbycie uzasadnione jest względami ekonomicznymi – gdzie najemcy nie skorzystali z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu oraz z przedstawionej im przez wójta oferty zamiany na inny lokal,

3) bezprzetargowo - lokale oddane w najem, których najemcy korzystają z pierwszeństwa ich nabycia określonego w ustawie.

Rozdział 3.
Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

§ 4. 1. Ustala się bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy będącego osobą fizyczną w stosunku do ceny w wysokości określonej poniżej:

1) W przypadku sprzedaży lokali w budynkach wielorodzinnych wybudowanych do 1952 roku, następującej w formie indywidualnej, zbiorowej 50% lub zbiorowej 100 % obowiązują następujące bonifikaty od ceny lokalu: Przy sprzedaży indywidualnej bonifikata wynosi 75 % przy wpłacie ceny sprzedaży jednorazowo oraz 70% przy wpłacie ceny w ratach, Przy sprzedaży zbiorowej 50% - bonifikata wynosi 90%, Przy sprzedaży zbiorowej 100% - bonifikata wynosi 95%,

2) W przypadku sprzedaży lokali w budynkach wielorodzinnych wybudowanych od 1953-1985 roku, następującej w formie indywidualnej, zbiorowej 50% lub zbiorowej 100 % obowiązują następujące bonifikaty od ceny lokalu: Przy sprzedaży indywidualnej bonifikata wynosi 35 % przy wpłacie ceny sprzedaży jednorazowo oraz 30 % przy wpłacie ceny w ratach, Przy sprzedaży zbiorowej 50% - bonifikata wynosi 45 %, Przy sprzedaży zbiorowej 100% - bonifikata wynosi 50 %,

§ 5. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi z uwzględnieniem jej waloryzacji w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego lub jego wykorzystania na inne cele jak mieszkalne w terminie przed upływem 5 lat od daty zakupu.

§ 6. § 6 Dopuszcza się możliwość obniżenia ceny o wartość nakładów poniesionych przez najemcę na remont najmowanego lokalu, jeżeli zwiększają one wartość lokalu w dacie wyceny.

§ 7. Zasady uiszczania zapłaty  ceny sprzedaży lokali mieszkalnych:

1. Cena sprzedaży podlega zapłacie w drodze jednorazowej wpłaty w terminie 28 dni od daty podpisania protokołu.

2. Cena sprzedaży może zostać rozłożona, na wniosek nabywcy, na raty płatne maksymalnie przez okres 5 lat, po wyrażeniu przez nabywcę zgody na ustanowienie hipoteki na kwotę nie niższą niż pozostała do zapłaty cena sprzedaży:

1) Pierwsza rata w wysokości 25% ceny podlega zapłacie w terminie 28 dni od daty podpisania protokołu,

2) Następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalanych każdorazowo przez strony w umowie,

3) Rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

§ 8. 1. Przy sprzedaży zbiorowej 50% lub zbiorowej 100% akty notarialne podpisywane będą po dokonaniu wpłat ceny sprzedaży lokali ustalonych w protokołach, przez wszystkich nabywców.

2. W przypadku rezygnacji z zawarcia aktu notarialnego choćby przez jednego z nabywców, którzy złożyli wniosek o sprzedaż zbiorową 100% lub sprzedaż zbiorową 50%, właściciele lokali będą zobowiązani odpowiedni do:

1) Dopłaty różnicy pomiędzy ceną sprzedaży wymaganą z tytułu sprzedaży zbiorowej 100% a ceną sprzedaży wymaganą przy sprzedaży zbiorowej 50% lub indywidualnej.

2) Dopłaty różnicy pomiędzy ceną sprzedaży wymaganą z tytułu sprzedaży zbiorowej 50% a ceną sprzedaży wymaganą przy sprzedaży indywidualnej.

3. Dopłata o której mowa w ust. 2 winna nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego. Z tego tytułu wprowadza się zasadę, że nabywca poddaje się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie przepisu art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9. Najemca posiadający zaległości czynszowe winien je uregulować przed dniem sporządzenia protokołu.

§ 10. Koszty związane ze sprzedażą lokalu i przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. §12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »