| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/700/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy stwierdza,

że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, przyjętego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach, zwaną dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 - Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

4) Rozdział 4 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

5) Rozdział 5 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

6) Rozdział 6 - Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

7) Rozdział 7 - Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w odniesieniu do planu nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1 : 10 000, z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,6 ha, w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów, zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy,

e) minimalny obrys nasypu ziemnego,

f) minimalna długość korony nasypu ziemnego,

g) punkty pomiaru wysokości;

2) informacyjne:

a) obrys istniejących budynków Centrum Dystrybucji Tyskich Browarów Książęcych,

b) istniejąca sieć wodociągowa,

c) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

d) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

e) istniejąca sieć gazociągowa,

f) istniejąca sieć elektroenergetyczna.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu– wszystkie tereny objęte granicami planu;

2) teren– fragment obszaru planu wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów, o ile z treści planu nie wynika inaczej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy– linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;

4) wysokość budynków– wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) wysokość zabudowy– wysokość obiektów budowlanych, w tym: budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyżej położonego elementu obiektu budowlanego.

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1P, 2P– tereny produkcji, składów i magazynów;

2) 3Z– teren zieleni.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY, WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dlaterenu produkcji, składów i magazynówoznaczonego symbolem1Pustala się:

1) przeznaczenie – obiekty produkcyjne, składy i magazyny w zakresie przemysłu piwowarskiego;

2) dopuszczenie komunikacji, w tym tunelu załadowczego;

3) formę zabudowy – kształtowaną indywidualnie;

4) nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

5) intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) min. 0,7,

b) maks. 1,76;

6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 89%;

7) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 3%;

8) wysokość zabudowy – maks. 21 m, w tym wysokość budynków – maks. 16 m;

9) geometrię dachów budynków – kształtowaną indywidualnie.

§ 8

Dlaterenu produkcji, składów i magazynówoznaczonego symbolem2Pustala się:

1) przeznaczenie – komunikacja, w tym tunel załadowczy;

2) formę zabudowy – kształtowaną indywidualnie;

3) nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) min. 0,0;

b) maks. 0,5;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 46%;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 3%;

7) wysokość zabudowy – maks. 21 m, w tym wysokość budynków – maks. 8 m;

8) geometrię dachów budynków – kształtowaną indywidualnie.

§ 9

Dlaterenu zielenioznaczonego symbolem3Zustala się:

1) przeznaczenie – zieleń;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych służących ochronie akustycznej terenów położonych poza granicami planu;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 95%;

4) nakaz zachowania nasypu ziemnego:

a) w minimalnym obrysie wskazanym na rysunku planu,

b) o minimalnej długości korony nasypu ziemnego wskazanej na rysunku planu,

c) o minimalnej wysokości bezwzględnej mierzonej na odcinku, o którym mowa w lit. b, wynoszącej w:

- punkcie pomiaru wysokości A – 271 m n.p.m.,

- punkcie pomiaru wysokości B – 268 m n.p.m.

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 10

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z układem zewnętrznym poprzez istniejące drogi publiczne (ulice: Mikołowską i Katowicką), zlokalizowane poza obszarem planu.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów w ilości:

1) dla samochodów osobowych – min. 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe;

2) dla samochodów ciężarowych – min. 1 miejsce parkingowe na 500 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe.

3. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 2, z miejscami realizowanymi poza obszarem planu, w obrębie nieruchomości stanowiącej Centrum Dystrybucji Tyskich Browarów Książęcych.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓWINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zasady ogólne:

a) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej,

b) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

2) zasady szczegółowe:

a) w zakresiezaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom – nakaz dostawy z sieci wodociągowej, w tym istniejących wodociągów Ø 500 mm i Ø 315 mm, zlokalizowanych poza obszarem planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) w zakresieodprowadzenia ścieków komunalnych– nakaz odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach, poprzez oczyszczalnię wewnętrzną zlokalizowaną poza obszarem planu, w obrębie zakładu, którego część stanowi obszar planu,

c) w zakresieodprowadzenia wód opadowych i roztopowych– dopuszczenie:

- podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, w tym istniejącego rurociągu Ø 800 mm zlokalizowanego poza obszarem planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej,

d) w zakresiezaopatrzenia w ciepło– nakaz dostaw z indywidualnych źródeł ciepła o sprawności energetycznej urządzeń grzewczych min. 80%;

e) w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną– ograniczenie do dostaw z:

- sieci elektroenergetycznej,

- odnawialnych źródeł energii,

- urządzeń zapewniających dostawy energii elektrycznej w kogeneracji,

f) w zakresiezaopatrzenia w gaz– dopuszczenie dostaw z sieci gazociągowej, w tym istniejących gazociągów Ø 150 mm i Ø 200 mm, zlokalizowanych poza obszarem planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

g) w zakresietelekomunikacji– dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej,

h) w zakresiegospodarki odpadami– nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 12

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie minimalnej wielkości powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki, o której mowa w § 7 pkt 7,

§ 8

pkt 7 oraz § 9 pkt 3;

2) nakaz uwzględnienia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. b, c, d i h.

Rozdział 6
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 13

Dla obszaru planu stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu nie ustala się.

Rozdział 7
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/700/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/700/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag
do  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru  położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach, wniesionych po jego wyłożeniu
do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/700/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru  położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że gmina nie poniesie kosztów z tytułu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »