| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 757/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa, wprowadza się następujące zmiany: w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 5 pkt 1. może być również realizowane poprzez zwrot wydatków w formie zapłaty przelewem za nabyte rzeczy lub usługi, po dokonaniu zakupu, o ile zakup ten zaakceptowany został przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza lub osoby przez niego upoważnione. W takim wypadku procedura zwrotu jest następująca:

1) decyzję o przyznaniu pomocy materialnej dla ucznia doręcza się również do szkoły, do której uczeń ten uczęszcza wraz z imienną kartę ucznia, która zawiera numer porządkowy tożsamy z numerem decyzji,

2) termin zakupu ustalany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie z dyrektorem szkoły lub osobą przez niego upoważnioną i uzależniony jest przede wszystkim od posiadanych na ten cel środków finansowych w budżecie MOPS,

3) w szczególnych przypadkach przy dokonywaniu zakupu wskazana jest obecność pedagoga szkolnego lub innej osoby wskazanej przez dyrektora szkoły,

4) sprzedawca wystawia fakturę/rachunek na nabywców, czyli rodziców, opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia,,

5) akceptacji zakupu dokonuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza lub osoba przez niego upoważniona, w imiennej karcie ucznia i na fakturze/rachunku. Faktura/rachunek zawierać musi również numer imiennej karty ucznia,

6) szkoła odpowiedzialna jest za niezwłoczne (w terminie do 3 dni od daty dokonania zakupów) dostarczenie do MOPS faktury/rachunku, opisanego przez pedagoga szkolnego lub inną osobę wskazaną przez dyrektora szkoły w następujący sposób: „zakup zgodny z wykazem wydatków refundowanych w ramach przyznanego stypendium szkolnego”,

7) za dokonane zakupy MOPS dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku..

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »