| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/700/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego,

Rada Miasta Tychy stwierdza,

że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, przyjętego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.

i uchwala

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach, zwaną dalej planem.

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Przepisy ogólne;

2) Rozdział 2 - Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

4) Rozdział 4 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

5) Rozdział 5 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

6) Rozdział 6 - Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

7) Rozdział 7 - Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w odniesieniu do planu nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1 : 10 000, z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu;

2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 3

Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,6 ha, w granicach określonych na rysunku planu.

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

a) granice obszaru planu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów, zgodnie z oznaczeniem w legendzie rysunku planu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy,

e) minimalny obrys nasypu ziemnego,

f) minimalna długość korony nasypu ziemnego,

g) punkty pomiaru wysokości;

2) informacyjne:

a) obrys istniejących budynków Centrum Dystrybucji Tyskich Browarów Książęcych,

b) istniejąca sieć wodociągowa,

c) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

d) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,

e) istniejąca sieć gazociągowa,

f) istniejąca sieć elektroenergetyczna.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

1) obszar planu– wszystkie tereny objęte granicami planu;

2) teren– fragment obszaru planu wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów, o ile z treści planu nie wynika inaczej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy– linia wyznaczona na rysunku planu określająca maksymalny zasięg zabudowy;

4) wysokość budynków– wysokość budynku, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

5) wysokość zabudowy– wysokość obiektów budowlanych, w tym: budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – mierzona od najniżej położonego wejścia do budynku albo od poziomu posadowienia budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury do najwyżej położonego elementu obiektu budowlanego.

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

1) 1P, 2P– tereny produkcji, składów i magazynów;

2) 3Z– teren zieleni.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, PARAMETRY, WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 7

Dlaterenu produkcji, składów i magazynówoznaczonego symbolem1Pustala się:

1) przeznaczenie – obiekty produkcyjne, składy i magazyny w zakresie przemysłu piwowarskiego;

2) dopuszczenie komunikacji, w tym tunelu załadowczego;

3) formę zabudowy – kształtowaną indywidualnie;

4) nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

5) intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) min. 0,7,

b) maks. 1,76;

6) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 89%;

7) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 3%;

8) wysokość zabudowy – maks. 21 m, w tym wysokość budynków – maks. 16 m;

9) geometrię dachów budynków – kształtowaną indywidualnie.

§ 8

Dlaterenu produkcji, składów i magazynówoznaczonego symbolem2Pustala się:

1) przeznaczenie – komunikacja, w tym tunel załadowczy;

2) formę zabudowy – kształtowaną indywidualnie;

3) nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) min. 0,0;

b) maks. 0,5;

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 46%;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 3%;

7) wysokość zabudowy – maks. 21 m, w tym wysokość budynków – maks. 8 m;

8) geometrię dachów budynków – kształtowaną indywidualnie.

§ 9

Dlaterenu zielenioznaczonego symbolem3Zustala się:

1) przeznaczenie – zieleń;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych służących ochronie akustycznej terenów położonych poza granicami planu;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 95%;

4) nakaz zachowania nasypu ziemnego:

a) w minimalnym obrysie wskazanym na rysunku planu,

b) o minimalnej długości korony nasypu ziemnego wskazanej na rysunku planu,

c) o minimalnej wysokości bezwzględnej mierzonej na odcinku, o którym mowa w lit. b, wynoszącej w:

- punkcie pomiaru wysokości A – 271 m n.p.m.,

- punkcie pomiaru wysokości B – 268 m n.p.m.

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

§ 10

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z układem zewnętrznym poprzez istniejące drogi publiczne (ulice: Mikołowską i Katowicką), zlokalizowane poza obszarem planu.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów w ilości:

1) dla samochodów osobowych – min. 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe;

2) dla samochodów ciężarowych – min. 1 miejsce parkingowe na 500 m2powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe.

3. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 2, z miejscami realizowanymi poza obszarem planu, w obrębie nieruchomości stanowiącej Centrum Dystrybucji Tyskich Browarów Książęcych.

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓWINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zasady ogólne:

a) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych, obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych służących bezprzewodowej łączności publicznej,

b) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;

2) zasady szczegółowe:

a) w zakresiezaopatrzenia w wodę, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom – nakaz dostawy z sieci wodociągowej, w tym istniejących wodociągów Ø 500 mm i Ø 315 mm, zlokalizowanych poza obszarem planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) w zakresieodprowadzenia ścieków komunalnych– nakaz odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach, poprzez oczyszczalnię wewnętrzną zlokalizowaną poza obszarem planu, w obrębie zakładu, którego część stanowi obszar planu,

c) w zakresieodprowadzenia wód opadowych i roztopowych– dopuszczenie:

- podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, w tym istniejącego rurociągu Ø 800 mm zlokalizowanego poza obszarem planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej,

d) w zakresiezaopatrzenia w ciepło– nakaz dostaw z indywidualnych źródeł ciepła o sprawności energetycznej urządzeń grzewczych min. 80%;

e) w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną– ograniczenie do dostaw z:

- sieci elektroenergetycznej,

- odnawialnych źródeł energii,

- urządzeń zapewniających dostawy energii elektrycznej w kogeneracji,

f) w zakresiezaopatrzenia w gaz– dopuszczenie dostaw z sieci gazociągowej, w tym istniejących gazociągów Ø 150 mm i Ø 200 mm, zlokalizowanych poza obszarem planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

g) w zakresietelekomunikacji– dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej,

h) w zakresiegospodarki odpadami– nakaz postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz opracowaną na podstawie art. 4 tej ustawy Uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 12

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie minimalnej wielkości powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki, o której mowa w § 7 pkt 7,

§ 8

pkt 7 oraz § 9 pkt 3;

2) nakaz uwzględnienia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. b, c, d i h.

Rozdział 6
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 13

Dla obszaru planu stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu nie ustala się.

Rozdział 7
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/700/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/700/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie rozpatrzenia uwag
do  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru  położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach, wniesionych po jego wyłożeniu
do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/700/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru  położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że gmina nie poniesie kosztów z tytułu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »