| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/840/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1,art 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ( j.t. Dz. U. poz 647 z 2012 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z dnia 29.05.2012 roku),

Rada Miejska

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje teren położony w rejonie ulic: Krompareckiej, Cybernetyków, Gliwickiej, Fredry, Jasna Rola, Rakietowej, Jęczmiennej i Dusznickiej.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

3) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Użyte w planie symbole identyfikujące poszczególne tereny składają się z:

1) liczb oznaczających:

a) numer planu, jeżeli znajduje się przed symbolem literowym,

b) kolejny numer terenu wyróżniający go spośród terenów o tym samym przeznaczeniu, jeżeli znajduje się po symbolu literowym;

2) symbolu literowego dotyczącego przeznaczenia terenu:

a) UR - teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej,

b) Z - teren zieleni towarzyszącej wodom powierzchniowym śródlądowym płynącym, stawom, zadrzewienia, łąki,

c) KDZ - teren ulicy - klasa zbiorcza,

d) KDL - teren ulicy - klasa lokalna,

e) KDD - teren ulicy - klasa dojazdowa.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1) zabudowie – należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków ;

2) usługach podstawowych w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych – należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańców takie jak: handel detaliczny, przychodnie i gabinety lekarskie, salony fryzjerskie oraz kosmetyczne, punkty opieki nad dziećmi, punkty usług i napraw (np. szewc, zegarmistrz, krawiectwo), punkty usług bankowych, pocztowych, placówki kulturalno-oświatowe (kluby osiedlowe, punkty biblioteczne, czytelnie), drobne usługi biurowe (np. projektowe, prawnicze) itp.

§ 5. Zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:

1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w § 6 – § 10;

2) ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone w § 11 – § 16;

3) zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w zakresie przeznaczenia terenów i zasad zagospodarowania:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

c) zakaz lokalizacji zakładów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi a w szczególności wystąpienia poważnych awarii,

d) dopuszczenie infrastruktury technicznej,

e) dopuszczenie zieleni towarzyszącej zabudowie,

f) dopuszczenie ciągów pieszych.

2) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) dopuszczenie stosowania do celów grzewczych węgla i jego pochodnych pod warunkiem zainstalowania wysokiej klasy urządzeń spełniających kryteria energetyczno-emisyjne;

3) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów -

a) nakaz utwardzenia ulic i parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń,

b) nakaz ochrony wód podziemnych;

4) przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:

a) nakaz ochrony i pielęgnacji istniejących zadrzewień (np. śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych),

b) nakaz wykonania przepustów dla drobnych dziko żyjących zwierząt w miejscach przecięcia ulic z lokalnymi ciekami wodnymi,

c) nakaz wykonania ogrodzeń w sposób umożliwiający przemieszczanie się drobnych dziko żyjących zwierząt, np. płazów;

5) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem – nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych – takich, jak np: ekrany akustyczne, szpalery zieleni itp. – w przypadku użytkowania terenu w sposób powodujący ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne na sąsiednie tereny chronione przed hałasem;

6) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:

a) nakaz stosowania kolorystyki ścian zewnętrznych i dachów w gamie kolorów materiałów naturalnych (kamień, ceramika, drewno, itp.),

b) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych oraz zakaz realizacji ogrodzeń z wykorzystaniem prefabrykowanych przęseł betonowych;

c) nakaz realizacji elementów informacyjnych takich jak: tablice adresowe naścienne i wolnostojące, moduły informacyjne, pylony z mapami oraz małej architektury zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej,

d) zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na obszarach oddziaływania skrzyżowań za wyjątkiem urządzeń informacyjnych będących elementami Systemu Informacji Miejskiej,

e) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych,

f) zakaz montażu urządzeń reklamowych emitujących zmienne obrazy świetlne tj. wyświetlaczy, wolno stojących jak i na elewacjach i na dachach budynków,

g) zakaz montażu banerów reklamowych, transparentów, plakatów na ogrodzeniach nieruchomości oraz na elewacjach i na dachach budynków,

h) dopuszczenie umieszczania urządzeń reklamowych przy zachowaniu następujących wytycznych:

- powierzchnia reklamowa tablicy nie może przekraczać 1.5 m2,

- nakaz zachowania odległości min. 50 m między urządzeniami z wyjątkiem sytuowania tablic reklamowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obrębie danej nieruchomości,

i) dopuszczenie umieszczania urządzeń reklamowych wielkoformatowych wolnostojących typu billboard poza pasem drogowym na terenach przyległych do ulic przy zachowaniu następujących wytycznych:

- zakaz sytuowania urządzeń, tablic reklamowych, które swoimi gabarytami powodują ingerencję w linię krajobrazu (przesłaniają panoramy pasm górskich) i naruszają ład przestrzenny,

- zakaz komasacji urządzeń na małej przestrzeni, nakaz zachowania odległości min. 80 m między urządzeniami,

j) dopuszczenie montażu urządzeń reklamowych na elewacjach budynków przy zachowaniu następujących wytycznych:

- umieszczanie urządzeń reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków,

- zakaz umieszczania urządzeń reklamowych powyżej gzymsu 1-go piętra,

- zakaz umieszczania w obrębie bram wejściowych tablic informacyjno-reklamowych wykonanych z różnych materiałów, o zróżnicowanych wielkościach i kolorystyce,

- w obrębie bram wejściowych montaż zbiorczych nośników przy zachowaniu jednakowych wymiarów poszczególnych tabliczek.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ustala się ochronę następujących obiektów o wartościach zabytkowych:

a) krzyż przydrożny – ul. Bestwińska / Jasna Rola,

b) zagroda – ul. Jasna Rola 4,

c) zagroda – ul. Jasna Rola 13;

2) w stosunku do obiektów o wartościach zabytkowych, wymienionych w pkt 1 ustala się:

a) dla krzyża przydrożnego przy ul. Bestwińskiej / Jasna Rola :

- zachowanie formy krzyża i detalu (tablica fundacyjna, figura Chrystusa), zapewnienie ekspozycji.

- w przypadkach budowy koniecznej infrastruktury dopuszcza się przeniesienie krzyża w pobliskie miejsce, z zapewnieniem dobrej ekspozycyjności i trwałości obiektu,

b) dla zagrody przy ul. Jasna Rola 4:

- utrzymanie brył i rozplanowania budynków mieszkalnego i gospodarskich,

- zachowanie form dachów (wysokie, dwuspadowe z facjatami), zachowanie podziału ramowego w elewacjach,

c) dla zagrody przy ul. Jasna Rola 13:

- nakaz utrzymania bryły budynku z dachem dwuspadowym,

- dopuszczenie budowy facjat,

- nakaz zachowania koszowej wnęki bramnej,

- nakaz zachowania budynku gospodarczego z szalowanymi szczytami.

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla działek położonych w terenach przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne ustala się:

1) powierzchnie działek - minimum 1 m², z zastrzeżeniem pkt 2;

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolem literowym UR - 500 m²;

3) szerokość frontów działek - minimum 0,1 m;

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - większy niż 0º i mniejszy niż 180º.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:

a) obsługa terenów poprzez ulice lokalne lub dojazdowe, z zastrzeżeniem lit. b,

b) w uzasadnionych przypadkach, tj. w razie braku możliwości obsługi według zasad określonych w lit. a dopuszczenie obsługi komunikacyjnej przyległych terenów z ulicy zbiorczej lub poprzez drogi wewnętrzne,

c) nakaz lokalizacji miejsc parkingowych w ilości zapewniającej obsługę projektowanego zagospodarowania terenu w granicach nieruchomości do której inwestor posiada tytuł prawny i nie mniejszej niż:

- dla funkcji mieszkaniowej - min. 2 miejsca parkingowe lub garażowe dla samochodów na 1 mieszkanie,

- dla funkcji usługowej, usługowo - rzemieślniczej i usług z zabudową mieszkaniową - 1 miejsce parkingowe dla samochodów na 25 m² powierzchni użytkowej usług;

2) dla infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w media i infrastrukturę techniczną - odpowiednio dla przeznaczenia terenów,

b) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy.

§ 10. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami od 140 UR_01 do 140 UR_06 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowo-rzemieślnicza z wyjątkiem usług:

- związanych z przetwórstwem i magazynowaniem żywności,

- gastronomii,

- zdrowia

- oświaty,

- domów opieki społecznej,

- przedszkoli,

- żłobków,

b) zakaz wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej,

c) dopuszczenie:

- ogrodnictwa, w tym szkółkarstwa,

- ogrodów działkowych,

- usług podstawowych w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych,

- istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

- dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej - przebudowy, a także nadbudowy i zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w pkt 2 lit. a - e;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy:

- dla nowych budynków – 6 m od linii rozgraniczających ulic,

- w przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą ulic a maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się rozbudowę pod warunkiem niezmniejszania odległości budynków od krawędzi jezdni,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki budowlanej,

c) minimalna wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni działki budowlanej,

d) maksymalna wysokość zabudowy:

- z dachami płaskimi o kącie nachylenia połaci do 3 % – 7,5 m,

- z dachami o kącie nachylenia połaci 40 ÷ 45° – 12 m,

e) maksymalna wysokość budowli : 12 m

f) geometria dachu: dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 3 % lub dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci 40 ÷ 45°,

g) parametry działek do zabudowy dla podziałów dokonywanych po wejściu w życie uchwały:

- minimalna powierzchnia działki – 500 m2,

- minimalna szerokość frontu działki – 16 m.

§ 12. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami od 140 Z_01 do 140 Z_07 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zieleń,

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) nakaz zachowania istniejącej zieleni, oczek wodnych oraz ukształtowania terenu,

b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy oraz utwardzonych placów i składowisk,

c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,

d) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub naprawą, utrzymaniem, budową, odbudową, remontem, modernizacją urządzeń wodnych a także budową dróg.

§ 13. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem 140 KDZ_01 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ulica zbiorcza;

2) funkcja ulicy: obsługa terenu poprzez ulice lokalne i dojazdowe;

3) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ulicy – 20 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość jezdni - 7 m,

b) nakaz lokalizacji obustronnych chodników,

c) kształtowanie przekroju poprzecznego:

- jedna jezdnia,

- skrzyżowania z ulicami poprzecznymi na zasadzie kanalizowania ruchu,

- chodniki,

- pasy zieleni,

d) dopuszczenie lokalizacji ścieżki rowerowej.

§ 14. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami od 140_KDL 01 do 140_KDL 05 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ulice lokalne;

2) funkcja ulicy: obsługa przyległego zagospodarowania terenu;

3) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) 140_KDL 01, 140_KDL 02, 140_KDL 03, 140_KDL 05 – 18 m,

b) 140_KDL 04 – 12 m,

4) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość jezdni – 6 m,

b) nakaz lokalizacji obustronnych chodników,

c) kształtowanie przekroju poprzecznego:

- jedna jezdnia,

- chodniki,

- pasy zieleni,

d) dopuszczenie lokalizacji ścieżki rowerowej.

§ 15. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami od 140_KDD 01 do 140_KDD 04 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ulice dojazdowe;

2) funkcja ulicy: obsługa przyległego zagospodarowania terenu;

3) szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m;

4) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość jezdni – 5 m,

b) nakaz lokalizacji obustronnych chodników,

c) dopuszczenie lokalizacji ścieżki rowerowej.

§ 16. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem 140_G 01:

1) przeznaczenie terenu:

a) urządzenia infrastruktury technicznej - obiekt systemu przesyłowego (stacja redukcyjna gazu),

b) sieci i urządzenia innej infrastruktury technicznej,

c) zieleń.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 18. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/840/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

rsunek po..


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/840/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko - Biała z oznaczeniem obszaru objętego planem miejscowym


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/840/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Po rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola, Rada Miejska postanowiła nie uwzględnić uwag, które złożyli:

a) Jacek Niewdana, Piotr Niewdana - pismo z dnia 26.10.2011roku

b) Józef Figna - pismo z dnia 14.11.2011roku

c) Mieszkańcy ulicy Jasna Rola w Komorowicach Krakowskich: Jan Kwaśniewicz, Teresa Kwaśniewicz, Tadeusz Waliczek, Anna Waliczek, Aleksandra Waliczek, Jerzy Jonkisz, Elżbieta Jonkisz, Anna Jonkisz, Paweł Kościuch, Katarzyna Kościuch, Łukasz Hylaszek, Monika Hylaszek, Władysław Stanclik, Maria Stanclik - pismo z dnia 15.11.2011 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/840/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie zprzepisami o finansach publicznych

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2,3 i 4.

2) Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3) Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.3 pkt.. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4) Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »