| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 162 986,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 162 986,00 zł

1) Dochody bieżące o kwotę 162 986 ,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1 947 523,36 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 454 457,75 zł.,

- 600 - Transport i łączność o kwotę 1 078 504,00 zł.,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 275 114,00 zł.,

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 116 931,90 zł.,

- 926 - Kultura fizyczna o kwotę 22 515,71 zł.,

1) Dochody bieżące o kwotę 116 931,90 zł w tym:

- z tytułu zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę  116 931, 90 zł

2) Dochody majątkowe o kwotę 1 830 591,46 zł w tym:

- z tytułu zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 1 555 477,46 zł

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 507 713,13  zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50 000,00 zł.,

- 600 - Transport i łączność o kwotę 113 727,13 zł.,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8 181,75 zł.,

- 710 - Działalność usługowa o kwotę 7 693,25 zł.,

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę  90 000,00 zł.,

- 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 6 000,00 zł.,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 192 111,00 zł.,

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40 000,00 zł.,

1) Wydatki bieżące o kwotę 507 713,13 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 540 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 500 000,00 zł.,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40 000,00 zł.,

1) Wydatki majątkowe o kwotę 500 000,00 zł

- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500 000,00 zł

2) Wydatki bieżące o kwotę 40 000,00 zł

§ 3.

Zmienia się § 9 Uchwały budżetowej, który otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości  17 300 000,00 zł:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 500 000,00 zł

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst w wysokości 10 062 352,49 zł

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z pożyczek i kredytów 5 737 647,51 zł

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 5.

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 28 011 235,97 zł

2. po stronie wydatków kwotę 30 363 486,46 zł

3. wynik (1-2) deficyt 2 352 250,49 zł.

4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2 352 250,49 zł są przychody pochodzące z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 600 000,00 zł.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 752 250,49 zł

5. Przychody wynoszą 6 400 000,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 100 000,00 zł

2) przychody z e sprzedaży innych papierów wartościowych 4 300 000,00 zł

6. Rozchody wynoszą 4 047 749,51 zł, z tego:

1) spłata rat pożyczek 1 334 499,51 zł

2) spłata rat kredytów 2 713 250,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/254/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 26 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

- 454 457,75

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 454 457,75

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 454 457,75

600

Transport i łączność

- 1 078 504,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

- 1 078 504,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 1 078 504,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 275 114,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 275 114,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- 275 114,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

162 986,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

162 986,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

162 986,00

801

Oświata i wychowanie

- 116 931,90

80101

Szkoły podstawowe

- 71 575,90

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 71 575,90

80110

Gimnazja

- 45 356,00

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 45 356,00

926

Kultura fizyczna

- 22 515,71

92601

Obiekty sportowe

- 22 515,71

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 22 515,71

Razem zwiększenia

162 986,00

Razem zmniejszenia

1 947 523,36


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/254/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 26 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

50 000,00

01008

Melioracje wodne

10 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

30 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

01095

Pozostała działalność

10 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

600

Transport i łączność

- 386 272,87

60014

Drogi publiczne powiatowe

- 500 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 500 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

113 727,13

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

113 727,13

700

Gospodarka mieszkaniowa

8 181,75

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 181,75

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 181,75

710

Działalność usługowa

7 693,25

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

7 693,25

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 693,25

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

90 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

90 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

90 000,00

851

Ochrona zdrowia

6 000,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

6 000,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

6 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

152 111,00

90002

Gospodarka odpadami

107 111,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000,00

B2DOT

dotacje na zadania bieżące

7 111,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

20 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 40 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 40 000,00

90095

Pozostała działalność

50 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

35 000,00

B3SOF

świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

40 000,00

B2DOT

dotacje na zadania bieżące

40 000,00

Razem zwiększenia

507 713,13

Razem zmniejszenia

-540 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/254/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 26 września 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013 rok

Dział

ogółem

Rozdział

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie

w tym:

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

dotacje przedmiotowe

w tym:

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

dotacje przedmiotowe

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

2 354 788,26

2 222 053,26

1 906 604,26

316 449,00

131 735,00

131 735,00

010 - Rolnictwo i łowiectwo

5 000,00

5 000,00

5 000,00

01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałosci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

2 000,00

2 000,00

2 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

01095 - Pozostała działalność

3 000,00

3 000,00

3 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

600 - Transport i łaczność

181 614,00

181 614,00

181 614,00

60004 - Lokalny transport zbiorowy

181 614,00

181 614,00

181 614,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

87 000,00

87 000,00

87 000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

94 614,00

94 614,00

94 614,00

750 - Administracja publiczna

1 030,00

1 030,00

1 030,00

75095 - Pozostała działaność

1 030,00

1 030,00

1 030,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

1 030,00

1 030,00

1 030,00

801 - Oświata i wychowanie

85 234,00

84 234,00

85 234,00

80101 - Szkoły podstawowe

5 234,00

4 234,00

5 234,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

5 234,00

5 234,00

5 234,00

80104 - Przedszkola

80 000,00

80 000,00

80 000,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

80 000,00

80 000,00

80 000,00

851 - Ochrona zdrowia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

85158 - Izby wytrzeźwień

7 000,00

7 000,00

7 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7 000,00

7 000,00

7 000,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000,00

10 000,00

10 000,00

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

10 000,00

10 000,00

10 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56 571,00

41 571,00

41 571,00

15 000,00

15 000,00

90002 - Gospodarka odpadami

41 571,00

41 571,00

41 571,00

wydatki bieżące

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

41 571,00

41 571,00

41 751,00

90095 - Pozostała działalność

15 000,00

15 000,00

15 000,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 906 604,26

1 906 604,26

1 906 604,26

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 306 604,26

1 306 604,26

1 306 604,26

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 306 604,26

1 306 604,26

1 306 604,26

92116 - Biblioteki

600 000,00

600 000,00

600 000,00

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

600 000,00

600 000,00

600 000,00

926 - Kultura fizyczna i sport

101 735,00

101 735,00

101 735,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

101 735,00

101 735,00

101 735,00

wydatki bieżące

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

101 735,00

101 735,00

101 735,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »