| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/353/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) –Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.

Dział

NAZWA- TREŚĆ

KWOTA

1.

600

Transport i łączność

369.177,00

w tym:

Dochody majątkowe

369.177,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)

369.177,00

2.

801

Oświata i wychowanie

179.297,22

w tym:

Dochody bieżące

179.297,22

w tym:

- wpływy z usług ( § 0830)

1.420,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

1.052,60

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2461)

67.603,20

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2467)

109.221,42

R A Z E M D O C H O D Y 1-2

548.474,22

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

600

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

369.177,00

I. wydatki bieżące

0

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2. dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II. wydatki majątkowe

369.177,00

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

369.177,00

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

600

Razem:

Transport i łączność

369.177,00

801

80101

Szkoły podstawowe

67.603,20

I. wydatki bieżące

67.603,20

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2. dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

67.603,20

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II. wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

80104

Przedszkola

2.472,60

I. wydatki bieżące

2.472,60

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

2.472,60

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.472,60

2. dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II. wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

80195

Pozostała działalność

109.221,42

I. wydatki bieżące

109.221,42

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2. dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

109.221,42

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II. wydatki majątkowe

0

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

179.297,22

O G Ó Ł E M :

548.474,22

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2013 rok otrzymują brzmienie:

Lp.

Nazwa zadania – cel wydatku

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział §

Kwota
złotych

2

3

4

5

6

I. Wydatki na finansowanie inwestycji


1.

Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka-Żywiec


600


60001


6650


30.000,00

2.

Nakładki asfaltowe na drogach gminnych

600

60016

6050

1.013.274,50

3.

Odbudowa nawierzchni ul. Grapa w Żywcu na odcinku 0 + 00 do 1 + 300

600

60078

6050

659.187,00


4.

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego przy ul. Nad Stawem w Żywcu „


600


60078


6050


51.660,00

5.

Remont ul. Wspólnej w Żywcu w km 0 + 000-0 + 739

600

60078

6050

369.177,00


6.

Przebudowa płyty rynku w Żywcu prowadząca do budowy nowoczesnej strefy turystycznej


630


63095


6050


15.200,00

7.

Budownictwo socjalne

700

70095

6050

230.000,00

8.

Zagospodarowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego

750

75023

6050

22.000,00

9.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec

750

75023

6057

3.140.792,84

10.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec

750

75023

6059

200.000,94

11.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2

750

75023

6057

2.908.555,50

12.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2

750

75023

6059

513.274,50

13.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6057

4.717.593,08

14.

Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej

750

75023

6059

1.037.169,53


15.

Utworzenie boksu kasowego na potrzeby poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


750


75023


6050


12.800,00

16.

Wyposażenie pracowni komputerowej

801

80101

6067

5.173,91

17.

Wyposażenie pracowni komputerowej

801

80101

6069

426,09


18.

Modernizacja systemu ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żywcu przy ul. Moszczanickiej 26


801


80101


6050


50.000,00


19.

Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu


801


80104


6050


1.605.000,00

20.

Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu

801

80104

6050

50.000,00

21.

Remont kapitalny wewnętrznej starej części budynku Gimnazjum nr 1 w Żywcu

801

80110

6050

710.000,00

22.

Program ograniczania niskiej emisji w Mieście Żywcu – etap VI

900

90095

6050

288.043,00


23.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6057


10.200.000,00


24.

Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II


921


92195


6059


1.800.000,00


25.

Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt.”Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”


921


92195


6050


54.000,00

26.

Montaż nowej folii basenowej

926

92604

6210

40.000,00

27.

Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego przy G3 i SP 3 w Sporyszu

926

92695

6050

220.000,00

R A Z E M :

29.943.327,89

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 127.709.240,19 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 124.645.882,83 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.069.511,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.132.868,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.

DOCHODY OGÓŁEM:

127.709.240,19

2.

WYDATKI OGÓŁEM:

124.645.882,83

3.

Wynik (1 – 2 ) – nadwyżka:

3.063.357,36

4.

PRZYCHODY BUDŻETU

2.069.511,00

z czego:

- pożyczki

69.511,00

- kredyty

2.000.000,00

5.

ROZCHODY BUDŻETU

5.132.868,36

z czego

- spłata rat zaciągniętych kredytów

4.307.692,36

- spłata rat zaciągniętych pożyczek

825.176,00

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 3.063.357,36 złotych przeznaczona zostanie na:

1) Zaplanowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 2.238.181,36 złotych

2) Zaplanowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 825.176,00 złotych.

§ 4.

W Uchwale Nr XLIX/339/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok -

§ 1.

pkt 3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych otrzymuje brzmienie jak niżej:

Dział

Rozdział

Nazwa - treść

Kwota

750

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

268.532,00

I. wydatki bieżące

0

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2. dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

0

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II. wydatki majątkowe

268.532,00

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

268.532,00

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

268.532,00

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

750

Razem:

Administracja publiczna

268.532,00

801

80110

Gimnazja

63.300,00

I. wydatki bieżące

13.300,00

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych

0

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2. dotacje na zadania bieżące

0

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

13.300,00

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0

6. obsługa długu jst

0

II. wydatki majątkowe

50.000,00

w tym na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000,00

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0

2. zakup i objęcie akcji i udziałów

0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

63.300,00

O G Ó Ł E M :

331.832,00

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych dla miejskich szkół, gimnazjów i stołówek szkolnych w łącznej kwocie 897,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 897,00 złotych.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok otrzymuje brzmienie jak niżej:

Nazwa dochodu własnego

Klasyfikacja budżetowa

Dział - Rozdział

Ogółem

Stan środków na początek roku

Dochody własne do uzyskania w 2013 r.

Środki roku 2013 ogółem

Planowane wydatki roku 2013

Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r.

Wzbogacenie oferty edukacyjnej


801-80101


182.375,00


0,00


182.375,00


182.375,00


182.375,00


0,00

Wzbogacenie oferty edukacyjnej


801-80110


139.200,00


0,00


139.200,00


139.200,00


139.200,00


0,00

Żywienie

801-80148

820.560,00

0,00

820.560,00

820.560,00

820.560,00

0,00

Ogółem:

1.142.135,00

0,00

1.142.135,00

1.142.135,00

1.142.135,00

0,00

§ 6.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2012 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/353/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 26 września 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w złotych

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

750

75095

Miasto Bielsko- Biała

1.030,00

750

Razem:

Administracja publiczna

1.030,00

851

85158

Izby wytrzeźwień

12.770,00

851

Razem:

Ochrona zdrowia

12.770,00

921

92109

Miejskie Centrum Kultury

2.427.750,00

0

0

92116

Żywiecka Biblioteka Samorządowa

680.000,00

0

0

92118

Muzeum Miejskie

1.250.000,00

0

0

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.357.750,00

0

0

926

92604

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0

1.000.000,00

40.000,00

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

1.000.000,00

40.000,00

RAZEM:

4.357.750,00

1.000.000,00

53.800,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

630

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0

0

20.000,00

630

Razem:

Turystyka

0

0

20.000,00

801

80101

Szkoły podstawowe

410.420,00

0

0

80104

Przedszkola

962.717,00

0

0

80110

Gimnazja

624.247,00

0

0

801

Razem:

Oświata i wychowanie

1.997.384,00

0

0

851

85153

Zwalczanie narkomanii

0

0

50.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

332.230,00

851

Razem:

Ochrona zdrowia

0

0

382.230,00

853

85395

Pozostała działalność

0

0

50.000,00

853

Razem:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

0

50.000,00


854


85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


0


0


30.000,00

85495

Pozostała działalność

0

0

15.000,00

854

Razem:

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

0

45.000,00

921

92195

Pozostała działalność

0

0

50.000,00

921

Razem:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

0

50.000,00

926

92695

Pozostała działalność

0

0

150.000,00

926

Razem:

Kultura fizyczna i sport

0

0

150.000,00

RAZEM:

1.997.384,00

0

697.230,00

O G Ó Ł E M :

6.355.134,00

1.000.000,00

751.030,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »