| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 551/XXXVIII/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku

Or .0007.128.2013

2013/075520

UCHWAŁA NR 551/XXXVIII/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku

Na podstawie:

- art. 42 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 217);

- art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)


na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej


Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc statut Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, przyjęty Uchwałą Nr 206/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku ze zmianami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 551/XXXVIII/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 września 2013 r.

Statut Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
im. Jana Pawła II w Rybniku

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Podmiot leczniczy pod nazwą: „Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II”, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

4) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 672
ze zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885),

6) innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

7) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną
w formie jednostki budżetowej.

2. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Rybnik.

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Rybniku przy ul. Hibnera 55.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Województwo Śląskie, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Rybnika.

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Rybnika.

2. Nadzór specjalistyczny nad Ośrodkiem sprawuje Wojewódzki Konsultant do spraw Rehabilitacji.

§ 5. 1. Ośrodek ma status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

2. Ośrodek podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

3. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w oparciu o przedsiębiorstwo działające pod nazwą: Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych.


Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OŚRODKA


§ 6. Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej na rzecz dzieci z następstwami uszkodzenia układu nerwowego i narządu ruchu, dostosowanej indywidualnie do wieku i rozwoju dziecka.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez:

a) badania i porady lekarskie,

b) leczenie,

c) rehabilitację leczniczą,

d) diagnostykę: psychologiczną, logopedyczną,

e) specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej, logopedycznej,

f) orzekanie o stanie zdrowia i kwalifikacja do rehabilitacji i terapii w realizowanych przez Ośrodek formach opieki: wczesnej interwencji, usług ambulatoryjnych, pobytu dziennego;

2) udzielanie świadczeń pozostających w bezpośrednim związku ze świadczeniami zdrowotnymi:

a) prowadzenie szkoleń i instruktażu dla rodziców (opiekunów) dzieci w zakresie stosowania indywidualnego programu rehabilitacyjnego w oparciu o aktualną ocenę psychoruchową,

b) terapię psychologiczną rodziców (opiekunów) dzieci korzystających ze świadczeń zdrowotnych
w Ośrodku,

c) konsultacje, szkolenia i instruktaż personelu Ośrodka w zakresie stosowanych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych dzieci niepełnosprawnych,

d) zapewnienie wyżywienia dzieciom w ramach pobytu dziennego.


Rozdział 3.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA


§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy
w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

4. Dyrektor Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz
do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

5. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

6. Dyrektor Ośrodka składa podmiotowi tworzącemu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego,
w tym planu inwestycyjnego.

§ 9. 1. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora,

2) głównego księgowego,

3) kierowników działów.

2. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Sposób i warunki udzielania przez Ośrodek świadczeń zdrowotnych, w tym tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 10. Zadania Ośrodka realizowane są przez następujące komórki organizacyjne:

1) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci,

2) Poradnię Rehabilitacyjną dla Dzieci,

3) Poradnię Logopedyczną dla Dzieci,

4) Pracownię Fizjoterapii dla Dzieci.

§ 11. Ośrodek  prowadzi swoją działalność za pomocą współpracujących ze sobą działów:

1) Działu Leczniczego,

2) Działu  Rehabilitacji Leczniczej,

3) Działu Rehabilitacji Psychospołecznej,

4) Działu Administracyjno – Gospodarczego,

5) Działu Finansowo – Księgowego.

§ 12. 1. W Ośrodku działa Rada Społeczna, zwana dalej „Radą”, która jest organem inicjującym
i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka.

2. Rada realizuje zadania, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej oraz przedstawia Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie w sprawach:

1) dotyczących sposobu i warunków udzielania przez Ośrodek świadczeń zdrowotnych, przedłożonych przez Dyrektora Ośrodka,

2) innych, istotnych dla funkcjonowania Ośrodka.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Odwołanie członków Rady przed upływem kadencji następuje w okolicznościach:

1) członek złożył pisemną rezygnację,

2) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

3) z własnej inicjatywy podmiotu tworzącego,

4) na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 13. Wykonując zadania statutowe Ośrodek współdziała z:

1) Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rybniku,

2) podmiotami leczniczymi,

3) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,

4) organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami i osobami działającymi w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i społecznych dzieci niepełnosprawnych,

5) organami samorządu terytorialnego i administracją rządową.


Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA


§ 14. 1. Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad, określonych w ustawie o finansach publicznych
i ustawie o rachunkowości.

3. Kontrolę rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy sprawuje Prezydent Miasta.

§ 15. Ośrodek wyposażony jest w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Rybnika i przekazany jest Ośrodkowi na zasadach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 16. Zmiany statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »